CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT
Thông báo trang web đã đổi chủ: Chúng tôi sẽ sàn lọc nội dung, loại bỏ các bài viết vi phạm.

Chuyển đổi Char thành Int trong Java

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình chuyển đổi Char thành Int trong Java. Đây là một dạng bài tập thường gặp khi làm các bài tập về Java.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chuyển đổi một ký tự thành một số nguyên tương đương với việc tìm giá trị ASCII (là một số nguyên) của ký tự đã cho.

Ví dụ 1: Chương trình chuyển đổi Char thành Int trong Java.

Vì char là kiểu dữ liệu nhỏ hơn so với int, do đó chúng ta không cần phải thực hiện kiểu truyền rõ ràng ở đây. Một phép gán đơn giản của giá trị char cho một biến int sẽ thực hiện thủ thuật, trình biên dịch tự động chuyển đổi char thành int, quá trình này được gọi là truyền kiểu ẩn hoặc quảng cáo kiểu.

Trong ví dụ sau, chúng ta đang gán các giá trị char cho các biến số nguyên mà không có bất kỳ kiểu chữ nào. Trình biên dịch tự động thực hiện chuyển đổi ở đây, điều này chỉ áp dụng khi chúng ta đang gán một kiểu dữ liệu nhỏ hơn cho kiểu dữ liệu lớn hơn, chúng ta phải thực hiện chuyển kiểu rõ ràng.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

public class CharToInt {
  public static void main(String args[]){
    char ch = 'A';
    char ch2 = 'Z';
    int num = ch;
    int num2 = ch2;
    System.out.println("ASCII của kí tự "+ch+ " là: "+num);
    System.out.println("ASCII của kí tự "+ch2+ " là: "+num2);
    System.out.println("----------------------------");
    System.out.println("Chương trình nay được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả:

char to int 1 JPG

Ví dụ 2: Chương trình chuyển đổi Char thành Int trong Java sử dụng Character.getNumericValue().

Chúng ta cũng có thể sử dụng phương thức Character.getNumericValue (char ch) để chuyển đổi một char thành int. Phương thức này chấp nhận char làm đối số và trả về giá trị int (ASCII) tương đương sau khi chuyển đổi.

Ở đây chúng ta có hai biến char ch và ch2 và chúng ta đang chuyển đổi chúng thành số nguyên num và num2 bằng phương thức Character.getNumericValue ().

public class CharToInt {
  public static void main(String args[]){
    char ch = 'P';
    char ch2 = 'h';
    int num = Character.getNumericValue(ch);
    int num2 = Character.getNumericValue(ch2);
    System.out.println("ASCII của kí tự "+ch+ " là: "+num);
    System.out.println("ASCII của kí tự "+ch2+ " là: "+num2);
    System.out.println("----------------------------");
    System.out.println("Chương trình nay được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả:

char to int 2 JPG

Ví dụ 3: Chương trình chuyển đổi Char thành Int trong Java sử dụng phương thức Integer.parseInt().

Ở đây mình đã sử dụng phương thức Integer.parseInt (String) để chuyển đổi char đã cho thành int. Vì phương thức này chấp nhận đối số chuỗi, nên mình đang chuyển đổi char thành String bằng phương thức String.valueOf () và sau đó chuyển giá trị được chuyển đổi sang phương thức.

public class CharToInt {
  public static void main(String args[]){
    char ch = '9';
    /* Vì phương thức parseInt () của lớp Integer chấp nhận
     Chỉ đối số chuỗi, chúng ta phải chuyển đổi
     char thành String trước tiên bằng String.valueOf ()
     và sau đó chúng ta truyền String cho parseInt ()
     Phương thức chuyển đổi char thành int
     */
    int num = Integer.parseInt(String.valueOf(ch));
    System.out.println("Kết quả sau khi chuyển đổi: "+num);
    System.out.println("----------------------------");
    System.out.println("Chương trình nay được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả:

char to int 3 JPG

Như vậy chúng ta đã thực hiện xong chương trình chuyển đổi Char thành Int trong Java. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top