js function jpg Các hàm Javascript

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm Math.sqrt() trong Javascript

Phương thức Math.sqrt() sẽ trả về căn bậc 2 của tham số được truyền vào.

Nếu tham số truyền vào không phải là một số hoặc là một số âm, phương thức sẽ trả về NaN( do bình phương một số không thể âm).

Quảng cáo

Cú pháp

Cú phápMath.sqrt(number)

Trong đó:

 • number là số cần tính căn bậc 2.

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức Math.sqrt() để tính căn bậc 2 của một số giá trị.

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      function myFunction() {
        var content = 'Căn bậc 2 của 9 = ' + Math.sqrt(9) + '<br>';
        content = content + 'Căn bậc 2 của 16 = ' + Math.sqrt(16) + '<br>';
        content = content + 'Căn bậc 2 của 11 = ' + Math.sqrt(11) + '<br>';
        content = content + 'Căn bậc 2 của -9 = ' + Math.sqrt(-9) + '<br>';
        content = content + 'Căn bậc 2 của abcd = ' + Math.sqrt('abcd') + '<br>';
        document.getElementById("demo").innerHTML = content;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
Căn bậc 2 của 9 = 3
Căn bậc 2 của 16 = 4
Căn bậc 2 của 11 = 3.3166247903554
Căn bậc 2 của -9 = NaN
Căn bậc 2 của abcd = NaN

Tham khảo: w3schools.com

Quảng cáo

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top