CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
COLLECTIONS
Ví dụ danh sách liên kết đơn Java Đếm số node trong Singly Linked List trong Java Đảo ngược thứ tự của Singly Linked List trong Java Xóa node đầu tiên của Singly Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Singly Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Singly Linked List trong Java Kiểm tra danh sách liên kết đơn palindrome trong Java Tìm giá trị lớn nhất của Singly Linked List trong Java Tìm giá trị nhỏ nhất của Singly Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Singly Linked List trong Java Tìm kiếm phần tử của Singly Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List Java và đảo ngược nó Xóa node đầu tiên của Circular Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Circular Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Circular Linked List trong Java Tìm giá trị lớn nhất trong Circular Linked List Java Tìm giá trị nhỏ nhất trong Circular Linked List Tìm kiếm phần tử của Circular Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Circular Linked List trong Java Sắp xếp các phần tử của Circular Linked List trong Java Chuyển đổi Binary Tree thành Double Linked List trong Java Tạo double linked list từ cây bậc ba (ternary tree) trong Java Cách chuyển đổi từ cây nhị phân thành cây nhị phân tìm kiếm trong Java Xác định các lá có cùng cấp trong Tree của Java Kiểm tra hai cây giống nhau trong Java Tìm chiều rộng tối đa của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử lớn nhất của cây nhị phân trong Java Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử nhỏ nhất của cây nhị phân trong Java Tính tổng giá trị của các node của cây nhị phân trong Java Tính tổng số cây nhị phân tìm kiếm có thể được tạo ra bởi N nodes trong Java Triển khai cây nhị phân từ danh sách liên kết trong Java Tìm kiếm node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Cách tạo ra Mirror Tree từ Binary Tree bằng ngôn ngữ Java Xác định các lá của binary tree sử dụng preoder trong Java Xác định đường biên(boundary traversal) của cây nhị phân trong Java Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách xóa phần tử trùng trong mảng Java

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình để xóa phần tử trùng lặp của Mảng trong Java bằng nhiều cách. Qua các ví dụ này các bạn sẽ hiểu rõ hơn về mảng trong Java.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta có thể loại bỏ phần tử trùng lặp trong mảng bằng 2 cách:

 • Sử dụng mảng tạm thời
 • Sử dụng index

Để loại bỏ phần tử trùng lặp khỏi mảng, mảng phải được sắp xếp theo thứ tự.

Lưu ý: Nếu mảng không được sắp xếp, bạn có thể sắp xếp nó bằng cách gọi phương thức Arrays.sort(arr) .

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Xóa phần tử trùng lặp của mảng trong Java bằng cách sử dụng mảng tạm (Temporary Array)

Về Thuật toán của chương trình thì gồm các bước cơ bản sau:

 • Bước 1: Tạo một mảng tạm thời "temp" với cùng kích thước với mảng đầu vào "arr".
 • Bước 2: Duyệt qua mảng "arr" và kiểm tra từng phần tử có trùng lặp với phần tử trước đó hay không.
 • Bước 3: Nếu phần tử hiện tại không trùng lặp với phần tử trước đó, sao chép phần tử đó sang mảng "temp".
 • Bước 4: Sao chép các phần tử còn lại trong mảng "arr" sang mảng "temp" và trả về số lượng phần tử không trùng lặp.
 • Bước 5: In ra các phần tử không trùng lặp trong mảng đã loại bỏ các phần tử trùng lặp.

Hãy cùng xem chương trình sau:

/**
 * học lập trình cùng Freetuts
 * Freetuts.net
 */
public class RemoveDuplicateInArrayExample{ 
public static int removeDuplicateElements(int arr[], int n){ 
    if (n==0 || n==1){ 
      return n; 
    } 
    int[] temp = new int[n]; 
    int j = 0; 
    for (int i=0; i<n-1; i++){ 
      if (arr[i] != arr[i+1]){ 
        temp[j++] = arr[i]; 
      } 
     } 
    temp[j++] = arr[n-1];   
    
    for (int i=0; i<j; i++){ 
      arr[i] = temp[i]; 
    } 
    return j; 
  } 
    
  public static void main (String[] args) { 
    int arr[] = {10,20,20,30,30,40,50,50}; 
    int length = arr.length; 
    length = removeDuplicateElements(arr, length); 
   
    System.out.println("Chương trình này được viết tại Freetuts.net"); 
    for (int i=0; i<length; i++) { 
      System.out.print(arr[i]+" "); 
    }
    System.out.println("");
  } 
} 

Kết quả:

Chương trình này được viết tại Freetuts.net
10 20 30 40 50 

Vậy qua chương trình trên, Freetuts đã giới thiệu cho bạn cách xóa phần tử trùng lặp của mảng trong Java bằng cách sử dụng Mảng tạm (Temporary Array).

