ARRAY FUNCTION
NUMBER FUNCTION
STRING FUNCTION
DATE / TIME FUNCTION
MATH FUNCTION
GLOBAL FUNCTION
BOOLEAN FUNCTION
DOM FUNCTION
appendChild Javascript parentElement Javascript parentNode Javascript insertAfter Javascript insertBefore javascript innerHTML Javascript insertAdjacentHTML javascript nextSibling javascript activeElement Javascript adoptNode Javascript anchors Javascript baseURI Javascript Document.body Javascript characterSet Javascript createAttribute Javascript Hàm document.createComment() trong Javascript Hàm document.createDocumentFragment() trong Javascript Hàm document.createElement() trong Javascript Hàm document.createTextNode() trong Javascript Hàm document.doctype trong Javascript Hàm document.documentElement trong Javascript Hàm document.documentMode trong Javascript Hàm document.documentURI trong Javascript Hàm document.domain trong Javascript Hàm document.embeds trong Javascript Hàm document.forms trong Javascript Hàm document.hasFocus() trong Javascript Hàm document.head trong Javascript Hàm document.images trong Javascript Hàm document.implementation trong Javascript Hàm document.importNode() trong Javascript Hàm document.inputEncoding trong Javascript Hàm document.lastModified trong Javascript Hàm document.links trong Javascript Hàm document.normalize() trong Javascript Hàm document.scripts trong Javascript Hàm document.querySelector() trong Javascript Hàm document.readyState trong Javascript Hàm document.removeEventListener() trong Javascript Hàm document.querySelectorAll() trong Javascript Hàm document.title trong Javascript Hàm document.URL trong Javascript Hàm document.write() trong Javascript Hàm document.writeln() trong Javascript Hàm document.getElementById() trong Javascript Hàm document.getElementsByClassName() trong Javascript Hàm document.getElementsByName() trong Javascript Hàm document.getElementsByTagName() trong Javascript
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm document.createDocumentFragment() trong Javascript

Phương thức createDocumentFragment() sẽ tạo ra một đối tượng Node Object ảo với tất cả các thuộc tính và phương thức của một đối tượng Node Object.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Phương thức createDocumentFragment() rất hữu ích khi bạn muốn sửa đổi nội dung một node nào đó trong trang. trước tiên ta sẽ trích xuất node cần sửa, sau đó thay đổi, thêm mới hoặc xóa bớt một phần nội dung của node, cuối cùng là gắn lại vào trang.

Bạn cũng có thể sử dụng đối tượng Document Object của trang để thực hiện chỉnh sửa, tuy nhiên để tránh những sai sót và không làm hỏng cấu trúc vốn có của tài liệu bạn nên trích xuất nội dung cần thay đổi, sau đó chỉnh sửa chúng rồi gắn lại vào trang.

Lưu ý rằng node được trích xuất vào Node Object ảo sẽ bị xóa khỏi trang.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Cú pháp

Cú pháp: document.createDocumentFragment()

Cách sử dụng

Thay đổi nội dung thẻ li có id="js" thành JQUERY sau đó gắn nó vào trong thẻ ul:

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <style type="text/css">
      #test {
        color: red;
      }
    </style>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1> 	

    <ul>
      <li>PHP</li>
      <li>HTMl</li>
      <li>CSS</li>
      <li id="js">JAVASCRIPT</li>
    </ul>
    <button onclick="myFunction()">Xem kết quả</button>
    <script>
    	function myFunction(){
        var node = document.createDocumentFragment();
        node.appendChild(document.getElementById("js"));
        node.childNodes[0].childNodes[0].nodeValue = "JQUERY";
        document.getElementsByTagName("UL")[0].appendChild(node);
			}
    </script>
  </body>
</html>

Ở đây, sẽ có nhiều bạn thắc mắc về đoạn code node.childNodes[0].childNodes[0].nodeValue = "JQUERY"; tại sao phải là 2 lần childNodes[0]. Các bạn nhớ rằng tất cả các đoạn text đều được xem như là một node con của node chứa nó, vậy nên nếu chỉ sử dụng một lần childNodes[0] ta mới chỉ truy cập đến thẻ li mà thôi. 

Tham khảo: w3schools.com

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Top