js function jpg Các hàm Javascript

Quảng cáo

Tinohost giảm 30% VPS/Hosting các bạn ạ. Đây là nhà cung cấp đứng top tại Việt Nam, xem tại đây

Hàm Math.floor() trong Javascript

Phương thức Math.floor() sẽ làm tròn dưới số được cung cấp khi gọi phương thức. Phương thức sẽ trả về số nguyên gần nhất nhỏ hơn số truyền vào.

Nếu truyền vào phương thức một số nguyên, nó sẽ trả về số nguyên đó.

Quảng cáo

Nếu truyền vào một giá trị không phải số, phương thức sẽ trả về NaN.

Cú pháp

Cú phápMath.floor( number)

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
 • number là số cần được làm tròn.

Cách sử dụng

Sử dụng phương thức Math.floor() để làm tròn một số giá trị.

Quảng cáo

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
  
    <button onclick="myFunction()">Run</button>
  
    <p id="demo"></p>
  
    <script>
      function myFunction() {
        var content ='3.14 làm tròn xuống thành ' + Math.floor(3.14) + '<br>';
        content = content + '4 làm tròn xuống thành ' + Math.floor(4) + '<br>';
        content = content + '6.13255 làm tròn xuống thành ' + Math.floor(6.13255) + '<br>';
        content = content + '-2.23 làm tròn xuống thành ' + Math.floor(-2.23) + '<br>';
        content = content + 'abcd làm tròn xuống thành ' + Math.floor('abcd') + '<br>';
        document.getElementById("demo").innerHTML = content;
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả
3.14 làm tròn xuống thành 3
4 làm tròn xuống thành 4
6.13255 làm tròn xuống thành 6
-2.23 làm tròn xuống thành -3
abcd làm tròn xuống thành NaN

Tham khảo: w3schools.com

Quảng cáo

Các chủ đề liên quan:

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top