CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
COLLECTIONS
Ví dụ danh sách liên kết đơn Java Đếm số node trong Singly Linked List trong Java Đảo ngược thứ tự của Singly Linked List trong Java Xóa node đầu tiên của Singly Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Singly Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Singly Linked List trong Java Kiểm tra danh sách liên kết đơn palindrome trong Java Tìm giá trị lớn nhất của Singly Linked List trong Java Tìm giá trị nhỏ nhất của Singly Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Singly Linked List trong Java Tìm kiếm phần tử của Singly Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List Java và đảo ngược nó Xóa node đầu tiên của Circular Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Circular Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Circular Linked List trong Java Tìm giá trị lớn nhất trong Circular Linked List Java Tìm giá trị nhỏ nhất trong Circular Linked List Tìm kiếm phần tử của Circular Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Circular Linked List trong Java Sắp xếp các phần tử của Circular Linked List trong Java Chuyển đổi Binary Tree thành Double Linked List trong Java Tạo double linked list từ cây bậc ba (ternary tree) trong Java Cách chuyển đổi từ cây nhị phân thành cây nhị phân tìm kiếm trong Java Xác định các lá có cùng cấp trong Tree của Java Kiểm tra hai cây giống nhau trong Java Tìm chiều rộng tối đa của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử lớn nhất của cây nhị phân trong Java Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử nhỏ nhất của cây nhị phân trong Java Tính tổng giá trị của các node của cây nhị phân trong Java Tính tổng số cây nhị phân tìm kiếm có thể được tạo ra bởi N nodes trong Java Triển khai cây nhị phân từ danh sách liên kết trong Java Tìm kiếm node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Cách tạo ra Mirror Tree từ Binary Tree bằng ngôn ngữ Java Xác định các lá của binary tree sử dụng preoder trong Java Xác định đường biên(boundary traversal) của cây nhị phân trong Java Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Ví dụ danh sách liên kết đơn trong Java (Singly Linked List)

Trong bài này, freetuts sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu cách sử dụng Singly Linked List (hay còn gọi là danh sách liên kết đơn) trong Java qua các ví dụ cụ thể. Nội dung của bài này sẽ mô tả đặc điểm, các trường hợp thường dùng và cách triển khai Singly Linked List trong Java.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Singly Linked List trong Java

Định nghĩa: Singly Linked List trong Java là một cấu trúc dữ liệu tuyến tính được sử dụng để lưu trữ và quản lý một danh sách các phần tử liên kết với nhau thông qua các con trỏ.

Đặc điểm:

java singly linked list examples png

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • Mỗi phần tử trong Singly Linked List được gọi là node.
 • Node đầu tiên gọi là Head.
 • Node cuối cùng gọi là Tail, trỏ tới giá trị null để đánh dấu kết thúc danh sách.

Để hiểu rõ hơn về tính chất của Singly Linked List, các bạn hãy xem bảng so sánh dưới đây.

bang 20so 20sanh 20singly 20linked 20list 20vs 20array jpg

Vừa rồi, freetuts đã cung cấp lý thuyết về Singly Linked List cho các bạn. Bây giờ hãy cùng xem xét ví dụ sau để hiểu hơn về Singly Linked List trong Java nhé.

Ví dụ cách triển khai Singly Linked List trong Java

Về các câu lệnh cơ bản, khởi tạo Singly Linked List trong Java thì freetuts đã viết một bài chi tiết, các bạn có thể tham khảo trong bài Danh sách liên kế trong Java.

Dưới đây là đoạn code ví dụ đơn giản về cách triển khai Singly Linked List trong Java.

/**
 * Học lập trình Java miễn phí tại freetuts.net
 *
 * @author freetuts
 */
public class SinglyLinkedList {

  Node head; // phần tử đầu tiên của list

  static class Node {

    int data;
    Node next;

    Node(int d) {
      data = d;
      next = null;
    }
  }

  //in các phần tử của list
  public void display() {
    Node n = head; //gán n bằng head rồi bắt đầu in
    while (n != null) {
      System.out.print(n.data + " \n"); // in phần tử có giá trị là n 
      n = n.next; //phần tử tiếp theo của danh sách
    }
  }

  public static void main(String[] args) {
    //bắt đầu với một danh sách rỗng
    SinglyLinkedList list = new SinglyLinkedList();
    
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại freetuts.net");

    list.head = new Node(100); // gán head = 100
    Node second = new Node(200); // node second = 200
    Node third = new Node(300); // node third = 300

    list.head.next = second; // liên kết node đầu tiên với node thứ 2
    second.next = third; 
    list.display(); // in danh sách
  }
}

Giải thích code: Đoạn code này khá dễ hiểu nên freetuts sẽ comment vào code cho các bạn vừa code vừa đọc nhé.

Kết quả:

result singly linked list example jpg

Vậy, qua bài này freetuts đã hướng dẫn các bạn thành công cách triển khai và sử dụng Singly Linked List trong Java. Chúc các bạn hiểu và áp dụng Singly Linked List một cách hiệu quả nhất vào các bài lập trình trong ngôn ngữ Java nhé.

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top