ARRAY FUNCTION
NUMBER FUNCTION
STRING FUNCTION
DATE / TIME FUNCTION
MATH FUNCTION
GLOBAL FUNCTION
BOOLEAN FUNCTION
DOM FUNCTION
appendChild Javascript parentElement Javascript parentNode Javascript insertAfter Javascript insertBefore javascript innerHTML Javascript insertAdjacentHTML javascript nextSibling javascript activeElement Javascript adoptNode Javascript anchors Javascript baseURI Javascript Document.body Javascript characterSet Javascript createAttribute Javascript Hàm document.createComment() trong Javascript Hàm document.createDocumentFragment() trong Javascript Hàm document.createElement() trong Javascript Hàm document.createTextNode() trong Javascript Hàm document.doctype trong Javascript Hàm document.documentElement trong Javascript Hàm document.documentMode trong Javascript Hàm document.documentURI trong Javascript Hàm document.domain trong Javascript Hàm document.embeds trong Javascript Hàm document.forms trong Javascript Hàm document.hasFocus() trong Javascript Hàm document.head trong Javascript Hàm document.images trong Javascript Hàm document.implementation trong Javascript Hàm document.importNode() trong Javascript Hàm document.inputEncoding trong Javascript Hàm document.lastModified trong Javascript Hàm document.links trong Javascript Hàm document.normalize() trong Javascript Hàm document.scripts trong Javascript Hàm document.querySelector() trong Javascript Hàm document.readyState trong Javascript Hàm document.removeEventListener() trong Javascript Hàm document.querySelectorAll() trong Javascript Hàm document.title trong Javascript Hàm document.URL trong Javascript Hàm document.write() trong Javascript Hàm document.writeln() trong Javascript Hàm document.getElementById() trong Javascript Hàm document.getElementsByClassName() trong Javascript Hàm document.getElementsByName() trong Javascript Hàm document.getElementsByTagName() trong Javascript
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm appendChild trong Javascript - Thêm một node vào vị trí cuối cùng

Trong bài này chúng ta sẽ học cách sử dụng hàm appendChild trong Javascript, đây là hàm dùng để bổ sung một DOM Node vào vị trí cuối cùng của một DOM Node khác.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Ví dụ, bạn có một thẻ div và bên trong thẻ div có 10 thẻ p. Nếu bạn muốn bổ sung một thẻ bất kì vào vị trí thứ 11 thì có thể sử dụng hàm appendChild .

Hàm này có một tham số truyền vào, đó phải là một DOM Node. Cú pháp như sau:

node.appendChild(node_append);

1. Thêm một thẻ HTML vào hàm appendChild

Giả sử mình có cấu trúc HTML như sau.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

<div id="wrapper">
  <p>Chào mừng các bạn đến với freetuts</p>
</div>

<input type="button" value="Add String"/>

Bây giờ mình muốn viết chương trình khi click vào nút button thì sẽ thêm một thẻ p có nội dung là "Học Javascript tại freetuts miễn phí" vào vị trí cuối cùng bên trong thẻ div.

Đây chính là hàm xử lý:

Demo RUN
function addString(){
  var node = document.getElementById('wrapper');

  // Tạo một thẻ p theo yêu cầu
  var p = document.createElement('p');
  p.innerHTML = "Học Javascript tại freetuts miễn phí";

  // Thêm nó vào node
  node.appendChild(p);
}

2. Thiết lập nội dung html thông qua hàm createTextNode

Nếu bạn muốn bổ sung một đoạn text thì có thể sử dụng hàm createTextNode để tạo một text node. Text node bản chất vẫn là DOM Node, nhưng bản thân nó chỉ là một đoạn text chứ không phải một thẻ HTML.

Demo RUN
<div id="wrapper">
  Chào mừng các bạn đến với 
</div>

<input type="button" onclick="addString()" value="Add String"/>

<script>
  function addString() {
    var node = document.getElementById('wrapper');

    // Tạo một thẻ p theo yêu cầu
    var textNode = document.createTextNode(" freetuts.net");

    // Thêm nó vào node
    node.appendChild(textNode);
  }
</script>

Tóm lại, hàm appendChild trong js có công dụng là bổ sung một node vào vị trí cuối cùng bên trong một node khác. Nó có công dụng giống như phương thức append trong jQuery, điểm khác biệt duy nhất là đối với appendChild thì bắt buộc phải truyền vào một Dom Node, còn jQuery thì có thể là một Dom Node hoặc một chuỗi HTML.

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Top