CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
COLLECTIONS
Ví dụ danh sách liên kết đơn Java Đếm số node trong Singly Linked List trong Java Đảo ngược thứ tự của Singly Linked List trong Java Xóa node đầu tiên của Singly Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Singly Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Singly Linked List trong Java Kiểm tra danh sách liên kết đơn palindrome trong Java Tìm giá trị lớn nhất của Singly Linked List trong Java Tìm giá trị nhỏ nhất của Singly Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Singly Linked List trong Java Tìm kiếm phần tử của Singly Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List Java và đảo ngược nó Xóa node đầu tiên của Circular Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Circular Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Circular Linked List trong Java Tìm giá trị lớn nhất trong Circular Linked List Java Tìm giá trị nhỏ nhất trong Circular Linked List Tìm kiếm phần tử của Circular Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Circular Linked List trong Java Sắp xếp các phần tử của Circular Linked List trong Java Chuyển đổi Binary Tree thành Double Linked List trong Java Tạo double linked list từ cây bậc ba (ternary tree) trong Java Cách chuyển đổi từ cây nhị phân thành cây nhị phân tìm kiếm trong Java Xác định các lá có cùng cấp trong Tree của Java Kiểm tra hai cây giống nhau trong Java Tìm chiều rộng tối đa của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử lớn nhất của cây nhị phân trong Java Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử nhỏ nhất của cây nhị phân trong Java Tính tổng giá trị của các node của cây nhị phân trong Java Tính tổng số cây nhị phân tìm kiếm có thể được tạo ra bởi N nodes trong Java Triển khai cây nhị phân từ danh sách liên kết trong Java Tìm kiếm node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Cách tạo ra Mirror Tree từ Binary Tree bằng ngôn ngữ Java Xác định các lá của binary tree sử dụng preoder trong Java Xác định đường biên(boundary traversal) của cây nhị phân trong Java Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài tập Java

Danh sách các bài viết trong chuyên mục Bài tập Java, đây là những bài viết mới nhất được cập nhật trong mục Bài tập Java.

Java là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng nên những bạn mới học lập trình sẽ rất khó tiếp thu. Vì vậy trong loạt bài viết này mình sẽ tổng hợp hơn 100 bài tập thực hành Java căn bản.

Những bài tập Java này được mình tổng hợp lại trên internet, sau đó kiểm thử bằng code rồi viết lại. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn.

Nếu bạn cần đóng góp bài tập hoặc góp ý thì hãy sử dụng chức năng "báo cáo" trên website nhé. Chúc bạn học tốt!

