CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Đảo ngược một số trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách đảo ngược một số trong Java. Bài tập đảo ngược một số là bài tập căn bản khi bắt đầu học một ngôn ngữ lập trình nào đó, nó giúp các bạn luyện tập với các vòng lặp.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp while và vòng lặp for. Vì vậy các bạn hãy tìm hiểu cách hoạt động của nó trước khi vào bài này nhé.

Đảo ngược một số bằng vòng lặp while trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng vòng lặp while để đảo ngược một số được nhập từ bàn phím. Trước hết các bạn hãy tìm hiểu thuật toán của nó đã nhé.

Thuật toán:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

while(num1 != 0) {
  int digit = num1 % 10;
  reversed = reversed * 10 + digit;
  num1 /= 10;
}

Giả sử chúng ta có reversed = 0 và num1 = 1234 là số cần đảo ngược. Bây giờ mình sẽ chạy vòng lặp while này từng bước cho các bạn thấy cách thức thuật toán này hoạt động nhé.

Bước 1: Thực hiện vòng lặp lần 1, num1 = 1234, reversed = 0.

Kiểm tra điều kiện vòng lặp num1 != 0, nên chúng ta sẽ thực hiện các câu lệnh bên trong vòng lặp.

 1. digit = num1 % 10 = 1234 % 10 = 4, như vậy digit = 4.
 2. reversed = reversed * 10 + digit = 0 * 10 + 4 = 4, như vậy reversed = 4.
 3. num1 = num1 / 10 = 1234 / 10 = 123, như vậy num1 = 123.

Kết thúc vòng lặp lần 1 ta có: reversed = 4, num1 = 123. Biến digit chỉ là biến trung gian vậy nên chúng ta không cần quan tâm đến nó.

Bước 2: Thực hiện vòng lặp lần 2, num1 = 123, reversed = 4.

Tương tự như vòng lặp thứ nhất, sau khi kết thúc vòng lặp lần hai ta được kết quả: num1 = 12, reversed = 43.

Bước 3: Thực hiện vòng lặp lần 3, num1 =12, reversed = 43. Sau khi vòng lặp kết thúc ra được: num1 = 1, reversed = 432.

Bước 4: Thực hiện vòng lặp lần 4, num1 = 1, reversed = 432. Kết thúc vòng lặp ta được kết quả: num1 = 0, reversed = 4321.

Đến đây, num1 = 0 không thỏa mãn điều kiện vòng lặp while nên kết thúc vòng lặp. Ta được kết quả cuối cùng là reversed = 4321 là số đảo ngược của num1 = 1234.

Ví dụ: Mình sẽ áp dụng thuật toán trên để viết một chương trình đảo ngược một hoàn chỉnh bằng Java.

import java.util.Scanner;
public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //sử dụng class Scanner để lấy dữ liệu từ bàn phím
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  //khai báo biến num1 là số cần đảo ngược, reversed là số sau khi đảo ngược
  int num1,num2, reversed = 0;
  System.out.println("\n\nNhập vào số cần đảo ngược: ");
  num1 = sc.nextInt();
  //sở dĩ mình gán num1 cho num2 chỉ để hiển thị ra màn hình
  num2 = num1;
  //sử dụng vòng lặp while để đảo ngược num1
  while(num1 != 0) {
   int digit = num1 % 10;
   reversed = reversed * 10 + digit;
   num1 /= 10;
  }
  //hiển thị số sau khi đảo ngược ra màn hình
  System.out.printf("Số %d sau khi đảo ngược là: %d", num2, reversed);

  System.out.println("\n------------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai3 01 PNG

Đảo ngược một số bằng vòng lặp for trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng vòng lặp for để đảo ngược một số được nhập từ bàn phím. Tương tự như vòng lặp while, ta có thuật toán với vòng lặp for như sau:

for(;num1 != 0; num1 /= 10) {
  int digit = num1 % 10;
  reversed = reversed * 10 + digit;
}

Ví dụ: mình sẽ sử dụng thuật toán trên viết một chương trình hoàn chỉnh để đảo ngược một số.

import java.util.Scanner;
public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //sử dụng class Scanner để lấy dữ liệu từ bàn phím
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  //khai báo biến num1 là số cần đảo ngược, reversed là số sau khi đảo ngược
  int num1,num2, reversed = 0;
  System.out.println("\n\nNhập vào số cần đảo ngược: ");
  num1 = sc.nextInt();
  //sở dĩ mình gán num1 cho num2 chỉ để hiển thị ra màn hình
  num2 = num1;
  //sử dụng vòng lặp for để đảo ngược num1
  for(;num1 != 0; num1 /= 10) {
   int digit = num1 % 10;
   reversed = reversed * 10 + digit;
  }
  //hiển thị số sau khi đảo ngược ra màn hình
  System.out.printf("Số %d sau khi đảo ngược là: %d", num2, reversed);

  System.out.println("\n------------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai3 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong cách đảo ngược một số trong Java bằng hai cách khác nhau. Các bạn có thể tham khảo các bài tập Java khác tại Bài tập Java, Chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Các phương thức xử lý Object trong Java

Các phương thức xử lý Object trong Java

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu các phương thức xử lý Object trong…

Top