CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tính diện tích hình chữ nhật trong Java

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tính diện tích hình chữ nhật bằng Java. Đây là một dạng bài tập khá phổ biến khi học Java nói chung và ngôn ngữ lập trình nói riêng.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Dưới đây chúng ta sẽ có hai chương trình để tính diện tích hình chữ nhật, chương trình thứ nhất sẽ tính trực tiếp vào hàm main() và chương trình thứ hai sẽ tạo một hàm để tính diện tích sau đó gọi nó ra sử dụng ở hàm main().

Ví dụ 1: Chương trình tính diện tích hình chữ nhật.

Ở ví dụ này chúng ta sẽ nhận đầu vào từ người dùng bằng cách sử dụng lớp Scanner, sau đó tính diện tích hình chữ nhật dựa vào dữ liệu người dùng đã nhập.

import java.util.Scanner;
class DienTichHCN {
  public static void main (String[] args)
  {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập vào chiều dài của hình chữ nhật:");
    double length = scanner.nextDouble();
    System.out.println("Nhập vào chiều rộng của hình chữ nhật:");
    double width = scanner.nextDouble();
    double area = length*width;
    System.out.println("Diện tích hình chữ nhật là:"+area);
    System.out.println("------------------------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

tinh dien tich hcn JPG

Ví dụ 2: Chương trình tính diện tích hình chữ nhât bằng phương thức.

Ở ví dụ này chúng ta sẽ tạo một hàm tính diện tích là tinhDienTich() và truyền vào đó hai tham số chiều dài và chiều rộng.

Sau đó xuống hàm main() yêu cầu người dùng nhập vào chiều dài và chiều rộng rồi gọi nó ra để tính.

import java.util.Scanner;
class DienTichHCN {
  protected int chieuDai, chieuRong;
  public static double tinhDienTich(double chieudai,double chieuRong) {
    return chieudai * chieuRong;
  }
  public static void main(String[] args) {
    double dai,rong;
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập chiều dài: ");
    dai = scanner.nextDouble();
    System.out.println("Nhập chiều rộng: ");
    rong = scanner.nextDouble();
    System.out.println("diện tích hình chữ nhật là: " + tinhDienTich(dai,rong));
    System.out.println("----------------------------");
    System.out.println("Chương trình nay được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả:

dien tich hcn JPG

Như vậy chúng ta đã thực hiên xong chương trình tính diện tích hình chữ nhật, tương tự như vậy chúng ta có thể tính chu vi hình chữ nhật. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top