CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
COLLECTIONS
Ví dụ danh sách liên kết đơn Java Đếm số node trong Singly Linked List trong Java Đảo ngược thứ tự của Singly Linked List trong Java Xóa node đầu tiên của Singly Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Singly Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Singly Linked List trong Java Kiểm tra danh sách liên kết đơn palindrome trong Java Tìm giá trị lớn nhất của Singly Linked List trong Java Tìm giá trị nhỏ nhất của Singly Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Singly Linked List trong Java Tìm kiếm phần tử của Singly Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List Java và đảo ngược nó Xóa node đầu tiên của Circular Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Circular Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Circular Linked List trong Java Tìm giá trị lớn nhất trong Circular Linked List Java Tìm giá trị nhỏ nhất trong Circular Linked List Tìm kiếm phần tử của Circular Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Circular Linked List trong Java Sắp xếp các phần tử của Circular Linked List trong Java Chuyển đổi Binary Tree thành Double Linked List trong Java Tạo double linked list từ cây bậc ba (ternary tree) trong Java Cách chuyển đổi từ cây nhị phân thành cây nhị phân tìm kiếm trong Java Xác định các lá có cùng cấp trong Tree của Java Kiểm tra hai cây giống nhau trong Java Tìm chiều rộng tối đa của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử lớn nhất của cây nhị phân trong Java Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử nhỏ nhất của cây nhị phân trong Java Tính tổng giá trị của các node của cây nhị phân trong Java Tính tổng số cây nhị phân tìm kiếm có thể được tạo ra bởi N nodes trong Java Triển khai cây nhị phân từ danh sách liên kết trong Java Tìm kiếm node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Cách tạo ra Mirror Tree từ Binary Tree bằng ngôn ngữ Java Xác định các lá của binary tree sử dụng preoder trong Java Xác định đường biên(boundary traversal) của cây nhị phân trong Java Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tìm kiếm nhị phân trong Java, 3 cách cài đặt Binary Search đơn giản

Tìm hiểu thuật toán tìm kiếm nhị phân trong Java. Đây là một thuật toán cơ bản trong kỹ thuật lập trình, để giúp bạn hiểu và áp dụng được vào các bài toán thì hôm nay freetuts sẽ phân tích và triển khai thuật toán tìm kiếm nhị phân từ cơ bản đến nâng cao.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Ở bài trước, freetuts đã hướng dẫn các bạn cách tiếp cận cũng như cách sử dụng thuật toán tìm kiếm tuyến tính (linear search) trong Java một cách hiệu quả nhất. Trong bài này, chúng ta sẽ tiếp tục chương thuật toán tìm kiếm và sắp xếp bằng việc tìm hiểu về thuật toán tìm kiếm nhị phân (binary search) trong Java.

Giải thuật tìm kiếm nhị phân trong Java

Tìm kiếm nhị phân trong Java là một thuật toán tìm kiếm để tìm vị trí của một phần tử trong một mảng được sắp xếp tăng dần.Trong cách tiếp cận này, phần tử luôn được tìm kiếm ở giữa một phần của mảng.

Lưu ý: Nếu mảng chưa được sắp xếp thì chúng ta sử dụng phương thức Arrays.sort(arr).

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Các bước cơ bản của thuật toán tìm kiếm nhị phân trong Java:

