js function jpg Các hàm Javascript

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm Math.pow() trong Javascript

Phương thức Math.pow(x, y) có chức năng tính lũy thừa x mũ y( xy). Phương thức sẽ trả về kết quả của phép lũy thừa trong toán học với x là cơ số và y là số mũ.

Nếu x hoặc y không phải là một giá trị kiểu number, phương thức sẽ trả về NaN.

Quảng cáo

Cú pháp

Cú phápMath.pow(x, y)

Trong đó:

 • x là cơ số.
 • y là số mũ.

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức Math.pow() để tính lũy thừa.

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      function myFunction() {
        var content = '3<sup>4</sup> = ' + Math.pow(3, 4) + '<br>';
        content = content + '2<sup>1</sup> = ' + Math.pow(2, 1) + '<br>';
        content = content + '3<sup>4.5</sup> = ' + Math.pow(3, 4.5) + '<br>';
        content = content + '3<sup>-4</sup> = ' + Math.pow(3, -4) + '<br>';
        content = content + '3<sup>abc</sup> = ' + Math.pow(3, 'abc') + '<br>';
        content = content + 'abc<sup>4</sup> = ' + Math.pow('abc', 4) + '<br>';
        document.getElementById("demo").innerHTML = content;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả:

Quảng cáo

pow 1 png

Tham khảo: w3schools.com

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top