CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tính điểm trung bình và xếp loại học tập

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tính điểm trung bình và xếp loại học tập. Đây là một dạng bài tập căn bản để giúp các bạn nắm vững về các vòng lặp trong Java.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chương trình này tính toán điểm của một học sinh dựa trên các điểm được nhập bởi người dùng trong mỗi môn học. Chương trình hoạt động như sau:

Nếu trung bình của các điểm là > = 8,0 thì xếp loại A,

Nếu trung bình là < 8,0 và > = 6,0 thì xếp loại B,

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Nếu trung bình là < 6,0 và > = 4,0 xếp loại C,

Còn lại < 4,0 thì xếp loại D.

Ví dụ: Chương trình tính điểm trung bình và xếp loại học tập.

Chúng ta sẽ có một mảng để chứa các điểm mà người dùng nhập vào, sau đó tính trung bình của các phần tử trong mảng và cuối cùng là sử dụng câu lệnh If, Else để xét điều kiện xếp loại.

import java.util.Scanner;
public class TrungBinhDiem
{
  public static void main(String args[])
  {
    int marks[] = new int[6];
    int i,n;
    boolean flag = true;
    float total=0, avg;
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Nhập vào số môn học cần tính: ");
    n = scanner.nextInt();
      for(i=0; i<n; i++) {
        System.out.print("Nhập vào điểm của môn thứ "+(i+1)+": ");
        marks[i] = scanner.nextInt();
        total = total + marks[i];
      }
    scanner.close();
    avg = total/n;
    System.out.println("Điểm trung bình của "+ n + " môn học trên là: "+avg);
    System.out.print("Xếp loại của bạn là: ");
    if(avg>=8)
    {
      System.out.print("A");
    }
    else if(avg>=6 && avg<8)
    {
      System.out.print("B");
    }
    else if(avg>=4 && avg<6)
    {
      System.out.print("C");
    }
    else
    {
      System.out.print("D");
    }
    System.out.println();
    System.out.println("----------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả:

trung binh diem JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tính trung bình và xếp loại học tập. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top