CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
COLLECTIONS
Ví dụ danh sách liên kết đơn Java Đếm số node trong Singly Linked List trong Java Đảo ngược thứ tự của Singly Linked List trong Java Xóa node đầu tiên của Singly Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Singly Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Singly Linked List trong Java Kiểm tra danh sách liên kết đơn palindrome trong Java Tìm giá trị lớn nhất của Singly Linked List trong Java Tìm giá trị nhỏ nhất của Singly Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Singly Linked List trong Java Tìm kiếm phần tử của Singly Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List Java và đảo ngược nó Xóa node đầu tiên của Circular Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Circular Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Circular Linked List trong Java Tìm giá trị lớn nhất trong Circular Linked List Java Tìm giá trị nhỏ nhất trong Circular Linked List Tìm kiếm phần tử của Circular Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Circular Linked List trong Java Sắp xếp các phần tử của Circular Linked List trong Java Chuyển đổi Binary Tree thành Double Linked List trong Java Tạo double linked list từ cây bậc ba (ternary tree) trong Java Cách chuyển đổi từ cây nhị phân thành cây nhị phân tìm kiếm trong Java Xác định các lá có cùng cấp trong Tree của Java Kiểm tra hai cây giống nhau trong Java Tìm chiều rộng tối đa của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử lớn nhất của cây nhị phân trong Java Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử nhỏ nhất của cây nhị phân trong Java Tính tổng giá trị của các node của cây nhị phân trong Java Tính tổng số cây nhị phân tìm kiếm có thể được tạo ra bởi N nodes trong Java Triển khai cây nhị phân từ danh sách liên kết trong Java Tìm kiếm node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Cách tạo ra Mirror Tree từ Binary Tree bằng ngôn ngữ Java Xác định các lá của binary tree sử dụng preoder trong Java Xác định đường biên(boundary traversal) của cây nhị phân trong Java Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Chuyển đổi Char thành Int trong Java

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình chuyển đổi Char thành Int trong Java. Đây là một dạng bài tập thường gặp khi làm các bài tập về Java.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chuyển đổi một ký tự thành một số nguyên tương đương với việc tìm giá trị ASCII (là một số nguyên) của ký tự đã cho.

Ví dụ 1: Chương trình chuyển đổi Char thành Int trong Java.

Vì char là kiểu dữ liệu nhỏ hơn so với int, do đó chúng ta không cần phải thực hiện kiểu truyền rõ ràng ở đây. Một phép gán đơn giản của giá trị char cho một biến int sẽ thực hiện thủ thuật, trình biên dịch tự động chuyển đổi char thành int, quá trình này được gọi là truyền kiểu ẩn hoặc quảng cáo kiểu.

Trong ví dụ sau, chúng ta đang gán các giá trị char cho các biến số nguyên mà không có bất kỳ kiểu chữ nào. Trình biên dịch tự động thực hiện chuyển đổi ở đây, điều này chỉ áp dụng khi chúng ta đang gán một kiểu dữ liệu nhỏ hơn cho kiểu dữ liệu lớn hơn, chúng ta phải thực hiện chuyển kiểu rõ ràng.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

public class CharToInt {
  public static void main(String args[]){
    char ch = 'A';
    char ch2 = 'Z';
    int num = ch;
    int num2 = ch2;
    System.out.println("ASCII của kí tự "+ch+ " là: "+num);
    System.out.println("ASCII của kí tự "+ch2+ " là: "+num2);
    System.out.println("----------------------------");
    System.out.println("Chương trình nay được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả:

char to int 1 JPG

Ví dụ 2: Chương trình chuyển đổi Char thành Int trong Java sử dụng Character.getNumericValue().

Chúng ta cũng có thể sử dụng phương thức Character.getNumericValue (char ch) để chuyển đổi một char thành int. Phương thức này chấp nhận char làm đối số và trả về giá trị int (ASCII) tương đương sau khi chuyển đổi.

Ở đây chúng ta có hai biến char ch và ch2 và chúng ta đang chuyển đổi chúng thành số nguyên num và num2 bằng phương thức Character.getNumericValue ().

public class CharToInt {
  public static void main(String args[]){
    char ch = 'P';
    char ch2 = 'h';
    int num = Character.getNumericValue(ch);
    int num2 = Character.getNumericValue(ch2);
    System.out.println("ASCII của kí tự "+ch+ " là: "+num);
    System.out.println("ASCII của kí tự "+ch2+ " là: "+num2);
    System.out.println("----------------------------");
    System.out.println("Chương trình nay được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả:

char to int 2 JPG

Ví dụ 3: Chương trình chuyển đổi Char thành Int trong Java sử dụng phương thức Integer.parseInt().

Ở đây mình đã sử dụng phương thức Integer.parseInt (String) để chuyển đổi char đã cho thành int. Vì phương thức này chấp nhận đối số chuỗi, nên mình đang chuyển đổi char thành String bằng phương thức String.valueOf () và sau đó chuyển giá trị được chuyển đổi sang phương thức.

public class CharToInt {
  public static void main(String args[]){
    char ch = '9';
    /* Vì phương thức parseInt () của lớp Integer chấp nhận
     Chỉ đối số chuỗi, chúng ta phải chuyển đổi
     char thành String trước tiên bằng String.valueOf ()
     và sau đó chúng ta truyền String cho parseInt ()
     Phương thức chuyển đổi char thành int
     */
    int num = Integer.parseInt(String.valueOf(ch));
    System.out.println("Kết quả sau khi chuyển đổi: "+num);
    System.out.println("----------------------------");
    System.out.println("Chương trình nay được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả:

char to int 3 JPG

Như vậy chúng ta đã thực hiện xong chương trình chuyển đổi Char thành Int trong Java. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top