Xóa phần tử trùng lặp của mảng trong Java bằng cách sử dụng index

Về Thuật toán của chương trình thì gồm các bước cơ bản sau:

 • Bước 1: Nếu mảng rỗng hoặc chỉ có một phần tử thì trả về độ dài của mảng ban đầu.
 • Bước 2: Sử dụng hai biến, một biến j để lưu trữ index của phần tử mới không trùng lặp trong mảng và một biến i để lặp qua các phần tử của mảng.
  • Nếu phần tử tiếp theo khác với phần tử hiện tại, thì sao chép phần tử hiện tại vào vị trí j và tăng j lên 1 để trỏ đến vị trí mới.
  • Nếu phần tử tiếp theo giống với phần tử hiện tại, thì không sao chép phần tử này và tiếp tục vòng lặp cho đến khi kết thúc mảng.
 • Bước 3: Sao chép phần tử cuối cùng của mảng vào vị trí j và trả về giá trị j, đại diện cho số lượng phần tử khác nhau của mảng mới sau khi loại bỏ các phần tử trùng lặp.
 • Bước 4: In ra các phần tử không trùng lặp trong mảng đã loại bỏ các phần tử trùng lặp.

​Hãy cùng xem chương trình sau:

/**
 * học lập trình cùng Freetuts
 * Freetuts.net
 */
public class RemoveDuplicateInArrayExample{ 
  public static int removeDuplicateElements(int arr[], int n){ 
    if (n==0 || n==1){ 
      return n; 
    }  
    int j = 0;
    for (int i=0; i < n-1; i++){ 
      if (arr[i] != arr[i+1]){ 
        arr[j++] = arr[i]; 
      } 
    } 
    arr[j++] = arr[n-1]; 
    return j; 
  } 
    
  public static void main (String[] args) { 
    int arr[] = {10,20,20,30,30,40,50,50}; 
    int length = arr.length; 
    length = removeDuplicateElements(arr, length); 

    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
    
    for (int i=0; i<length; i++) {
      System.out.print(arr[i]+" "); 
    }
    System.out.println("");
      
  } 
} 

Kết quả:

Chương trình này được đăng tại Freetuts.net
10 20 30 40 50 

Vậy qua chương trình trên, Freetuts đã giới thiệu cho bạn cách xóa phần tử trùng lặp của mảng trong Java bằng cách sử dụng Index.

Xóa phần tử trùng lặp của mảng chưa được sắp xếp (unsorted array) trong Java

Hai cách ở trên đều dùng mảng đã được sắp xếp, bây giờ freetuts sẽ giới thiệu cho bạn về cách xóa phần tử trùng lặp của mảng chưa được sắp xếp (unsorted array) trong Java.

Như đã giới thiệu ở đầu bài viết, ở chương trình này chúng ta sẽ sử dụng phương thức Arrays.sort(arr).

/**
 * học lập trình cùng Freetuts
 * Freetuts.net
 */
import java.util.Arrays; 
public class RemoveDuplicateInArrayExample{ 
public static int removeDuplicateElements(int arr[], int n){ 
    if (n==0 || n==1){ 
      return n; 
    } 
    int[] temp = new int[n]; 
    int j = 0; 
    for (int i=0; i<n-1; i++){ 
      if (arr[i] != arr[i+1]){ 
        temp[j++] = arr[i]; 
      } 
     } 
    temp[j++] = arr[n-1];   

    for (int i=0; i<j; i++){ 
      arr[i] = temp[i]; 
    } 
    return j; 
  } 
    
  public static void main (String[] args) { 
    int arr[] = {10,70,30,90,20,20,30,40,70,50};
    Arrays.sort(arr); // Xắp xếp lại mảng trên
    int length = arr.length; 
    length = removeDuplicateElements(arr, length); 

    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
    
    for (int i=0; i<length; i++) 
      System.out.print(arr[i]+" "); 
    
    System.out.println("");
  } 
} 

Kết quả:

Chương trình này được đăng tại Freetuts.net
10 20 30 40 50 70 90 

Vậy qua chương trình trên, freetuts đã giới thiệu cho bạn cách xóa phần tử trùng lặp của mảng chưa được sắp xếp bằng cách sử dụng phương thức Arrays.sort(arr) trong Java

Tổng Kết

Qua bài viết này, chúng ta đã được giới thiệu và tìm hiểu 2 cách để có thể xóa phần tử bị trùng lặp của Mảng đã được sắp xếp trong Java:

 • Sử dụng mảng tạm thời (Temporary Array)
 • Sử dụng Index

Và với mảng chưa được sắp xếp thì chúng ta sử dụng phương thức Arrays.sort(arr) để sắp xếp chúng trước khi xóa. Chúc các bạn thực hiện thành công bài toán trên.

Hãy chờ đón những bài tập hay về Java trong những bài viết tiếp theo nhé!

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top