+BÀI TẬP JAVA
» Căn bản
1 Cộng hai số trong Java
2 Kiểm tra số chẵn hay số lẻ trong Java
3 Cộng hai số phức trong java
4 Nhân hai số trong java
5 Kiểm tra năm nhuận trong java
6 Kiểm tra nguyên âm và phụ âm trong java
7 Tính lãi xuất kép trong java
8 Tính lãi xuất trong java
9 Tìm phần nguyên và phần dư trong java
» Chuỗi
10 Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java
11 Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java
12 Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java
13 Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java
14 Chuyển đổi Char sang String trong java
15 Tìm các ký tự trùng lặp trong java
16 Kiểm tra chuỗi đối xứng trong java
17 Sắp xếp chuỗi theo thứ thự bảng chữ cái
18 Đảo ngược các từ trong chuỗi
19 Đếm số lần ký tự xuất hiện trong chuỗi
20 Đếm số nguyên âm, phụ âm trong một chuỗi
» Vòng lặp
21 Cách in các phần tử trùng nhau trong mảng Java
22 Cách xóa phần tử trùng trong mảng Java
23 Tìm số nhỏ thứ hai trong mảng trong Java
24 Tính trung bình cộng các số trong mảng Java
25 Tính tổng các số trong mảng trong Java
26 Đảo ngược các phần tử trong mảng Java
27 Sắp xếp các phần tử trong mảng Java tăng dần
28 Chuyển đổi một mảng thành chuỗi trong Java
29 Thêm hai ma trận sử dụng mảng đa chiều trong Java
» Number
30 Chương trình in số ISBN trong Java
31 Chương trình ATM viết bằng Java
32 Cách hoán đổi hai số trong Java
33 Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java
34 Đảo ngược một số trong Java
35 Cách kiểm tra số đối xứng trong Java
36 Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java
37 Tìm ước của một số nguyên trong Java
38 Cách làm tròn số trong Java
39 Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java
40 Hiển thị n số nguyên tố đầu tiên trong Java
41 Hiển thị các số nguyên tố từ 1 .. n trong Java
42 Tách một số nguyên thành nhiều chữ số trong Java
43 Kiểm tra số nguyên tố trong Java
44 Kiểm tra số chính phương trong java
45 Tính căn bậc hai trong Java
46 In các số Armstrong trong Java
47 Kiểm tra số âm hay số dương trong Java
48 Tạo các số ngẫu nhiên trong Java
49 Tìm ước chung lớn nhất trong Java
50 Tìm số lớn nhất trong Java
51 Tìm số nhỏ nhất bằng toán tử ba ngôi
52 In các số lẻ từ 1..n trong Java
» Input / Output
53 Chương trình đọc giá trị Input
54 Lấy địa chỉ IP trong Java
55 Nhận đầu vào từ người dùng trong Java
» Collections
56 Ví dụ danh sách liên kết đơn trong Java (Singly Linked List)
57 Đếm số node trong Singly Linked List trong Java
58 Đảo ngược thứ tự của Singly Linked List trong Java
59 Xóa node đầu tiên của Singly Linked List trong Java
60 Xóa node ở giữa của Singly Linked List trong Java
61 Xóa node cuối cùng của Singly Linked List trong Java
62 Thêm node vào vị trí đầu tiên của Singly Linked List trong Java
63 Thêm node vào vị trí cuối cùng của Singly Linked List trong Java
64 Thêm node vào vị trí giữa của Singly Linked List trong Java
65 Kiểm tra danh sách liên kết đơn palindrome trong Java
66 Tìm giá trị lớn nhất của Singly Linked List trong Java
67 Tìm giá trị nhỏ nhất của Singly Linked List trong Java
68 Xóa phần tử trùng lặp khỏi Singly Linked List trong Java
69 Tìm kiếm phần tử của Singly Linked List trong Java
70 Tạo một Circular Linked List trong Java
71 Tạo một Circular Linked List Java và đảo ngược nó
72 Xóa node đầu tiên của Circular Linked List trong Java
73 Xóa node cuối cùng của Circular Linked List trong Java
74 Xóa node ở giữa của Circular Linked List trong Java
75 Thêm node vào vị trí đầu tiên của Circular Linked List trong Java
76 Thêm node vào vị trí cuối cùng của Circular Linked List trong Java
77 Thêm node vào vị trí giữa của Circular Linked List trong Java
78 Tìm giá trị lớn nhất trong Circular Linked List Java
79 Tìm giá trị nhỏ nhất trong Circular Linked List
80 Tìm kiếm phần tử của Circular Linked List trong Java
81 Xóa phần tử trùng lặp khỏi Circular Linked List trong Java
82 Sắp xếp các phần tử của Circular Linked List trong Java
83 Chuyển đổi Binary Tree thành Double Linked List trong Java
84 Tạo double linked list từ cây bậc ba (ternary tree) trong Java
85 Cách chuyển đổi từ cây nhị phân thành cây nhị phân tìm kiếm trong Java
86 Xác định các lá có cùng cấp trong Tree của Java
87 Kiểm tra hai cây giống nhau trong Java
88 Tìm chiều rộng tối đa của cây nhị phân trong Java
89 Tìm phần tử lớn nhất của cây nhị phân trong Java
90 Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java
91 Tìm phần tử nhỏ nhất của cây nhị phân trong Java
92 Tính tổng giá trị của các node của cây nhị phân trong Java
93 Tính tổng số cây nhị phân tìm kiếm có thể được tạo ra bởi N nodes trong Java
94 Triển khai cây nhị phân từ danh sách liên kết trong Java
95 Tìm kiếm node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java
96 Cách tạo ra Mirror Tree từ Binary Tree bằng ngôn ngữ Java
97 Xác định các lá của binary tree sử dụng preoder trong Java
98 Xác định đường biên(boundary traversal) của cây nhị phân trong Java
99 Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java
100 Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java
» Calculate
101 Tính diện tích hình chữ nhật trong Java
102 Tính diện tích và chu vi hình vuông trong Java
103 Tính diện tích tam giác trong Java
104 Tính diện tích và chu vi hình tròn trong Java
» Sắp xếp - tìm kiếm
105 Thuật toán tìm kiếm tuyến tính (Linear Search) trong Java
106 Tìm kiếm nhị phân trong Java, 3 cách cài đặt Binary Search đơn giản
107 Thuật toán sắp xếp nổi bọt trong Java, (Bubble Sort) và áp dụng trong Java
108 Thuật toán sắp xếp chèn trong Java, bài toán Insertion Sort Java
109 Thuật toán sắp xếp chọn trong Java, Selection Sort trong Java
110 Thuật toán tìm kiếm nội suy trong Java (Interpolation Search)
111 Thuật toán sắp xếp trộn trong Java, giải bài toán Merge Sort Java
112 Thuật toán sắp xếp nhanh trong Java, cài đặt Quick Sort Java
113 Sắp xếp tăng dần và giảm dần trong Java
114 Kiểm tra sự tồn tại của giá trị x trong mảng
» Khác
115 Cách copy phần tử từ mảng này sang mảng khác trong Java
116 Tìm số lớn nhất trong mảng Java
117 In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java
118 Cách nối hai mảng trong Java
119 Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java
120 Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java
121 Cách lấy thời gian hiện tại trong Java
122 Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java
123 Chuyển đổi số bát phân sang thập phân Java
124 Chuyển đổi số thập lục phân sang thập phân
125 Chuyển đổi số nhị phân sang bát phân
126 Chuyển đổi chuỗi sang Boolean trong Java
127 Chuyển đổi từ Boolean sang String trong Java
128 Chuyển đổi Char thành Int trong Java
129 Đổi số thập phân sang nhị phân trong Java
130 Đổi số nhị phân sang thập phân trong Java
131 Tìm mã ASCII của một ký tự trong Java
132 Chuyển đổi String sang Int trong Java
133 In tam giác Floyd trong Java
134 In tam giác Pascal trong Java
135 Hiển thị chuỗi Fibonacci trong Java
136 Cách tính giai thừa trong Java
137 Tạo máy tính bằng Switch Case trong Java
138 Tính điểm trung bình và xếp loại học tập
139 Thực hiện các thao tác số học bằng Overloading Java
140 Tính diện tích hình học sử dụng Overloading Java
141 Giải phương trình bậc nhất trong Java
142 Giải phương trình bậc hai trong Java
» Nâng cao
143 Bài tập Java OOP: tính chu vi diện tích hình chữ nhật
144 Bài tập Java OOP: Chương trình nhập xuất thông tin sinh viên
145 Bài tập Java OOP: Chương trình nhập xuất thông tin xe
146 Bài tập Java OOP: Quản lý tài khoản ngân hàng hướng đối tượng
147 Bài tập Java OOP: Kiểm tra thực phẩm trong Java
148 Bài tập Java OOP: Chương trình quản lý sinh viên Java
149 Bài tập Java OOP: Chương trình quản lý Album CD
150 Bài tập Java OOP: Chương tình tính diện tích đa giác

