ARRAY FUNCTION
NUMBER FUNCTION
STRING FUNCTION
DATE / TIME FUNCTION
MATH FUNCTION
GLOBAL FUNCTION
BOOLEAN FUNCTION
DOM FUNCTION
appendChild Javascript parentElement Javascript parentNode Javascript insertAfter Javascript insertBefore javascript innerHTML Javascript insertAdjacentHTML javascript nextSibling javascript activeElement Javascript adoptNode Javascript anchors Javascript baseURI Javascript Document.body Javascript characterSet Javascript createAttribute Javascript Hàm document.createComment() trong Javascript Hàm document.createDocumentFragment() trong Javascript Hàm document.createElement() trong Javascript Hàm document.createTextNode() trong Javascript Hàm document.doctype trong Javascript Hàm document.documentElement trong Javascript Hàm document.documentMode trong Javascript Hàm document.documentURI trong Javascript Hàm document.domain trong Javascript Hàm document.embeds trong Javascript Hàm document.forms trong Javascript Hàm document.hasFocus() trong Javascript Hàm document.head trong Javascript Hàm document.images trong Javascript Hàm document.implementation trong Javascript Hàm document.importNode() trong Javascript Hàm document.inputEncoding trong Javascript Hàm document.lastModified trong Javascript Hàm document.links trong Javascript Hàm document.normalize() trong Javascript Hàm document.scripts trong Javascript Hàm document.querySelector() trong Javascript Hàm document.readyState trong Javascript Hàm document.removeEventListener() trong Javascript Hàm document.querySelectorAll() trong Javascript Hàm document.title trong Javascript Hàm document.URL trong Javascript Hàm document.write() trong Javascript Hàm document.writeln() trong Javascript Hàm document.getElementById() trong Javascript Hàm document.getElementsByClassName() trong Javascript Hàm document.getElementsByName() trong Javascript Hàm document.getElementsByTagName() trong Javascript
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm Array splice() trong Javascript

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu hàm splice trong javascript. Splice javascript là hàm dùng để thay thế một số phần tử trong mảng bằng phần tử khác.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm splice sẽ thay thế một hoặc một số phần tử của mảng bằng một hoặc một số phần tử khác, lưu ý rằng số phần tử bị bỏ đi có thể ít hơn số phần tử được thêm vào và ngược lại.

Splice javascript sẽ thay đổi các phần tử trong mảng bằng cách xóa bỏ hoặc thay thế các phần tử hiện có, hoặc thêm phần tử mới vào vị trí xác định.

Nếu bạn muốn tham khảo bằng một ví dụ đơn giản thì hãy xem ví dụ dưới đây.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

// Lưu ý: Chỉ mục bắt đầu từ 0. Vị trí 1 tức là chỉ mục 1 => là phần tử thứ 2

let months = ['Jan', 'March', 'April', 'June'];

// Thêm tại vị trí 1, không xóa phần tử nào.
months.splice(1, 0, 'Feb');
console.log(months);
// output: ["Jan", "Feb", "March", "April", "June"]

months = ['Jan', 'March', 'April', 'June'];

// Xóa 2 phần tử bắt đầu từ vị trí 1 (tức phần tử thứ 2),
// Lúc này mảng sẽ còn ['Jan', 'June']
// Sau đó thêm vào vị trí 1 phần tử "may"
months.splice(1, 2, 'May');

console.log(months);
// output: ["Jan", "May", "June"]

1. Hàm splice trong javascript là gì?

Splice javascript là hàm dùng để xóa các phần tử trong mảng, hoặc thay thế một phần tử trong mảng thành một hoặc nhiều phần tử khác. Nói cách khác:

 • Bạn có thể dùng hàm array splice để xóa phần tử.
 • Hoặc dùng để bổ sung phần tử vào một vị trí nào đó trong mảng.

Cú pháp như sau:

splice(start)
splice(start, deleteCount)
splice(start, deleteCount, item1)
splice(start, deleteCount, item1, item2, itemN)

Trong đó:

 • start - là vị trí chỉ mục bắt đầu thay thế.
 • deleteCount - là số phần tử sẽ bị lại bỏ, tính tử vị trí chỉ mục start, và bao gồm cả phần tử start. Nếu start mang giá trị 0 thì sẽ không có phần tử nào bị loại bỏ.
 • item1,., itemN - các phần tử sẽ được thêm vào từ vị trí start. Sau khi thêm, phần tử thứ start của mảng sẽ là item1.

Giá trị trả về: Là một mảng chứa tất cả những phần tử đã bị xóa. Nếu chỉ xóa một phần tử thì sẽ return về mảng có 1 phần tử. Nếu không có phần tử nào bị xóa thì sẽ return về mảng rỗng.

2. Các ví dụ với hàm splice trong javascript

Ví dụ 1: Sử dụng splice javascript để bổ sung một phần tử vào vị trí chỉ mục 2, không xóa phần tử nào.

let myFish = ['angel', 'clown', 'mandarin', 'sturgeon']
let removed = myFish.splice(2, 0, 'drum')

console.log(myFish);
// Kết quả: ["angel", "clown", "drum", "mandarin", "sturgeon"]

console.log(removed);
// Kết quả []

Ví dụ 2: Cũng tại vị trí chỉ mục 2, hãy bổ sung thêm hai phần tử.

let myFish = ['angel', 'clown', 'mandarin', 'sturgeon']
let removed = myFish.splice(2, 0, 'drum', 'guitar')

console.log(myFish )
// Kết quả: ["angel", "clown", "drum", "guitar", "mandarin", "sturgeon"]

console.log(removed)
// Kết quả: []

Ví dụ 3: Xóa 1 phần tử tại chỉ mục 2, và thêm vào phần tử "trumpet"

let myFish = ['parrot', 'anemone', 'blue', 'trumpet', 'sturgeon']
let removed = myFish.splice(2, 2)

console.log(myFish )
// Kết quả:["parrot", "anemone", "sturgeon"]

console.log(removed)
// Kết quả:["blue", "trumpet"]

Ví dụ 4: Sử dụng phương thức splice để thay thế một đoạn của mảng.

Code RUN
<button onclick="myFunction()">Run</button>

<p id="demo"></p>

<script>
  var subject = ["php", "css", "html", "js"];
  document.getElementById("demo").innerHTML = subject;

  function myFunction() {
    subject.splice(1, 1, "python", "c#", "ios");
    document.getElementById("demo").innerHTML = subject;
  }
</script>

Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cách sử dụng hàm splice trong javascript.

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Top