CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
COLLECTIONS
Ví dụ danh sách liên kết đơn Java Đếm số node trong Singly Linked List trong Java Đảo ngược thứ tự của Singly Linked List trong Java Xóa node đầu tiên của Singly Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Singly Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Singly Linked List trong Java Kiểm tra danh sách liên kết đơn palindrome trong Java Tìm giá trị lớn nhất của Singly Linked List trong Java Tìm giá trị nhỏ nhất của Singly Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Singly Linked List trong Java Tìm kiếm phần tử của Singly Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List Java và đảo ngược nó Xóa node đầu tiên của Circular Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Circular Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Circular Linked List trong Java Tìm giá trị lớn nhất trong Circular Linked List Java Tìm giá trị nhỏ nhất trong Circular Linked List Tìm kiếm phần tử của Circular Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Circular Linked List trong Java Sắp xếp các phần tử của Circular Linked List trong Java Chuyển đổi Binary Tree thành Double Linked List trong Java Tạo double linked list từ cây bậc ba (ternary tree) trong Java Cách chuyển đổi từ cây nhị phân thành cây nhị phân tìm kiếm trong Java Xác định các lá có cùng cấp trong Tree của Java Kiểm tra hai cây giống nhau trong Java Tìm chiều rộng tối đa của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử lớn nhất của cây nhị phân trong Java Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử nhỏ nhất của cây nhị phân trong Java Tính tổng giá trị của các node của cây nhị phân trong Java Tính tổng số cây nhị phân tìm kiếm có thể được tạo ra bởi N nodes trong Java Triển khai cây nhị phân từ danh sách liên kết trong Java Tìm kiếm node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Cách tạo ra Mirror Tree từ Binary Tree bằng ngôn ngữ Java Xác định các lá của binary tree sử dụng preoder trong Java Xác định đường biên(boundary traversal) của cây nhị phân trong Java Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tính tổng giá trị của các node của cây nhị phân trong Java

Tính tổng giá trị các node của cây nhị phân bằng ngôn ngữ Java. Đây là bài tập căn bản giúp các bạn nắm vững kiến thức về Tree.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Dưới đây chúng ta sẽ thực hiện chương trình tính tổng giá trị các node của cây nhị phân bằng ngôn ngữ Java.

Cách tính tổng giá trị các node của cây nhị phân trong Java

Trong phần này, freetuts sẽ hướng dẫn các bạn về thuật toán cũng như cách triển khai bài toán này trong Java.

Để hoàn thành nhiệm vụ chúng ta cần tính tổng các node có trong cây nhị phân. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi qua cây con bên trái và tính tổng các node có trong cây con bên trái. Tương tự, chúng ta tính tổng các node có trong cây con bên phải và tính tổng bằng cách cộng dữ liệu của gốc.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

java program to find the sum of all the nodes of a binary tree png

Đối với cây đã cho, tổng các node của cây nhị phân sẽ là 1 + 2 + 5 + 8 + 6 + 9 = 31.

Các bước của thuật toán trên như sau:

Bước 1: Khởi tạo class Node có 3 thuộc tính: data, Node left và Node right

Bước 2: root = null

Bước 3: calculateSum() sẽ tính tổng giá trị các node có trong cây nhị phân ạ

 • Nó kiểm tra xem rootcó rỗng không, có nghĩa là cây rỗng.
 • Nếu cây không trống, duyệt qua cây con bên trái, tính tổng các node và lưu trữ nó trong sumLeft.
 • Sau đó, duyệt qua cây con bên phải, tính tổng các node và lưu trữ nó trong sumRight.
 • Cuối cùng, tính tổng sum = temp.data + sumLeft + sumRight.
 • Cùng freetuts triển khai chương trình dưới đây để có thể hiểu hơn về yêu cầu bài toán.

Chương trình tính tổng giá trị các node của cây nhị phân trong Java

Dưới đây là chương trình mà freetuts đã viết, mời các bạn tham khảo:

/**
 * Học lập trình Java miễn phí tại freetuts.net
 *
 * @author freetuts
 */

public class SumOfNodes {

  public static class Node {

    int data;
    Node left;
    Node right;

    public Node(int data) {

      this.data = data;
      this.left = null;
      this.right = null;
    }
  }

  public Node root;

  public SumOfNodes() {
    root = null;
  }

  public int calculateSum(Node temp) {
    int sum, sumLeft, sumRight;
    sum = sumRight = sumLeft = 0;

    if (root == null) {
      System.out.println("Tree is empty");
      return 0;
    } else {

      if (temp.left != null) {
        sumLeft = calculateSum(temp.left);
      }

      if (temp.right != null) {
        sumRight = calculateSum(temp.right);
      }

      sum = temp.data + sumLeft + sumRight;
      return sum;
    }
  }

  public static void main(String[] args) {

    SumOfNodes bt = new SumOfNodes();

    bt.root = new Node(5);
    bt.root.left = new Node(2);
    bt.root.right = new Node(9);
    bt.root.left.left = new Node(1);
    bt.root.right.left = new Node(8);
    bt.root.right.right = new Node(6);
    
    System.out.println("Chương trình được đăng tại freetuts.net");

    System.out.println("Tổng tất cả các node của cây nhị phần là: " + bt.calculateSum(bt.root));
  }
}

Kết quả:

result sum binary jpg

Như vậy chúng ta đã thực hiện xong chương trình tính tổng giá trị các node của cây nhị phân trong Java. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

48 png

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top