js function jpg Các hàm Javascript

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm Date.getUTCHours() trong Javascript

Phương thức Date.getUTCHours() sẽ trả về giờ( từ 0 đến 23) của đối tượng thời gian dựa vào giờ thế giới.

Các phương pháp tính toán UTC giả định rằng thời gian của đối tượng thời gian là thời gian tại địa phương.

Quảng cáo

Giờ UTC là thời gian được thiết lập bởi tiêu chuẩn thời gian của thế giới.

Cú pháp

Cú phápDate.getUTCHours()

Phương thức Date.getUTCHours() không có tham số truyền vào.

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức Date.getUTCHours() để lấy giờ hiện tại.

Quảng cáo

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      var date = new Date();
      document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      function myFunction() {
        var hours = date.getUTCHours();
        document.getElementById("demo").innerHTML = 'Hiện tại là ' + hours + ' giờ';
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
Hiện tại là 8 giờ

Lưu ý rằng thời gian trả về là giờ UTC vì vậy nó sẽ chênh lệch với giờ tại địa phương tùy thuộc vào múi giờ của địa phương.

Tham khảo: w3schools.com

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top