CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
COLLECTIONS
Ví dụ danh sách liên kết đơn Java Đếm số node trong Singly Linked List trong Java Đảo ngược thứ tự của Singly Linked List trong Java Xóa node đầu tiên của Singly Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Singly Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Singly Linked List trong Java Kiểm tra danh sách liên kết đơn palindrome trong Java Tìm giá trị lớn nhất của Singly Linked List trong Java Tìm giá trị nhỏ nhất của Singly Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Singly Linked List trong Java Tìm kiếm phần tử của Singly Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List Java và đảo ngược nó Xóa node đầu tiên của Circular Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Circular Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Circular Linked List trong Java Tìm giá trị lớn nhất trong Circular Linked List Java Tìm giá trị nhỏ nhất trong Circular Linked List Tìm kiếm phần tử của Circular Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Circular Linked List trong Java Sắp xếp các phần tử của Circular Linked List trong Java Chuyển đổi Binary Tree thành Double Linked List trong Java Tạo double linked list từ cây bậc ba (ternary tree) trong Java Cách chuyển đổi từ cây nhị phân thành cây nhị phân tìm kiếm trong Java Xác định các lá có cùng cấp trong Tree của Java Kiểm tra hai cây giống nhau trong Java Tìm chiều rộng tối đa của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử lớn nhất của cây nhị phân trong Java Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử nhỏ nhất của cây nhị phân trong Java Tính tổng giá trị của các node của cây nhị phân trong Java Tính tổng số cây nhị phân tìm kiếm có thể được tạo ra bởi N nodes trong Java Triển khai cây nhị phân từ danh sách liên kết trong Java Tìm kiếm node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Cách tạo ra Mirror Tree từ Binary Tree bằng ngôn ngữ Java Xác định các lá của binary tree sử dụng preoder trong Java Xác định đường biên(boundary traversal) của cây nhị phân trong Java Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Chương trình in số ISBN trong Java

Trong bài tập này Freetuts sẽ thực hiện một chương trinh Java kiểm tra các số ISBN - Số định danh sách tiêu chuẩn Quốc Tế. Đây là một bài tập giúp bạn làm quen với số ISBN.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Số ISBN trong Java

Số ISBN là một số đặc biệt trong Java. ISBN là viết tắt của International Standard Book Number được hiểu là số định danh sách tiêu chuẩn Quốc Tế. ISBN là một số duy nhất(unique) gồm 10 chữ số. Với sự trợ giúp của ISBN, chúng ta có thể tìm thấy bất kỳ cuốn sách nào một cách dễ dàng.

Số ISBN là số hợp lệ khi:

Tổng của (1*Digit1 + 2*Digit2 + 3*Digit3 + 4*Digit4 + 5*Digit5 + 6*Digit6 + 7*Digit7 + 8*Digit8 + 9*Digit9 + 10*Digit10) chia hết cho 11. Các chữ số được lấy từ phải sang trái. Vì vậy, nếu số có mười chữ số là 2602200101, Digit1 là 1 và Digit10 là 2.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Bây giờ hãy thử lấy 1 số để kiểm tra xem có hợp lệ hay không nhé.

ISBN contoh jpg

ISBN Number: 8175257660

SUM = 1*0 + 2*6 + 3*6 + 4*7 + 5*5 + 6*2 + 7*5 + 8*7 + 9*1 + 10*8 = 275

Bây giờ, mình lấy tổng chia cho 11 và kiểm tra xem là có chia hết hay không?

REM = 275 % 11
REM = 0

Qua ví dụ trên, ta đã hiểu được tính chất của số ISBN. Và thuật toán trong java để viết chương trình tạo ra số ISBN cũng tương tự như vậy. Hãy cùng tìm hiểu nhé.

Thuật toán triển khai bài toán số ISBN Java

 • Bước 1: Lấy số ISBN gồm 10 chữ số từ người dùng.
 • Bước 2: Kiểm tra xem người dùng có nhập số có mười chữ số hay không vì nếu số đó không phải là số có mười chữ số thì đó không thể là ISBN.
 • Bước 3: Tìm tổng của mỗi chữ số bằng cách nhân mỗi chữ số từ trái sang phải với 1, 2, 3,…….,10.
 • Bước 4: Tìm phần còn lại của tổng bằng 11. Nếu phần còn lại bằng 0, thì số đó là ISBN khác, không phải là ISBN.

Hãy xem đoạn code sau để kiểm tra xem số đó có phải là ISBN hay không bằng cách sử dụng các bước trên:

ISBNChecker.java

import java.util.Scanner;

public class ISBNChecker {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);

    // Bước 1: Nhập số ISBN
    System.out.print("Nhập số ISBN: ");
    String isbn = scanner.nextLine();

    // Bước 2: Kiểm tra số ISBN có đúng 10 chữ số không
    if (isbn.length() != 10) {
      System.out.println("Số ISBN phải có 10 chữ số!");
      return;
    }

    // Bước 3: Tính tổng các chữ số nhân với trọng số tương ứng
    int sum = 0;
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
      char c = isbn.charAt(i);
      if (!Character.isDigit(c)) {
        System.out.println("Số ISBN chỉ có thể chứa các chữ số từ 0 đến 9!");
        return;
      }
      int digit = Character.getNumericValue(c);
      sum += (i + 1) * digit;
    }

    // Bước 4: Kiểm tra xem phần còn lại của tổng khi chia cho 11 có bằng 0 hay không
    if (sum % 11 == 0) {
      System.out.println("Số ISBN hợp lệ!");
    } else {
      System.out.println("Số ISBN không hợp lệ!");
    }
    
    System.out.println("Chương trình này được viết bởi Freetuts.net!");
  }
}

Kết quả khi nhập các số vào:

nLYQvAAAAABJRU5ErkJggg

w8DJ e4TcrsxAAAAABJRU5ErkJggg

Lưu ý: Đoạn code trên chỉ kiểm tra tính hợp lệ của số ISBN được nhập vào, không kiểm tra số đó có thực sự tồn tại hay không.

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình kiểm tra số ISBN. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top