GOOGLE MAPS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Google map events - Getting - Setting -Quản lý Listeners

Ở bài Google map events - UI Events - MVC State Changes chúng ta đã tìm hiểu một số khái niệm về Events trong google map, các ví dụ điển hình của events. Tuy nhiên các ví dụ chưa thể hiện được tất cả những cách dùng google map thông dụng, nên trong bài này ta tiếp tục tìm hiểu các ví dụ của google map nhé.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Google Map - Getting and Setting Properties within Event Handlers

Getting (Lấy) và Setting (Thiết lập) là hai khái niệm rất quen thuộc trong lập trình hướng đối tượng, nó được sử dụng trong các mô hình thiết kế Design Partern của OOP. Trong javascript cũng tương tự, ta sử dụng hai khái niệm này để lấy các thuộc tính của UI Events hoặc MVC State google map, lúc này biến mà chúng ta gán thuộc tính này sẽ lưu toàn bộ các trạng thái hiện tại của thuộc tính, và khi bạn thay đổi thuộc tính trong biến đó thì tương ứng trong đối tượng Google cũng thay đổi theo.

Ví dụ dưới đây mô tả cách sử dụng GET và SET trong Google Map: Xem demo

Trong ví dụ này xử lý sự kiện khi Zoom bản đồ google map ta sẽ lấy độ Zoom và hiển thị tại vị trí trung tâm của bản đồ.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Getting properties with event handlers</title>
    <meta name="viewport" content="initial-scale=1.0, user-scalable=no">
    <meta charset="utf-8">
    <style>
      html, body, #map-canvas {
        height: 100%;
        margin: 0px;
        padding: 0px
      }
    </style>
    <script type="text/javascript" src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyDfNk5eVWmQB9e6ApnWzICLNIY5lUXpOBw&language=vi"></script>
    <script>
      function initialize() 
      {
        // Lấy tọa độ ban đầu
        var myLatLng = new google.maps.LatLng(10.771971, 106.697845);
        
        var mapOptions = {
          zoom: 4,
          center: myLatLng
        };

        // Tạo bản đồ
        var map = new google.maps.Map(document.getElementById('map-canvas'), mapOptions);
        
        // Tạo một cửa sổ mới với vị trí nằm ngay giữa bản đồ
        var infowindow = new google.maps.InfoWindow({
          content: 'Change the zoom level',
          position: myLatLng
        });
        
        // Mở cửa sổ
        infowindow.open(map);
        
        // Gán vào sự kiện Zoom_change một hàm, hàm này se show độ zoom
        google.maps.event.addListener(map, 'zoom_changed', function() 
        {
          // Lấy thông số Zoom hiện tại
          var zoomLevel = map.getZoom();
          
          // Thiết lập trung tâm bản đồ tại ví trí cũ
          map.setCenter(myLatLng);
          
          // Đổi thông tin của infowindow
          infowindow.setContent('Zoom: ' + zoomLevel);
        });
      }
      
      // Hàm gọi tạo bản đồ
      google.maps.event.addDomListener(window, 'load', initialize);
    </script>
  </head>
  <body>
    <div id="map-canvas"></div>
  </body>
</html>

 

2. Google Map - Listening to DOM Events

Trong mô hình sự kiện của Google Map được tạo và quản lý dưới hệ thống Instance của Google Map, như vậy muốn truy xuất tới Events Google Map thì bắt buộc bạn phải thao tác lên trên đối tượng của Google Map. Giả sử giờ tôi muốn tạo một button, khi click vào button đó thì sự kiện nào đó trong google map sẽ nhận thấy và thực thi theo, rất đơn giản ta sử dụng hàm addDomListener() của Google Map.

Cú pháp: addDomListener(instance:Object, eventName:string, handler:Function)

Lưu ý rằng addDomListener() chỉ đơn giản là nhận diện các sự kiện của DOM trên trình duyệt và xử lý theo mô hình DOM của trình duyệt. Tuy nhiên đa số các trình duyệt hiện tại hỗ trợ DOM ở mức Level2, để tham khảo các mức Dom Level thì bạn tham khảo theo link Mozilla DOM Levels.

Ở các bài trước tôi sử dụng hàm window.onload để khởi tạo bản đồ google map, tuy nhiên ta vẫn còn cách khác nữa là gán vào sự kiện onload của thẻ <body>. Tham khảo 2 cách dưới đây:

Cách 1:

 

<script>
  function initialize() {
   // Map initialization
  }
</script>
<body onload="initialize()">
  <div id="map-canvas"></div>
</body><br><br><br><br><br><br><br>

Cách 2:

 

 

<script>
 function initialize() {
  // Map initialization
 }
 google.maps.event.addDomListener(window, 'load', initialize);
</script>
<body>
 <div id="map-canvas"></div>
</body>

 

Ví dụ dưới đây sẽ thực hiện alert lên một thông báo nếu như ta click vào div canvas chứa bản đồ.

Xem demo:

 

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Listening to DOM events</title>
    <meta name="viewport" content="initial-scale=1.0, user-scalable=no">
    <meta charset="utf-8">
    <style>
      html, body, #map-canvas {
        height: 100%;
        margin: 0px;
        padding: 0px
      }
    </style>
    <script type="text/javascript" src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyDfNk5eVWmQB9e6ApnWzICLNIY5lUXpOBw&language=vi"></script>
    <script>
      function initialize() 
      {
        var mapOptions = {
          zoom: 8,
          center: new google.maps.LatLng(10.771971, 106.697845)
        };
        
        var mapDiv = document.getElementById('map-canvas');
        
        var map = new google.maps.Map(mapDiv, mapOptions);
        
        // Gán sự kiện khi click vào thẻ div mapDiv vào google map,
        // sẽ thông báo message
        google.maps.event.addDomListener(mapDiv, 'click', showAlert);
      }

      function showAlert() {
        window.alert('DIV clicked');
      }

      google.maps.event.addDomListener(window, 'load', initialize);
    </script>
  </head>
  <body>
    <div id="map-canvas"></div>
  </body>
</html>

 

3. Google Map - Removing Event Listeners

Để thêm một sự kiện nào đó ta dùng hàm addListener(), và để xóa một sự kiện nào đó ra khỏi hệ thống DOM của Google Map ta dùng hàm removeListener().

Ví dụ:

 

var listener1 = google.maps.event.addListener(marker, 'click', aFunction);
google.maps.event.removeListener(listener1);

Để xóa hết các listener ta dùng hàm clearInstanceListeners().

 

Ví dụ:

 

var listener1 = google.maps.event.addListener(marker, 'click', aFunction);
var listener2 = google.maps.event.addListener(marker, 'mouseover', bFunction);

// Remove listener1 and listener2 from marker instance.
google.maps.event.clearInstanceListeners(marker);

Để xóa danh sách các listener theo một sự kiện nào đó, ví dụ như click thì ta sử dụng hàm clearListeners().

 

Ví dụ:

 

marker.addListener('click', aFunction);
marker.addListener('click', bFunction);
marker.addListener('click', cFunction);

// Remove all click listeners from marker instance.
google.maps.event.clearListeners(marker, 'click');

 

Để tham khảo danh sách các sự kiện bạn vào link google.maps.event namespace để đọc thêm.

4. Lời kết

Vậy là coi như ta kết thúc phần tìm hiểu các sự kiện UI Events và MVC State trong Google Map, qua bài này tôi hy vọng bạn sẽ hiểu được một số API căn bản như API tạo bản đồ, api tạo marker, hiểu được cách sử dụng events trong google map.

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Top