ARRAY FUNCTION
NUMBER FUNCTION
STRING FUNCTION
DATE / TIME FUNCTION
MATH FUNCTION
GLOBAL FUNCTION
BOOLEAN FUNCTION
DOM FUNCTION
appendChild Javascript parentElement Javascript parentNode Javascript insertAfter Javascript insertBefore javascript innerHTML Javascript insertAdjacentHTML javascript nextSibling javascript activeElement Javascript adoptNode Javascript anchors Javascript baseURI Javascript Document.body Javascript characterSet Javascript createAttribute Javascript Hàm document.createComment() trong Javascript Hàm document.createDocumentFragment() trong Javascript Hàm document.createElement() trong Javascript Hàm document.createTextNode() trong Javascript Hàm document.doctype trong Javascript Hàm document.documentElement trong Javascript Hàm document.documentMode trong Javascript Hàm document.documentURI trong Javascript Hàm document.domain trong Javascript Hàm document.embeds trong Javascript Hàm document.forms trong Javascript Hàm document.hasFocus() trong Javascript Hàm document.head trong Javascript Hàm document.images trong Javascript Hàm document.implementation trong Javascript Hàm document.importNode() trong Javascript Hàm document.inputEncoding trong Javascript Hàm document.lastModified trong Javascript Hàm document.links trong Javascript Hàm document.normalize() trong Javascript Hàm document.scripts trong Javascript Hàm document.querySelector() trong Javascript Hàm document.readyState trong Javascript Hàm document.removeEventListener() trong Javascript Hàm document.querySelectorAll() trong Javascript Hàm document.title trong Javascript Hàm document.URL trong Javascript Hàm document.write() trong Javascript Hàm document.writeln() trong Javascript Hàm document.getElementById() trong Javascript Hàm document.getElementsByClassName() trong Javascript Hàm document.getElementsByName() trong Javascript Hàm document.getElementsByTagName() trong Javascript
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm string.charCodeAt() trong Javascript

Hàm string.charCodeAt() sẽ trả về mã unicode của kí tự tại vị trí nào đó trong chuỗi, vị trí đó được xác định bởi người dùng khi gọi phương thức.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Lưu ý rằng chuỗi sẽ bắt đầu bằng vị trí 0, tiếp đến vị trí 1....

Bạn có thể sử dụng kết hợp với phương thức string.length để tìm kiếm từ cuối chuỗi. Vị trí cuối cùng của chuỗi sẽ là string.length - 1, kế cuối là string.length - 2.

Để tìm hiểu thông tin về bộ kí tự Unicode, tham khảo tại HTML Character Sets reference.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Cú pháp

Cú pháp: string.charCodeAt(index)

Trong đó:

 • index là vị trí xuất hiện của kí tự cần tìm kiếm trong chuỗi.

Cách sử dụng

Ví dụ: sử dụng phương thức string.charCodeAt() để tìm kiếm mã unicode của kí tự.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      function myFunction() {
        var str = "Freetuts.net";
        var content = '';
        var len = str.length;
        content = content + 'Vị trí đầu tiên - ' + str.charCodeAt(0) + '<br>';
        content = content + 'Vị trí thứ 2 - ' + str.charCodeAt(1) + '<br>';
        content = content + 'Vị trí thứ 3 - ' + str.charCodeAt(2) + '<br>';
        content = content + 'Vị trí thứ 4 - ' + str.charCodeAt(3) + '<br>';
        document.getElementById("demo").innerHTML = content;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
Vị trí đầu tiên - 70
Vị trí thứ 2 - 114
Vị trí thứ 3 - 101
Vị trí thứ 4 - 101

Ví dụ 2: Sử dụng kết hợp phương thức string.charCodeAt() và string.length để tìm kiếm mã unicode của kí tự từ cuối chuỗi.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
 
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
 
    <p id="demo"></p>
 
    <script>
      function myFunction() {
        var str = "Freetuts.net";
        var content = '';
        var len = str.length;
        content = content + 'Vị trí đầu tiên - ' + str.charCodeAt(0) + '<br>';
        content = content + 'Vị trí thứ 2 - ' + str.charCodeAt(1) + '<br>';
        content = content + 'Vị trí kế cuối - ' + str.charCodeAt(len-2) + '<br>';
        content = content + 'Vị trí cuối cùng - ' + str.charCodeAt(len-1) + '<br>';
        document.getElementById("demo").innerHTML = content;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
Vị trí đầu tiên - 70
Vị trí thứ 2 - 114
Vị trí kế cuối - 101
Vị trí cuối cùng - 116

Tham khảo: w3schools.com

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Top