ARRAY FUNCTION
NUMBER FUNCTION
STRING FUNCTION
DATE / TIME FUNCTION
MATH FUNCTION
GLOBAL FUNCTION
BOOLEAN FUNCTION
DOM FUNCTION
appendChild Javascript parentElement Javascript parentNode Javascript insertAfter Javascript insertBefore javascript innerHTML Javascript insertAdjacentHTML javascript nextSibling javascript activeElement Javascript adoptNode Javascript anchors Javascript baseURI Javascript Document.body Javascript characterSet Javascript createAttribute Javascript Hàm document.createComment() trong Javascript Hàm document.createDocumentFragment() trong Javascript Hàm document.createElement() trong Javascript Hàm document.createTextNode() trong Javascript Hàm document.doctype trong Javascript Hàm document.documentElement trong Javascript Hàm document.documentMode trong Javascript Hàm document.documentURI trong Javascript Hàm document.domain trong Javascript Hàm document.embeds trong Javascript Hàm document.forms trong Javascript Hàm document.hasFocus() trong Javascript Hàm document.head trong Javascript Hàm document.images trong Javascript Hàm document.implementation trong Javascript Hàm document.importNode() trong Javascript Hàm document.inputEncoding trong Javascript Hàm document.lastModified trong Javascript Hàm document.links trong Javascript Hàm document.normalize() trong Javascript Hàm document.scripts trong Javascript Hàm document.querySelector() trong Javascript Hàm document.readyState trong Javascript Hàm document.removeEventListener() trong Javascript Hàm document.querySelectorAll() trong Javascript Hàm document.title trong Javascript Hàm document.URL trong Javascript Hàm document.write() trong Javascript Hàm document.writeln() trong Javascript Hàm document.getElementById() trong Javascript Hàm document.getElementsByClassName() trong Javascript Hàm document.getElementsByName() trong Javascript Hàm document.getElementsByTagName() trong Javascript
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm array.fill() trong Javascript

Trong bài này chúng ta sẽ học hàm array.fill() trong Javascript, đây là hàm giúp thay đổi giá trị của tất cả các phần tử trong mảng thành một giá trị mới.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Ví dụ bạn có một mảng các trái cây, bạn muốn tất cả các phần tử của mảng này đều có giá trị là "Quả Nho" thì sử dụng hàm fill. Đương nhiên bạn cũng có thể sử dụng vòng lặp để xử lý cho tình huống này.

1. Cú pháp hàm array fill javascript

Bạn cũng có thể xác định vị trí bắt đầu và kết thúc của hàm fill() trong mảng. mặc định nó sẽ áp dụng cho tất cả các phần tử của mảng.

Cú pháp của nó như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

array.fill(value, start, end)

Trong đó:

  • value - giá trị tĩnh sẽ được thay thế cho các phần tử trong mảng.
  • start - vị trị bắt đầu thay thế trong mảng.
  • end - vị trí kết thúc thay thế.

Hàm này sẽ tra về một mảng mới, có tổng số phần tử bằng với mảng cũ, và giá trị của các phần tử chính bằng giá trị mà bạn truyền vào. Điều này có nghĩa là mảng cũ sẽ không có sự thay đổi nào.

Ví dụ: Hãy thay đổi giá trị cho tất cả các phần tử trong mảng numbers thành giá trị 22.

var numbers = [
    1, 2, 3, 4
];

console.log(numbers.fill(22)); 
// Kết quả: [22, 22, 22, 22]

2. Một ví dụ cách dùng array fill trong javascript

Ví dụ: Sử dụng hàm fill() để thay thế phần tử trong mảng các ngôn ngữ lập trình.

Code RUN
var subject = ["CSS", "HTML", "PYTHON", "C"];
document.getElementById("demo").innerHTML = subject;

function myFunction() {  
    document.getElementById("demo").innerHTML = subject.fill("PHP", 2, 4);
}

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong cách sử dụng hàm array.fill() trong javascript.

Cùng chuyên mục:

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hàm closure trong javascript

Hàm closure trong javascript

Closure là một khái niệm không phải ai cũng ..

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến chuỗi và cách sử dụng biểu thức…

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Khi bạn xây dựng một ứng dụng nhỏ thì việc đặt

Top
Link mới nhất, hôm nay, Bóng đá , pw, , ,