ARRAY FUNCTION
NUMBER FUNCTION
STRING FUNCTION
DATE / TIME FUNCTION
MATH FUNCTION
GLOBAL FUNCTION
BOOLEAN FUNCTION
DOM FUNCTION
appendChild Javascript parentElement Javascript parentNode Javascript insertAfter Javascript insertBefore javascript innerHTML Javascript insertAdjacentHTML javascript nextSibling javascript activeElement Javascript adoptNode Javascript anchors Javascript baseURI Javascript Document.body Javascript characterSet Javascript createAttribute Javascript Hàm document.createComment() trong Javascript Hàm document.createDocumentFragment() trong Javascript Hàm document.createElement() trong Javascript Hàm document.createTextNode() trong Javascript Hàm document.doctype trong Javascript Hàm document.documentElement trong Javascript Hàm document.documentMode trong Javascript Hàm document.documentURI trong Javascript Hàm document.domain trong Javascript Hàm document.embeds trong Javascript Hàm document.forms trong Javascript Hàm document.hasFocus() trong Javascript Hàm document.head trong Javascript Hàm document.images trong Javascript Hàm document.implementation trong Javascript Hàm document.importNode() trong Javascript Hàm document.inputEncoding trong Javascript Hàm document.lastModified trong Javascript Hàm document.links trong Javascript Hàm document.normalize() trong Javascript Hàm document.scripts trong Javascript Hàm document.querySelector() trong Javascript Hàm document.readyState trong Javascript Hàm document.removeEventListener() trong Javascript Hàm document.querySelectorAll() trong Javascript Hàm document.title trong Javascript Hàm document.URL trong Javascript Hàm document.write() trong Javascript Hàm document.writeln() trong Javascript Hàm document.getElementById() trong Javascript Hàm document.getElementsByClassName() trong Javascript Hàm document.getElementsByName() trong Javascript Hàm document.getElementsByTagName() trong Javascript
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm array.unshift() trong Javascript

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn sử dụng hàm unshift trong javascript, unshift javascript dùng để thêm phần tử vào đầu mảng và trả về tổng số phần tử của mảng.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm unshift sẽ giúp ta thêm một hoặc nhiều phần tử vào vị trí đầu mảng, sau đó trả về chiều dài của mảng sau khi thêm. Nếu bạn muốn thêm vào cuối mảng thì hãy sử dụng hàm push.

const array1 = [1, 2, 3];

console.log(array1.unshift(4, 5));
// Kết quả: 5 - là chiều dài của mảng sau khi thêm

console.log(array1);
// Kết quả: Array [4, 5, 1, 2, 3]

1. Hàm unshift trong javascript là gì?

Unshift javascript là một [method] của đối tượng mảng, được dùng để thêm một hoặc nhiều phần tử vào vị trí đầu tiên của mảng. Nó sẽ đẩy các phần tử có sẵn lên phía trước và nhường vị trí đầu cho các phần tử được thêm mới.

 • Hàm unshift sẽ trả về chiều dài của mảng sau khi thêm phần tử.
 • Hàm này sẽ làm thay đổi chiều dài ban đầu của mảng.
 • Nếu bạn muốn thêm phần tử vào cuối mảng, sử dụng phương thức push.

Cú pháp hàm unshift như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

unshift(element0)
unshift(element0, element1)
unshift(element0, element1, ... , elementN)

Trong đó: element0,..., elementN là những phần tử sẽ được thêm vào đầu mảng, sau khi thêm xong phần tử element0 sẽ là phần tử đầu tiên của mảng.

Giá trị trả về: Là tổng số phần tử của mảng sau khi thêm.

Ví dụ: Một số trường hợp đơn giản.

let arr = [4, 5, 6]

arr.unshift(1, 2, 3)
console.log(arr);
// [1, 2, 3, 4, 5, 6]

arr = [4, 5, 6] // Gán lại giá trị ban đ

arr.unshift(1)
arr.unshift(2)
arr.unshift(3)

console.log(arr)
// [3, 2, 1, 4, 5, 6]

2. Một ví dụ khác của hàm unshift javascript

Ví dụ: sử dụng phương thức unshift để thêm phần tử vào đầu mảng.

Code RUN
<button onclick="myFunction()">Run</button>

<p id="demo"></p>

<script>
  var subject = ["php", "css", "html", "js"];
  document.getElementById("demo").innerHTML = subject;

  function myFunction() {
    subject.unshift("python", "c#", "ios");
    document.getElementById("demo").innerHTML = subject;
  }
</script>

Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cách sử dụng hàm unshift trong javascript để thêm phần tử mới vào đầu mảng.

Cùng chuyên mục:

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hàm closure trong javascript

Hàm closure trong javascript

Closure là một khái niệm không phải ai cũng ..

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến chuỗi và cách sử dụng biểu thức…

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Khi bạn xây dựng một ứng dụng nhỏ thì việc đặt

Cơ chế hoạt động của hoisting trong Javascript

Cơ chế hoạt động của hoisting trong Javascript

Hoisting là vấn đề liên quan đến cách khai báo biến trong Javascript. Nó liên…

Top