Bài xem nhiều

Các kiểu dữ liệu trong C ( int - float - double - char ...)

Các kiểu dữ liệu trong C ( int - float - double - char ...)

C là ngôn ngữ rất khó tính, bạn không thể gán dữ liệu kiểu float…

Thuật toán tìm ước chung lớn nhất trong C/C++

Thuật toán tìm ước chung lớn nhất trong C/C++

Đề bài: Nhập vào 2 số nguyên A và B, viết chương trình tìm ứng…

Thuật toán tính lũy thừa nhanh trong C/C++

Thuật toán tính lũy thừa nhanh trong C/C++

Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về thuật toán tính…

Cấu trúc lệnh switch case trong C++ (có bài tập thực hành)

Cấu trúc lệnh switch case trong C++ (có bài tập thực hành)

Lệnh switch case cũng tương tự như lệnh if else if mà chúng ta đã…

Lệnh cin và cout trong C++

Lệnh cin và cout trong C++

Thư viện nhập xuất trong C cũng như rong C++ có tên là iostream.h, vì…

Random trong Python: Tạo số random ngẫu nhiên

Random trong Python: Tạo số random ngẫu nhiên

Random number generator (RNG) là một số được tạo ra ngẫu nhiên từ máy tính,…

ComboBox - ListBox trong lập trình C# winforms

ComboBox - ListBox trong lập trình C# winforms

Chúng ta sẽ cùng nhau tim hiểu về các khai niệm cũng như các sự…

Thuật toán kiếm tra số nguyên tố

Thuật toán kiếm tra số nguyên tố

Trong bài này mình sẽ trình bày thuật toán để kiểm tra một số có…

Cách kết nối SQL Server trong C# Winforms

Cách kết nối SQL Server trong C# Winforms

Mỗi loại cơ sở dữ liệu sẽ sử dụng một namespace tương ứng, trong trường…

Mảng hai chiều trong Java

Mảng hai chiều trong Java

Trong bài trước, các bạn đã được tìm hiểu về mảng một chiều trong Java.…

Cách viết hàm và cách gọi hàm trong C++ (function)

Cách viết hàm và cách gọi hàm trong C++ (function)

Hàm trong C++ là tập hợp nhiều câu lệnh để thực hiện một chức năng…

Bài tập Java OOP: Chương trình nhập xuất thông tin sinh viên

Bài tập Java OOP: Chương trình nhập xuất thông tin sinh viên

Khai báo thư viện và hàm main trong C++

Khai báo thư viện và hàm main trong C++

Để bắt đầu tìm hiểu C++ thì bắt buộc bạn phải hiểu hai khái niệm…

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Thêm, sửa, xóa học sinh trong C# Winforms

Thêm, sửa, xóa học sinh trong C# Winforms

Việc đầu tiên chúng ta cần tạo form thêm, sửa ...

Quản lý sinh viên sử dụng danh sách liên kết đơn

Quản lý sinh viên sử dụng danh sách liên kết đơn

Chúng ta sẽ quản lý sinh viên với các thông tin cần thiết và các…

Duyệt cây nhị phân tìm kiếm

Duyệt cây nhị phân tìm kiếm

Chúng ta sẽ tìm hiểu lần lượt 6 cách duyệt cây nhị phân tìm kiếm:

Bài tập Java OOP: Chương trình quản lý sinh viên Java

Bài tập Java OOP: Chương trình quản lý sinh viên Java

Tính tổng các phần tử trong mảng C++ sử dụng hàm và con trỏ

Tính tổng các phần tử trong mảng C++ sử dụng hàm và con trỏ

Thụât toán tìm kiếm nhị phân (Binary Search)

Thụât toán tìm kiếm nhị phân (Binary Search)

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về thuật toán tìm kiếm nhị…

Top