ARRAY FUNCTION
NUMBER FUNCTION
STRING FUNCTION
DATE / TIME FUNCTION
MATH FUNCTION
GLOBAL FUNCTION
BOOLEAN FUNCTION
DOM FUNCTION
appendChild Javascript parentElement Javascript parentNode Javascript insertAfter Javascript insertBefore javascript innerHTML Javascript insertAdjacentHTML javascript nextSibling javascript activeElement Javascript adoptNode Javascript anchors Javascript baseURI Javascript Document.body Javascript characterSet Javascript createAttribute Javascript Hàm document.createComment() trong Javascript Hàm document.createDocumentFragment() trong Javascript Hàm document.createElement() trong Javascript Hàm document.createTextNode() trong Javascript Hàm document.doctype trong Javascript Hàm document.documentElement trong Javascript Hàm document.documentMode trong Javascript Hàm document.documentURI trong Javascript Hàm document.domain trong Javascript Hàm document.embeds trong Javascript Hàm document.forms trong Javascript Hàm document.hasFocus() trong Javascript Hàm document.head trong Javascript Hàm document.images trong Javascript Hàm document.implementation trong Javascript Hàm document.importNode() trong Javascript Hàm document.inputEncoding trong Javascript Hàm document.lastModified trong Javascript Hàm document.links trong Javascript Hàm document.normalize() trong Javascript Hàm document.scripts trong Javascript Hàm document.querySelector() trong Javascript Hàm document.readyState trong Javascript Hàm document.removeEventListener() trong Javascript Hàm document.querySelectorAll() trong Javascript Hàm document.title trong Javascript Hàm document.URL trong Javascript Hàm document.write() trong Javascript Hàm document.writeln() trong Javascript Hàm document.getElementById() trong Javascript Hàm document.getElementsByClassName() trong Javascript Hàm document.getElementsByName() trong Javascript Hàm document.getElementsByTagName() trong Javascript
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm Array copyWithin() trong Javascript

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu hàm array copywithin trong javascript, đây là hàm dùng để sao chép các phần tử trong mảng với vị trí bắt đầu và kết thúc việc sao chép được xác định.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Thực chất, hàm copywithin không chỉ sao chép mà nó sẽ ghi đè các phần tử nó sao chép được lên các phần tử của mảng tính từ một vị trí xác định bởi người dùng.

1. Cú pháp array.copyWithin trong Javascript

Trước tiên hãy xem lại cú pháp của hàm này đã nhé.

Cú pháp:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 array.copyWithin(target, start, end)

Trong đó:

  • target là vị trí mà hàm sẽ bắt đầu ghi đè các phần tử sao chép được.
  • start là vị trí bắt đầu sao chép, giá trị mặc định là 0.
  • end là vị trí kết thúc sao chép, nếu không nhập vào thì mặc định là vị trí cuối cùng của mảng.

Tất cả các chị mục trên nếu là số âm thì nó sẽ bắt đầu đếm từ cuối chuỗi trở về đầu chuỗi.

Một vài ví dụ cho các trường hợp.

// Lặp lại phần tử từ vị trí thứ 2 cuối chuỗi.
// Lấy từ phần tử bắt đầu start là 0, end là 4
[1, 2, 3, 4, 5].copyWithin(-2)
// [1, 2, 3, 1, 2]

// Lặp từ vị trí đầu tiên (0)
// Lấy từ phần tử bắt đầu start là 3, end là 4
[1, 2, 3, 4, 5].copyWithin(0, 3)
// [4, 5, 3, 4, 5]

// Tương tự cho các trường hợp dưới đây.

[1, 2, 3, 4, 5].copyWithin(0, 3, 4)
// [4, 2, 3, 4, 5]

[1, 2, 3, 4, 5].copyWithin(-2, -3, -1)
// [1, 2, 3, 3, 4]

[].copyWithin.call({length: 5, 3: 1}, 0, 3)
// {0: 1, 3: 1, length: 5}

// ES2015 Typed Arrays are subclasses of Array
var i32a = new Int32Array([1, 2, 3, 4, 5])

i32a.copyWithin(0, 2)
// Int32Array [3, 4, 5, 4, 5]

// On platforms that are not yet ES2015 compliant:
[].copyWithin.call(new Int32Array([1, 2, 3, 4, 5]), 0, 3, 4);
// Int32Array [4, 2, 3, 4, 5]

2. Ví dụ hàm array.copyWithin trong javascript

Ví dụ: cách sử dụng hàm copywithin, để các bạn thấy rõ sự thay đổi, mình sẽ sử dụng giá trị các phần tử là số tương ứng với các vị trí của phần tử trong mảng.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
	<body>
		<h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
		<p>Click vào button để sao chép phần từ của mảng.</p>

		<button onclick="myFunction()">Try it</button>

		<p id="demo"></p>

		<script>
			var fruits = ["0","1", "2", "3", "4"];
			document.getElementById("demo").innerHTML = fruits;

			function myFunction() {  
			    document.getElementById("demo").innerHTML = fruits.copyWithin(2,0,2);
			}
		</script>
	</body>
</html>

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Top