CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Kiểm tra nguyên âm và phụ âm trong java

Trong bài này chúng ta sẽ thực hiện chương trình kiểm tra nguyên âm và phụ âm trong java, đây là các ký tự phát ẩm chuẩn trong tiếng Anh.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong bảng chữ cái thì A,E,I,O,U (cả chữ thường lẫn chữ hoa) được gọi là nguyên âm, còn lại các chữ cái khác được gọi là phụ âm. Ở đây, chúng ta sẽ viết chương trình kiểm tra xem chữ cái mà người dùng nhập vào là nguyên âm hay phụ âm, bằng cách sử dụng Switch Case.

Ví dụ: Kiểm tra nguyên âm phụ âm trong java

Trong chương trình này chúng ta không sử dụng câu lệnh Break với các trường hợp có chủ ý, do đó, nếu người dùng nhập bất kì nguyên âm nào, chương trình vẫn sẽ thực hiện tất cả các trường hợp tiếp theo cho đến Case cuối cùng. Đó là nơi chúng ta đã thiết lập giá trị True, bằng cách này chúng ta có thể xác địng rằng bảng chữ cái được nhập bới người dùng có nguyên âm hay không.

import java.util.Scanner;
class KiemTraNguyenAm
{
  public static void main(String[ ] arg)
  {
    boolean isVowel=false;;
    Scanner scanner=new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập vào kí tự cần kiểm tra : ");
    char ch=scanner.next().charAt(0);
    scanner.close();
    switch(ch)
    {
      case 'a' :
      case 'e' :
      case 'i' :
      case 'o' :
      case 'u' :
      case 'A' :
      case 'E' :
      case 'I' :
      case 'O' :
      case 'U' : isVowel = true;
    }
    if(isVowel == true) {
      System.out.println(ch+" Là nguyên âm");
    }
    else {
      if((ch>='a'&&ch<='z')||(ch>='A'&&ch<='Z'))
        System.out.println(ch+" Là phụ âm");
      else
        System.out.println("Không nằmtrong bảng chữ cái!");
    }
  }
}

Kết quả 1:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

kiem tra nguyen am 1 JPG

Kết quả 2:

kiem tra nguyen am 2 JPG

Kết quả 3:

kiem tra nguyen am 3 JPG

Vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình kiểm tra nguyên âm và phụ âm trong java. Qua ví dụ này các bạn sẽ hiểu rõ hơn về Switch Case cơ bản, để có thể làm các bài tập phức tạp hơn.

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top