js function jpg Các hàm Javascript

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm Date.getDate() trong Javascript

Phương thức Date.getDate() có chức năng lấy số ngày trong tháng( 1-31) của đối tượng thời gian.

Phương thức sẽ trả về một số nguyên đại diện cho ngày bao nhiêu trong tháng.

Quảng cáo

Cú pháp

Cú phápDate.getDate()

Phương thức này không có tham số truyền vào.

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức Date.getDate() để lấy ngày của đối tượng thời gian.

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      var date = new Date('1/6/2107');
      document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      function myFunction() {
        var day = date.getDate();
        document.getElementById("demo").innerHTML = 'Ngày của đối tượng
        thời gian là ngày mùng ' + day;
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
Ngày của đối tượng thời gian là ngày mùng 6

Lấy ngày hiện tại.

Quảng cáo

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      var date = new Date();
      document.getElementById("demo").innerHTML = date;
      function myFunction() {
        var day = date.getDate();
        document.getElementById("demo").innerHTML = 'Ngày hôm nay là ngày ' + day;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
Ngày hôm nay là ngày 11

Tham khảo: w3schools.com

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top