CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
COLLECTIONS
Ví dụ danh sách liên kết đơn Java Đếm số node trong Singly Linked List trong Java Đảo ngược thứ tự của Singly Linked List trong Java Xóa node đầu tiên của Singly Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Singly Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Singly Linked List trong Java Kiểm tra danh sách liên kết đơn palindrome trong Java Tìm giá trị lớn nhất của Singly Linked List trong Java Tìm giá trị nhỏ nhất của Singly Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Singly Linked List trong Java Tìm kiếm phần tử của Singly Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List Java và đảo ngược nó Xóa node đầu tiên của Circular Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Circular Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Circular Linked List trong Java Tìm giá trị lớn nhất trong Circular Linked List Java Tìm giá trị nhỏ nhất trong Circular Linked List Tìm kiếm phần tử của Circular Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Circular Linked List trong Java Sắp xếp các phần tử của Circular Linked List trong Java Chuyển đổi Binary Tree thành Double Linked List trong Java Tạo double linked list từ cây bậc ba (ternary tree) trong Java Cách chuyển đổi từ cây nhị phân thành cây nhị phân tìm kiếm trong Java Xác định các lá có cùng cấp trong Tree của Java Kiểm tra hai cây giống nhau trong Java Tìm chiều rộng tối đa của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử lớn nhất của cây nhị phân trong Java Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử nhỏ nhất của cây nhị phân trong Java Tính tổng giá trị của các node của cây nhị phân trong Java Tính tổng số cây nhị phân tìm kiếm có thể được tạo ra bởi N nodes trong Java Triển khai cây nhị phân từ danh sách liên kết trong Java Tìm kiếm node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Cách tạo ra Mirror Tree từ Binary Tree bằng ngôn ngữ Java Xác định các lá của binary tree sử dụng preoder trong Java Xác định đường biên(boundary traversal) của cây nhị phân trong Java Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài tập Java OOP: Chương trình nhập xuất thông tin xe

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình nhập xuất thông tin xe trong Java OOP. Đây cũng là một bải tập nhập xuất đơn giản giúp các bạn làm quen với lập trình hướng đối tượng Java.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Đề bài: Nhập xuất thông tin xe.

Sở giao thông cần theo dõi việc đăng ký xe của người dân. Dựa vào thông tin trị giá xe và dung tích xylanh của xe, sở giao thông cũng tính mức thuế phải đóng trước bạ khi mua xe như sau:

 • Dưới 100cc, 1% trị giá xe.
 • Từ 100 đến 200cc, 3% trị giá xe.
 • Trên 200cc, 5% trị giá xe

Hãy thiết kế và cài đặt class Vehicle với các attributes methods phù hợp. Class phải có các constructor và phải bảo đảm tính encapsulation.

Xây dựng class chứa hàm main. Hàm main in ra menu lựa chọn các công việc:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 1. Tạo các đối tượng xe và nhập thông tin
 2. Xuất bảng kê khai tiền thuế của các xe.
 3. Thoát

Chương trình nhập xuất thông tin xe.

Hướng dẫn:

Chúng ta sẽ đi lần lượt các yêu cầu của đề bài:

 • Đầu tiên chúng ta sẽ tạo một class tên là Vehicle với các thuộc tính đảm bảo tính đóng gói: maXe, dungTich, triGia, chuXe, moTa.
 • Khởi tạo các constructor có tham số và constructor mặc định.
 • khởi tạo các phương thức getter setter.
 • khởi tạo phương thức tinhThue để tính thuế với các điều kiện dung tích <100, dung tích từ 100->200 và dung tích >200.
 • Khởi tạo phương thức inThue để in thuế.
 • Tiếp đến tạo class Test để gọi các phương thức ở trên: Trong class này chúng ta tạo một phương thức nhapXe để nhập thông tin cho xe và một phương thức main để chạy chương trình.
 • Trong class Test, chúng ta sử dụng Switch Case để tạo menu cho chương trình bao gồm Case 1 để nhập thông tin và Case 2 để xuất thông tin.
Vehicle.java
public class Vehicle {
  private int maXe,dungTich;
  private double triGia;
  private String chuXe,moTa;

  public Vehicle(int maXe, int dungTich, double triGia, String chuXe, String moTa) {
    this.maXe = maXe;
    this.dungTich = dungTich;
    this.triGia = triGia;
    this.chuXe = chuXe;
    this.moTa = moTa;
  }
  public Vehicle(){

