ARRAY FUNCTION
NUMBER FUNCTION
STRING FUNCTION
DATE / TIME FUNCTION
MATH FUNCTION
GLOBAL FUNCTION
BOOLEAN FUNCTION
DOM FUNCTION
appendChild Javascript parentElement Javascript parentNode Javascript insertAfter Javascript insertBefore javascript innerHTML Javascript insertAdjacentHTML javascript nextSibling javascript activeElement Javascript adoptNode Javascript anchors Javascript baseURI Javascript Document.body Javascript characterSet Javascript createAttribute Javascript Hàm document.createComment() trong Javascript Hàm document.createDocumentFragment() trong Javascript Hàm document.createElement() trong Javascript Hàm document.createTextNode() trong Javascript Hàm document.doctype trong Javascript Hàm document.documentElement trong Javascript Hàm document.documentMode trong Javascript Hàm document.documentURI trong Javascript Hàm document.domain trong Javascript Hàm document.embeds trong Javascript Hàm document.forms trong Javascript Hàm document.hasFocus() trong Javascript Hàm document.head trong Javascript Hàm document.images trong Javascript Hàm document.implementation trong Javascript Hàm document.importNode() trong Javascript Hàm document.inputEncoding trong Javascript Hàm document.lastModified trong Javascript Hàm document.links trong Javascript Hàm document.normalize() trong Javascript Hàm document.scripts trong Javascript Hàm document.querySelector() trong Javascript Hàm document.readyState trong Javascript Hàm document.removeEventListener() trong Javascript Hàm document.querySelectorAll() trong Javascript Hàm document.title trong Javascript Hàm document.URL trong Javascript Hàm document.write() trong Javascript Hàm document.writeln() trong Javascript Hàm document.getElementById() trong Javascript Hàm document.getElementsByClassName() trong Javascript Hàm document.getElementsByName() trong Javascript Hàm document.getElementsByTagName() trong Javascript
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm Math.atan2() trong Javascript

Phương thức Math.atan2() sẽ trả về số đo góc được tính bằng đơn vị radians sao cho tan của góc đó chính bằng thương số của hai tham số truyền vào. Kết quả trả về sẽ nằm trong khoảng -PI/2 đến PI/2.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Kết quả trả về chính là số đo góc tạo bởi trục hoành và đường thẳng từ gốc tọa độ nối với điểm có tọa độ được truyền vào. Lưu ý rằng khác với bình thường, tọa độ truyền vào phương thức sẽ theo dạng A(y, x).

Nếu các tham số truyền vào không phải là số, phương thức sẽ trả về NaN.

Cú pháp

Cú phápMath.atan2(y, x)

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Trong đó:

 • y là số đại diện cho tung độ.
 • x là là số đại diện cho hoành độ.

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức Math.atan2() để tìm số đo của góc khi biết tung độ và hoành độ của điểm mà góc được tạo bởi điểm đó và trục hoành.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
  
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
  
    <p id="demo"></p>
  
    <script>
      function myFunction() {
        var content ='Điểm có tạo độ(3,6) vậy góc tạo thành là x = '
        + Math.atan2(3, 6)+' radians <br>';
        content = content+'Điểm có tạo độ(6,3) vậy góc tạo thành là x = '
        + Math.atan(6, 3)+' radians <br>';
        content = content+'Điểm có tạo độ(7,2) vậy góc tạo thành là x = '
        + Math.atan(7, 2)+' radians <br>';
        content = content+'Điểm có tạo độ(1,3) vậy góc tạo thành là x = '
        + Math.atan(1, 3)+' radians <br>';
        content = content+'Điểm có tạo độ(y,x) vậy góc tạo thành là x = '
        + Math.atan('y', 'x')+' radians <br>';
        document.getElementById("demo").innerHTML = content;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
Điểm có tạo độ(3,6) vậy góc tạo thành là x = 0.4636476090008061 radians 
Điểm có tạo độ(6,3) vậy góc tạo thành là x = 1.4056476493802699 radians 
Điểm có tạo độ(7,2) vậy góc tạo thành là x = 1.4288992721907328 radians 
Điểm có tạo độ(1,3) vậy góc tạo thành là x = 0.7853981633974483 radians 
Điểm có tạo độ(y,x) vậy góc tạo thành là x = NaN radians 

Hơi khó hiểu phải không nào, các bạn cần có các kiến thức về lượng giác trong toán học dể áp dụng phương thức này một cách hợp lý nhất.

Tham khảo: w3schools.com

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Top