CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT
Thông báo trang web đã đổi chủ: Chúng tôi sẽ sàn lọc nội dung, loại bỏ các bài viết vi phạm.

Bài tập Java OOP: Chương trình nhập xuất thông tin xe

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình nhập xuất thông tin xe trong Java OOP. Đây cũng là một bải tập nhập xuất đơn giản giúp các bạn làm quen với lập trình hướng đối tượng Java.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Đề bài: Nhập xuất thông tin xe.

Sở giao thông cần theo dõi việc đăng ký xe của người dân. Dựa vào thông tin trị giá xe và dung tích xylanh của xe, sở giao thông cũng tính mức thuế phải đóng trước bạ khi mua xe như sau:

 • Dưới 100cc, 1% trị giá xe.
 • Từ 100 đến 200cc, 3% trị giá xe.
 • Trên 200cc, 5% trị giá xe

Hãy thiết kế và cài đặt class Vehicle với các attributes methods phù hợp. Class phải có các constructor và phải bảo đảm tính encapsulation.

Xây dựng class chứa hàm main. Hàm main in ra menu lựa chọn các công việc:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 1. Tạo các đối tượng xe và nhập thông tin
 2. Xuất bảng kê khai tiền thuế của các xe.
 3. Thoát

Chương trình nhập xuất thông tin xe.

Hướng dẫn:

Chúng ta sẽ đi lần lượt các yêu cầu của đề bài:

 • Đầu tiên chúng ta sẽ tạo một class tên là Vehicle với các thuộc tính đảm bảo tính đóng gói: maXe, dungTich, triGia, chuXe, moTa.
 • Khởi tạo các constructor có tham số và constructor mặc định.
 • khởi tạo các phương thức getter setter.
 • khởi tạo phương thức tinhThue để tính thuế với các điều kiện dung tích <100, dung tích từ 100->200 và dung tích >200.
 • Khởi tạo phương thức inThue để in thuế.
 • Tiếp đến tạo class Test để gọi các phương thức ở trên: Trong class này chúng ta tạo một phương thức nhapXe để nhập thông tin cho xe và một phương thức main để chạy chương trình.
 • Trong class Test, chúng ta sử dụng Switch Case để tạo menu cho chương trình bao gồm Case 1 để nhập thông tin và Case 2 để xuất thông tin.
Vehicle.java
public class Vehicle {
  private int maXe,dungTich;
  private double triGia;
  private String chuXe,moTa;

  public Vehicle(int maXe, int dungTich, double triGia, String chuXe, String moTa) {
    this.maXe = maXe;
    this.dungTich = dungTich;
    this.triGia = triGia;
    this.chuXe = chuXe;
    this.moTa = moTa;
  }
  public Vehicle(){

  }
  public int getMaXe() {
    return maXe;
  }

  public void setMaXe(int maXe) {
    this.maXe = maXe;
  }

  public int getDungTich() {
    return dungTich;
  }

  public void setDungTich(int dungTich) {
    this.dungTich = dungTich;
  }

  public double getTriGia() {
    return triGia;
  }

  public void setTriGia(double triGia) {
    this.triGia = triGia;
  }

  public String getChuXe() {
    return chuXe;
  }

  public void setChuXe(String chuXe) {
    this.chuXe = chuXe;
  }

  public String getMoTa() {
    return moTa;
  }

  public void setMoTa(String moTa) {
    this.moTa = moTa;
  }

  public double tinhThue(){
    double thue;
    if(dungTich<100) thue=triGia*0.01;
    else if (dungTich >= 100 && dungTich<=200) thue = triGia * 0.03;
    else thue = triGia * 0.05;
    return thue;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return maXe + "-"+chuXe + "-"+dungTich + "-"+triGia + "-"+moTa;
}

  void inThue(){
    System.out.printf("%5d %-20s %5d %10.2f %10s %8.5f \n ",maXe,chuXe,dungTich,triGia,moTa,tinhThue());
  }
}
Test.java
import java.util.Scanner;
public class Test {
  static Scanner sc = new Scanner(System.in);
  //tạo phương thức nhập thông tin cho xe
   static void nhapXe(Vehicle xe){
      System.out.print("Nhập mã xe: ");
      xe.setMaXe(sc.nextInt());sc.nextLine();
      System.out.print("Nhập tên chủ xe: ");
      xe.setChuXe(sc.nextLine());
      System.out.print("Nhập dung tích xe: ");
      xe.setDungTich(sc.nextInt());
      System.out.print("Nhập trị giá xe: ");
      xe.setTriGia(sc.nextDouble());;sc.nextLine();
      System.out.print("Mô tả: ");
      xe.setMoTa(sc.nextLine());
    }
    //tạo phương thức main để chạy các phương thức khác ở class Vehicle
  public static void main(String[] args) {
    Vehicle v[]= null;//mang chua xe
    int a,n=0;
    boolean flag = true;
    //sử dụng switch case để tạo menu cho chương trình
    do{
      System.out.println("Bạn chọn làm gì!!!");
      System.out.println("1.Tạo các đối tượng xe và nhập thông tin \n"+
          "2.Xuất bảng kê khai tiền thuế của các xe.\n"+
          "Nhập số khác để thoát");
      a =sc.nextInt();
      switch (a){
        case 1:
          System.out.print("Nhập số lượng xe bạn muốn khai báo thuế: ");
          n=sc.nextInt();
          //khai báo mảng v[] để chứa số lượng xe
          v= new Vehicle[n];
          for (int i = 0; i < n; i++) {
            System.out.println("Xe thứ " + (i+1));
            v[i] = new Vehicle();
            nhapXe(v[i]);
          }
          break;
        case 2:
          System.out.printf("%5s %5s %5s %10s %10s %8s \n","Mã xe","Chủ xe","Dung tích","Trị giá","mô tả","Thuế");
          for (int i = 0; i < n; i++) {
            v[i].inThue();
          }
          break;
        default:
          System.out.println("bye");
          flag=false;
          break;
      }
    }while (flag);
  }
}

Kết quả: Khi chọn 1 để nhập thông tin.

nhap xe 1 JPG

Kết quả: Khi chọn 2 để xuất các thông tin và chọn số khác để thoát khỏi chương trình.

nhap xe 2 JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình nhập xuất thông tin xe. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top