Home > Java > Bài tập Java > Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java
Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách tính tổng các số tự nhiên trong Java. Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên, tổng các số tự nhiên của một số là kết quả từ 1 đến số đó.

Ví dụ: Với 10 thì tổng các số tự nhiên sẽ là.

1 + 2 + 3 + ... + 10.

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thư căn bản trong Java:

 • Nhập xuất trong Java.
 • Vòng lặp trong Java.

Tính tổng các số tự nhiên bằng vòng lặp for Java

Đầu tiên ta cần xác định được số cần tính tổng các số tự nhiên bằng cách sử dụng class Scanner. Người dùng sẽ nhập vào một số, khi đó ta thực hiện tính tổng từ 1 đến số đó.

Khai báo một đối tượng sc thuộc class Scanner, sau đó sử dụng nó để lấy dữ liệu từ bàn phím.

Scanner sc = new Scanner(System.in);
System.out.println("Nhập vào một số: ");
num = sc.nextInt();

Bây giờ sử dụng một vòng lặp for lặp từ 1 đến số num vừa nhập, khi đó tổng sum = sum + i.

for(int i = 1; i <= num; ++i)
{
  // sum = sum + i;
  sum += i;
}

Để kiểm tra kết quả ta chỉ cần hiển thị sum.

Full code:

import java.util.Scanner;
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    int num, sum = 0;
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập vào một số: ");
    num = sc.nextInt();
    for(int i = 1; i <= num; ++i)
    {
      // sum = sum + i;
      sum += i;
    }
    System.out.println("Tổng các số tự nhiên từ 1 đến "+ num +" là: "+sum);

    System.out.println("------------------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả:

bai18 01 PNG

Tính tổng các số tự nhiên bằng vòng lặp while Java

Tương tự như ở ví dụ một, chúng ta cũng cần lấy dữ liệu từ bàn phím bằng class Scanner.

Thay vì sử dụng vòng lặp for như ở ví dụ 1. Bây giờ mình sử dụng vòng lặp while với điều kiện vòng lặp là i <= num.

Bên trong vòng lặp mình cho sum = sum + i và sau mỗi lần lặp thì tăng i++. Đến khi i > num thì vòng lặp sẽ kết thúc và ta sẽ có sum là tổng của các số từ 1 đến num.

import java.util.Scanner;
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    int num, sum = 0, i = 1;
    System.out.println("Nhập vào một số: ");
    num = sc.nextInt();
    while(i <= num)
    {
      sum += i;
      i++;
    }
    System.out.println("Tổng các số tự nhiên từ 1 đến "+ num +" là: "+sum);

    System.out.println("------------------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả:

bai18 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong cách tính tổng các số tự nhiên trong Java. Các bạn có thể tìm hiểu về các bài tập Java khác tại đây, chúc các bạn thành công !!!

-------------------#####-------------------

Các khóa học lập trình Java đang giảm 40%:

Profile photo of adminQuyenNguyen

QuyenNguyen

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP