CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
COLLECTIONS
Ví dụ danh sách liên kết đơn Java Đếm số node trong Singly Linked List trong Java Đảo ngược thứ tự của Singly Linked List trong Java Xóa node đầu tiên của Singly Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Singly Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Singly Linked List trong Java Kiểm tra danh sách liên kết đơn palindrome trong Java Tìm giá trị lớn nhất của Singly Linked List trong Java Tìm giá trị nhỏ nhất của Singly Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Singly Linked List trong Java Tìm kiếm phần tử của Singly Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List Java và đảo ngược nó Xóa node đầu tiên của Circular Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Circular Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Circular Linked List trong Java Tìm giá trị lớn nhất trong Circular Linked List Java Tìm giá trị nhỏ nhất trong Circular Linked List Tìm kiếm phần tử của Circular Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Circular Linked List trong Java Sắp xếp các phần tử của Circular Linked List trong Java Chuyển đổi Binary Tree thành Double Linked List trong Java Tạo double linked list từ cây bậc ba (ternary tree) trong Java Cách chuyển đổi từ cây nhị phân thành cây nhị phân tìm kiếm trong Java Xác định các lá có cùng cấp trong Tree của Java Kiểm tra hai cây giống nhau trong Java Tìm chiều rộng tối đa của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử lớn nhất của cây nhị phân trong Java Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử nhỏ nhất của cây nhị phân trong Java Tính tổng giá trị của các node của cây nhị phân trong Java Tính tổng số cây nhị phân tìm kiếm có thể được tạo ra bởi N nodes trong Java Triển khai cây nhị phân từ danh sách liên kết trong Java Tìm kiếm node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Cách tạo ra Mirror Tree từ Binary Tree bằng ngôn ngữ Java Xác định các lá của binary tree sử dụng preoder trong Java Xác định đường biên(boundary traversal) của cây nhị phân trong Java Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một Circular Linked List trong Java

Cách sử dụng Circular Linked List (hay còn gọi là danh sách liên kết v) trong Java qua các ví dụ cụ thể. Nội dung của bài này sẽ mô tả đặc điểm, các trường hợp thường dùng và cách triển khai Circular Linked List trong Java.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Circular Linked List trong Java

Định nghĩa: Circular Linked List trong Java là là một loại danh sách liên kết. Circular Linked List là tập hợp các node trong đó node tail trỏ về node head.

java program to createa and display a circular linked list png

Ở hình trên, node A là node head, node D là node tail. Trong danh sách này thì node D trỏ đến A vì thế danh sách trên được gọi là Circular Linked List.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách triển khai Circular Linked List trong Java.

Thuật toán tạo và in Circular Linked List trong Java

Thuật toán có một số bước cơ bản sau:

Bước 1: Tạo một class Node chứa 2 thành phần: data và next

Bước 2: Tạo một class CreateCircularLinkedList chứa 2 node head & tail. Nó cũng chứa 2 methods: add() và display()

Bước 3: add() sẽ thêm node vào danh sách

Bước 4: display() hiển thị các node ra màn hình

Ví dụ cách triển khai Circular Linked List trong Java

Dưới đây là đoạn code ví dụ đơn giản về cách triển khai Circular Linked List trong Java.

/**
 * Học lập trình Java miễn phí tại freetuts.net
 *
 * @author freetuts
 */
public class CreateCircularLinkedList {

  public class Node {

    int data;
    Node next;

    public Node(int data) {
      this.data = data;
    }
  }

  public Node head = null;
  public Node tail = null;

  public void add(int data) {
    Node newNode = new Node(data);
    if (head == null) {
      head = newNode;
      tail = newNode;
      newNode.next = head;
    } else {
      tail.next = newNode;
      tail = newNode;
      tail.next = head;
    }
  }

  public void display() {
    Node current = head;
    if (head == null) {
      System.out.println("Danh sách này trống");
    } else {
      System.out.println("Các phần tử của circular linked list là: ");
      do {

        System.out.print(" " + current.data);
        current = current.next;
      } while (current != head);
      System.out.println();
    }
  }

  public static void main(String[] args) {
    //bắt đầu với một danh sách rỗng
    CreateCircularLinkedList list = new CreateCircularLinkedList();

    System.out.println("Chương trình này được đăng tại freetuts.net");

    list.add(1);
    list.add(2);
    list.add(3);
    list.add(4);
    
    list.display();

  }
}

Kết quả:

result circular linked list create and display jpg

Vậy, qua bài này freetuts đã hướng dẫn các bạn thành công cách triển khai và sử dụng Circular Linked List trong Java. Chúc các bạn hiểu và áp dụng Circular Linked List một cách hiệu quả nhất vào các bài lập trình trong ngôn ngữ Java nhé.

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top