CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số đối xứng hay không. Một số là số đối xứng khi số đảo ngược của nó cũng bằng chính nó (ví dụ: 1234321, khi đảo ngược cũng bằng chính nó).

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ giới thiệu cách kiểm tra số đối xứng bằng vòng lặp while và vòng lặp for. Vì vậy các bạn hãy tìm hiểu hai vòng lặp này trước khi thực hiện nhé.

Kiểm tra số đối xứng bằng vòng lặp while trong Java.

Trong phần này mình sẽ kiểm tra một số có phải là số đối xứng hay không bằng cách sử dụng vòng lặp while.

Thực chất số đối xứng là một hệ quả của số đảo ngược, ta sẽ áp dụng nó để kiểm tra số đối xứng.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

while(num1 != 0) {
   int digit = num1 % 10;
   reversed = reversed * 10 + digit;
   num1 /= 10;
  }

Nếu số đảo ngược của nó bằng chính nó thì số đó chính là số đối xứng. Để tìm hiểu về số đảo ngược các bạn có thể tham khảo tại đây.

Ví dụ: Mình sẽ áp dụng thuật toán trên để viết một chương trình kiểm tra số đối xứng.

import java.util.Scanner;
public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //sử dụng class Scanner để lấy dữ liệu từ bàn phím
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  //khai báo biến num1 là số cần kiểm tra đối xứng
  //reversed là số sau khi đảo ngược
  //original là biến để lưu lại số cần kiểm tra
  int num1, reversed = 0, original;
  System.out.println("\n\nNhập vào số cần kiểm tra: ");
  num1 = sc.nextInt();
  //gán giá trị vừa nhập vào cho biến original để so sánh với reversed
  original = num1;
  //sử dụng vòng lặp while để đảo ngược num1
  while(num1 != 0) {
   int digit = num1 % 10;
   reversed = reversed * 10 + digit;
   num1 /= 10;
  }
  //so sánh reversed (số đảo ngược) với original (số ban đầu)
  //nếu bằng thì là số đối xứng
  if(reversed == original){
   System.out.println(original+ " là số đối xứng!!");
  }
  //không bằng thì không phải số đối xứng
  else{
   System.out.println(original+ " không phải là số đối xứng!!");
  }

  System.out.println("\n------------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai4 01 PNG

Kiểm tra số đối xứng bằng vòng lặp for trong Java.

Tương tự như ở phần trên, ta chỉ cần thay vòng lặp for cho vòng lặp while để kiểm tra số đối xứng.

for(;num1 != 0; num1 /= 10) {
   int digit = num1 % 10;
   reversed = reversed * 10 + digit;
  }

Ví dụ: Mình sử dụng vòng lặp for để viết một chương trình kiểm tra số đối xứng hoàn chỉnh bằng ngôn ngữ Java.

import java.util.Scanner;
public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //sử dụng class Scanner để lấy dữ liệu từ bàn phím
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  //khai báo biến num1 là số cần kiểm tra đối xứng
  //reversed là số sau khi đảo ngược
  //original là biến để lưu lại số cần kiểm tra
  int num1, reversed = 0, original;
  System.out.println("\n\nNhập vào số cần kiểm tra: ");
  num1 = sc.nextInt();
  //gán giá trị vừa nhập vào cho biến original để so sánh với reversed
  original = num1;
  //sử dụng vòng lặp for để đảo ngược num1
  for(;num1 != 0; num1 /= 10) {
   int digit = num1 % 10;
   reversed = reversed * 10 + digit;
  }
  //so sánh reversed (số đảo ngược) với original (số ban đầu)
  //nếu bằng thì là số đối xứng
  if(reversed == original){
   System.out.println(original+ " là số đối xứng!!");
  }
  //không bằng thì không phải số đối xứng
  else{
   System.out.println(original+ " không phải là số đối xứng!!");
  }

  System.out.println("\n------------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai4 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong cách cách kiểm tra một số có phải là số đối xứng hay không. Các bạn có thể tham khảo các bài tập Java khác tại Bài tập Java, Chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Các phương thức xử lý Object trong Java

Các phương thức xử lý Object trong Java

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu các phương thức xử lý Object trong…

Top Tải app , bet, tải