CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
COLLECTIONS
Ví dụ danh sách liên kết đơn Java Đếm số node trong Singly Linked List trong Java Đảo ngược thứ tự của Singly Linked List trong Java Xóa node đầu tiên của Singly Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Singly Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Singly Linked List trong Java Kiểm tra danh sách liên kết đơn palindrome trong Java Tìm giá trị lớn nhất của Singly Linked List trong Java Tìm giá trị nhỏ nhất của Singly Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Singly Linked List trong Java Tìm kiếm phần tử của Singly Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List Java và đảo ngược nó Xóa node đầu tiên của Circular Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Circular Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Circular Linked List trong Java Tìm giá trị lớn nhất trong Circular Linked List Java Tìm giá trị nhỏ nhất trong Circular Linked List Tìm kiếm phần tử của Circular Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Circular Linked List trong Java Sắp xếp các phần tử của Circular Linked List trong Java Chuyển đổi Binary Tree thành Double Linked List trong Java Tạo double linked list từ cây bậc ba (ternary tree) trong Java Cách chuyển đổi từ cây nhị phân thành cây nhị phân tìm kiếm trong Java Xác định các lá có cùng cấp trong Tree của Java Kiểm tra hai cây giống nhau trong Java Tìm chiều rộng tối đa của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử lớn nhất của cây nhị phân trong Java Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử nhỏ nhất của cây nhị phân trong Java Tính tổng giá trị của các node của cây nhị phân trong Java Tính tổng số cây nhị phân tìm kiếm có thể được tạo ra bởi N nodes trong Java Triển khai cây nhị phân từ danh sách liên kết trong Java Tìm kiếm node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Cách tạo ra Mirror Tree từ Binary Tree bằng ngôn ngữ Java Xác định các lá của binary tree sử dụng preoder trong Java Xác định đường biên(boundary traversal) của cây nhị phân trong Java Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Đảo ngược một số trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách đảo ngược một số trong Java. Bài tập đảo ngược một số là bài tập căn bản khi bắt đầu học một ngôn ngữ lập trình nào đó, nó giúp các bạn luyện tập với các vòng lặp.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp while và vòng lặp for. Vì vậy các bạn hãy tìm hiểu cách hoạt động của nó trước khi vào bài này nhé.

Đảo ngược một số bằng vòng lặp while trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng vòng lặp while để đảo ngược một số được nhập từ bàn phím. Trước hết các bạn hãy tìm hiểu thuật toán của nó đã nhé.

Thuật toán:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

while(num1 != 0) {
  int digit = num1 % 10;
  reversed = reversed * 10 + digit;
  num1 /= 10;
}

Giả sử chúng ta có reversed = 0 và num1 = 1234 là số cần đảo ngược. Bây giờ mình sẽ chạy vòng lặp while này từng bước cho các bạn thấy cách thức thuật toán này hoạt động nhé.

Bước 1: Thực hiện vòng lặp lần 1, num1 = 1234, reversed = 0.

Kiểm tra điều kiện vòng lặp num1 != 0, nên chúng ta sẽ thực hiện các câu lệnh bên trong vòng lặp.

 1. digit = num1 % 10 = 1234 % 10 = 4, như vậy digit = 4.
 2. reversed = reversed * 10 + digit = 0 * 10 + 4 = 4, như vậy reversed = 4.
 3. num1 = num1 / 10 = 1234 / 10 = 123, như vậy num1 = 123.

Kết thúc vòng lặp lần 1 ta có: reversed = 4, num1 = 123. Biến digit chỉ là biến trung gian vậy nên chúng ta không cần quan tâm đến nó.

Bước 2: Thực hiện vòng lặp lần 2, num1 = 123, reversed = 4.

Tương tự như vòng lặp thứ nhất, sau khi kết thúc vòng lặp lần hai ta được kết quả: num1 = 12, reversed = 43.

Bước 3: Thực hiện vòng lặp lần 3, num1 =12, reversed = 43. Sau khi vòng lặp kết thúc ra được: num1 = 1, reversed = 432.

Bước 4: Thực hiện vòng lặp lần 4, num1 = 1, reversed = 432. Kết thúc vòng lặp ta được kết quả: num1 = 0, reversed = 4321.

Đến đây, num1 = 0 không thỏa mãn điều kiện vòng lặp while nên kết thúc vòng lặp. Ta được kết quả cuối cùng là reversed = 4321 là số đảo ngược của num1 = 1234.

Ví dụ: Mình sẽ áp dụng thuật toán trên để viết một chương trình đảo ngược một hoàn chỉnh bằng Java.

import java.util.Scanner;
public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //sử dụng class Scanner để lấy dữ liệu từ bàn phím
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  //khai báo biến num1 là số cần đảo ngược, reversed là số sau khi đảo ngược
  int num1,num2, reversed = 0;
  System.out.println("\n\nNhập vào số cần đảo ngược: ");
  num1 = sc.nextInt();
  //sở dĩ mình gán num1 cho num2 chỉ để hiển thị ra màn hình
  num2 = num1;
  //sử dụng vòng lặp while để đảo ngược num1
  while(num1 != 0) {
   int digit = num1 % 10;
   reversed = reversed * 10 + digit;
   num1 /= 10;
  }
  //hiển thị số sau khi đảo ngược ra màn hình
  System.out.printf("Số %d sau khi đảo ngược là: %d", num2, reversed);

  System.out.println("\n------------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai3 01 PNG

Đảo ngược một số bằng vòng lặp for trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng vòng lặp for để đảo ngược một số được nhập từ bàn phím. Tương tự như vòng lặp while, ta có thuật toán với vòng lặp for như sau:

for(;num1 != 0; num1 /= 10) {
  int digit = num1 % 10;
  reversed = reversed * 10 + digit;
}

Ví dụ: mình sẽ sử dụng thuật toán trên viết một chương trình hoàn chỉnh để đảo ngược một số.

import java.util.Scanner;
public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //sử dụng class Scanner để lấy dữ liệu từ bàn phím
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  //khai báo biến num1 là số cần đảo ngược, reversed là số sau khi đảo ngược
  int num1,num2, reversed = 0;
  System.out.println("\n\nNhập vào số cần đảo ngược: ");
  num1 = sc.nextInt();
  //sở dĩ mình gán num1 cho num2 chỉ để hiển thị ra màn hình
  num2 = num1;
  //sử dụng vòng lặp for để đảo ngược num1
  for(;num1 != 0; num1 /= 10) {
   int digit = num1 % 10;
   reversed = reversed * 10 + digit;
  }
  //hiển thị số sau khi đảo ngược ra màn hình
  System.out.printf("Số %d sau khi đảo ngược là: %d", num2, reversed);

  System.out.println("\n------------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai3 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong cách đảo ngược một số trong Java bằng hai cách khác nhau. Các bạn có thể tham khảo các bài tập Java khác tại Bài tập Java, Chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top