  }
  public int getMaXe() {
    return maXe;
  }

  public void setMaXe(int maXe) {
    this.maXe = maXe;
  }

  public int getDungTich() {
    return dungTich;
  }

  public void setDungTich(int dungTich) {
    this.dungTich = dungTich;
  }

  public double getTriGia() {
    return triGia;
  }

  public void setTriGia(double triGia) {
    this.triGia = triGia;
  }

  public String getChuXe() {
    return chuXe;
  }

  public void setChuXe(String chuXe) {
    this.chuXe = chuXe;
  }

  public String getMoTa() {
    return moTa;
  }

  public void setMoTa(String moTa) {
    this.moTa = moTa;
  }

  public double tinhThue(){
    double thue;
    if(dungTich<100) thue=triGia*0.01;
    else if (dungTich >= 100 && dungTich<=200) thue = triGia * 0.03;
    else thue = triGia * 0.05;
    return thue;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return maXe + "-"+chuXe + "-"+dungTich + "-"+triGia + "-"+moTa;
}

  void inThue(){
    System.out.printf("%5d %-20s %5d %10.2f %10s %8.5f \n ",maXe,chuXe,dungTich,triGia,moTa,tinhThue());
  }
}
Test.java
import java.util.Scanner;
public class Test {
  static Scanner sc = new Scanner(System.in);
  //tạo phương thức nhập thông tin cho xe
   static void nhapXe(Vehicle xe){
      System.out.print("Nhập mã xe: ");
      xe.setMaXe(sc.nextInt());sc.nextLine();
      System.out.print("Nhập tên chủ xe: ");
      xe.setChuXe(sc.nextLine());
      System.out.print("Nhập dung tích xe: ");
      xe.setDungTich(sc.nextInt());
      System.out.print("Nhập trị giá xe: ");
      xe.setTriGia(sc.nextDouble());;sc.nextLine();
      System.out.print("Mô tả: ");
      xe.setMoTa(sc.nextLine());
    }
    //tạo phương thức main để chạy các phương thức khác ở class Vehicle
  public static void main(String[] args) {
    Vehicle v[]= null;//mang chua xe
    int a,n=0;
    boolean flag = true;
    //sử dụng switch case để tạo menu cho chương trình
    do{
      System.out.println("Bạn chọn làm gì!!!");
      System.out.println("1.Tạo các đối tượng xe và nhập thông tin \n"+
          "2.Xuất bảng kê khai tiền thuế của các xe.\n"+
          "Nhập số khác để thoát");
      a =sc.nextInt();
      switch (a){
        case 1:
          System.out.print("Nhập số lượng xe bạn muốn khai báo thuế: ");
          n=sc.nextInt();
          //khai báo mảng v[] để chứa số lượng xe
          v= new Vehicle[n];
          for (int i = 0; i < n; i++) {
            System.out.println("Xe thứ " + (i+1));
            v[i] = new Vehicle();
            nhapXe(v[i]);
          }
          break;
        case 2:
          System.out.printf("%5s %5s %5s %10s %10s %8s \n","Mã xe","Chủ xe","Dung tích","Trị giá","mô tả","Thuế");
          for (int i = 0; i < n; i++) {
            v[i].inThue();
          }
          break;
        default:
          System.out.println("bye");
          flag=false;
          break;
      }
    }while (flag);
  }
}

Kết quả: Khi chọn 1 để nhập thông tin.

nhap xe 1 JPG

Kết quả: Khi chọn 2 để xuất các thông tin và chọn số khác để thoát khỏi chương trình.

nhap xe 2 JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình nhập xuất thông tin xe. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top