js function jpg Các hàm Javascript

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm document.images trong Javascript

Images collection sẽ trả về tập hợp các thẻ <img> có trong trang.

Collection có thể hiểu như là một bộ chọn có các thuộc tính và phương thức như một object, nó sẽ chọn lấy một tập hợp kết quả. 

Quảng cáo

Các thẻ trong tập hợp được trả về sẽ được sắp xếp theo đúng thứ tự chúng xuất hiện trên trang.

Cú pháp

Cú pháp: document.images

Thuộc tính

Tên thuộc tính Mô tả
length trả về số thẻ <img> tồn tại trong collection

Phương thức

Phương thức Mô tả
[index] trả về phần tử <img> thứ index trong tập hợp các phần tử trong collection(bắt đầu từ 0). Trả về null nếu index lớn hơn số phần tử trong collection.
item(index) trả về phần tử <img> thứ index trong tập hợp các phần tử trong collection(bắt đầu từ 0). Trả về null nếu index lớn hơn số phần tử trong collection.
namedItem(id) trả về phần tử <img> có id được cung cấp. Nếu id không tồn tại, phương thức sẽ trả về null.

Cách sử dụng

Đếm số thẻ <img> có trên trang:

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <style type="text/css">
      #result{
        color: red;
        font-size: 20px;
        font-weight: bold;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
    <img src="#">
    <img src="#2">
    <p id="result"></p>
    <button onclick="myFunction()">Xem kết quả</button>
    <script>
      function myFunction(){
        var lenght = document.images.length;
        document.getElementById("result").innerHTML = 
        "Số thẻ 'img' trong trang là: " + lenght;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Vậy là tổng số thẻ <img> có trong trang đã được in ra.

Quảng cáo

Hiển thị giá trị id của thẻ <img> thứ nhất:

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head id="demoHead">
    <meta charset="utf-8">
    <style type="text/css">
      #result{
        color: red;
        font-size: 20px;
        font-weight: bold;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
    <img src="#" id="image-1">
    <img src="#2" id="image-2">
    <p id="result"></p>
    <button onclick="myFunction()">Xem kết quả</button>
    <script>
      function myFunction(){
        var lenght = document.images[0].id;
        document.getElementById("result").innerHTML = "ID của thẻ head là: " + lenght;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Tham khảo: w3schools.com

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top