 • Bước 1: Sắp xếp mảng: Thuật toán tìm kiếm nhị phân yêu cầu mảng được sắp xếp tăng dần hoặc giảm dần. Nếu mảng chưa được sắp xếp, ta cần sắp xếp trước đó, sử dụng phương thức Arrays.sort(arr)
 • Bước 2: Khởi tạo giá trị low high : Khởi tạo giá trị low là chỉ số đầu tiên của mảng và high là chỉ số cuối cùng của mảng.
 • Bước 3: Tìm giá trị mid: Tính toán giá trị trung bình của low high để tìm vị trí mid trong mảng.
 • Bước 4: So sánh giá trị tại mid với giá trị cần tìm kiếm:
  • Nếu giá trị tại vị trí mid bằng với giá trị cần tìm kiếm, trả về mid.
  • Nếu giá trị tại mid nhỏ hơn giá trị cần tìm kiếm, chuyển low sang mid + 1 để tìm kiếm trong nửa phía sau của mảng.
  • Nếu giá trị tại mid lớn hơn giá trị cần tìm kiếm, chuyển high sang mid - 1 để tìm kiếm trong nửa phía trước của mảng.
 • Bước 5: Lặp lại quá trình tìm kiếm: Lặp lại các bước 3 và 4 cho đến khi tìm thấy giá trị cần tìm hoặc không còn phần tử nào để xem xét.
 • Bước 6: Trả về kết quả: Nếu tìm thấy giá trị cần tìm, trả về chỉ số của phần tử tương ứng trong mảng. Nếu không tìm thấy, trả về một giá trị đại diện cho việc không tìm thấy (thường là -1).

Hãy xem một ví dụ về tìm kiếm nhị phân trong Java mà freetuts triển khai dưới đây để xem cách chúng ta sẽ tìm kiếm một phần tử trong một mảng như thế nào nhé.

Thuật toán tìm kiếm nhị phân cơ bản trong Java

/**
 * Học lập trình Java miễn phí tại freetuts.net
 *
 * @author freetuts
 */
public class BinarySearch {
  public static int binarySearch(int[] arr, int key) {
    int low = 0;
    int high = arr.length - 1;
    
    while (low <= high) {
      int mid = (low + high) / 2;
      
      if (arr[mid] == key) {
        return mid;
      } else if (arr[mid] < key) {
        low = mid + 1;
      } else {
        high = mid - 1;
      }
    }
    
    return -1; // không tìm thấy giá trị cần tìm trong mảng
  }

  public static void main(String[] args) {
    int[] arr = { 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 17 };
    int key = 9;
    int index = binarySearch(arr, key);
    
    System.out.println("Học lập trình Java free tại freetuts.net");
    
    if (index == -1) {
      System.out.println("Không tìm thấy " + key + " trong mảng.");
    } else {
      System.out.println(key + " được tìm thấy tại chỉ số " + index + " trong mảng.");
    }
  }
}

Kết quả:

Thuật toán tìm kiếm tuyến tính trong Java tại freetuts!
9 được tìm thấy tại chỉ số 5 trong mảng

Trên đây là một bài tìm kiếm cơ bản áp dụng thuật toán tìm kiếm nhị phân trong Java. Các bạn hãy thử triển khai một bài tìm kiếm dựa vào thuật toán tìm kiếm nhị phân trong Java để hiểu hơn về thuật toán này nhé.

Thuật toán tìm kiếm nhị phân trong Java sử dụng đệ quy

Tiếp theo chúng ta đến với một cách triển khai khác của thuật toán tìm kiếm nhị phân trong Java bằng cách sử dụng phương pháp Đệ quy (Recursion).

Giải thích đệ quy: Đệ quy là một khái niệm trong lập trình, trong đó một hàm có thể gọi chính nó để giải quyết một bài toán lớn hơn bằng cách giải quyết nhiều bài toán nhỏ hơn. Nó cho phép chúng ta giải quyết các bài toán phức tạp bằng cách chia chúng thành các bài toán nhỏ hơn và xử lý chúng đơn giản hơn.

Đây là đoạn code ví dụ minh họa cho thuật toán tìm kiếm nhị phân bằng đệ quy trong Java:

/**
 * Học lập trình Java miễn phí tại freetuts.net
 *
 * @author freetuts
 */
public class BinarySearchRecursive {
  public static int binarySearch(int[] arr, int key, int low, int high) {
    if (low > high) {
      return -1; // không tìm thấy giá trị cần tìm trong mảng
    }
    
    int mid = (low + high) / 2;
    
    if (arr[mid] == key) {
      return mid;
    } else if (arr[mid] < key) {
      return binarySearch(arr, key, mid + 1, high);
    } else {
      return binarySearch(arr, key, low, mid - 1);
    }
  }

  public static void main(String[] args) {
    int[] arr = { 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 17 };
    int key = 9;
    int index = binarySearch(arr, key, 0, arr.length - 1);
    
    System.out.println("Học lập trình Java miễn phí tại freetuts.net");
    
    if (index == -1) {
      System.out.println("Không tìm thấy " + key + " trong mảng.");
    } else {
      System.out.println(key + " được tìm thấy tại chỉ số " + index + " trong mảng.");
    }
  }
}

Giải thích code:

Chương trình tương tự như thuật toán tìm kiếm nhị phân bằng vòng lặp, tuy nhiên ở đây, chúng ta sử dụng đệ quy để thay thế cho vòng lặp.

 • Nếu low > high, chúng ta trả về giá trị -1
 • Nếu low < high chúng ta tính toán chỉ số mid và so sánh giá trị tại chỉ số này với giá trị cần tìm.
  • Nếu bằng nhau, chúng ta trả về chỉ số mid
  • Nếu giá trị tại chỉ số mid nhỏ hơn giá trị cần tìm, chúng ta gọi đệ quy trên phần mảng bên phải của mid.
  • Ngược lại chúng ta gọi đệ quy trên phần mảng bên trái của mid.

Kết quả:

Học lập trình Java miễn phí tại freetuts.net!
9 được tìm thấy tại chỉ số 5 trong mảng

Trên đây là một bài tìm kiếm sử dụng đệ quy để triển khai thuật toán tìm kiếm nhị phân trong Java, thông qua bài này giúp các bạn hiểu được cách triển khai thuật toán tìm kiếm bằng phương pháp đệ quy - một phương pháp hay, thường được áp dụng trong lập trình các bài toán lớn.

Thuật toán tìm kiếm nhị phân trong Java sử dụng Arrays.binarySearch()

Ngoài hai cách triển khai trên thì trong mảng cũng có một phương thức giúp chúng ta sử dụng thuật toán tìm kiếm nhị phân sử một cách nhanh nhất. Đó là phương thức Arrays.binarySearch()

Dưới đây là đoạn code minh họa sử dụng Arrays.binarySearch() trong việc triển khai thuật toán tìm kiếm nhị phân trong Java. Mời các bạn tham khảo.

/**
 * Học lập trình Java miễn phí tại freetuts.net
 *
 * @author freetuts
 */
import java.util.Arrays; 
class BinarySearchExample2{ 
  public static void main(String args[]){ 
    int arr[] = { 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 17 };
    int key = 9; 
    int result = Arrays.binarySearch(arr,key); 

    System.out.println("Học lập trình Java miễn phí tại freetuts.net");

    if (result < 0) {
      System.out.println("Không tìm thấy " + key + " trong mảng.");
    } else {
      System.out.println(key + " được tìm thấy tại chỉ số " + result + " trong mảng.");
    }
  } 
} 

Kết quả:

Học lập trình Java miễn phí tại freetuts.net!
9 được tìm thấy tại chỉ số 5 trong mảng

Qua đoạn code trên, freetuts đã cung cấp cách triển khai thuật toán tìm kiếm nhị phân trong Java một cách nhanh nhất bằng cách sử dụng phương thức Arrays.binarySearch(arr).

Tổng Kết

Trong bài viết này, với thuật toán tìm kiếm nhị phân kinh điển trong Java, freetuts đã giới thiệu cho các bạn 3 cách triển khai để có thể hiểu và áp dụng một cách thuần thục nhất:

 • Thuật toán tìm kiếm nhị phân cơ bản trong Java
 • Thuật toán tìm kiếm nhị phân trong Java sử dụng đệ quy
 • Thuật toán tìm kiếm nhị phân trong Java sử dụng phương thức Arrays.binarySearch

Chúc các bạn thực hiện thành công code của mình.

Ở bài tiếp theo trong chương này, freetuts sẽ giới thiệu thuật toán Sắp xếp nổi bọt (Bubble Sort) trong Java. Mời các bạn đón đọc!

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top