CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
COLLECTIONS
Ví dụ danh sách liên kết đơn Java Đếm số node trong Singly Linked List trong Java Đảo ngược thứ tự của Singly Linked List trong Java Xóa node đầu tiên của Singly Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Singly Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Singly Linked List trong Java Kiểm tra danh sách liên kết đơn palindrome trong Java Tìm giá trị lớn nhất của Singly Linked List trong Java Tìm giá trị nhỏ nhất của Singly Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Singly Linked List trong Java Tìm kiếm phần tử của Singly Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List Java và đảo ngược nó Xóa node đầu tiên của Circular Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Circular Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Circular Linked List trong Java Tìm giá trị lớn nhất trong Circular Linked List Java Tìm giá trị nhỏ nhất trong Circular Linked List Tìm kiếm phần tử của Circular Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Circular Linked List trong Java Sắp xếp các phần tử của Circular Linked List trong Java Chuyển đổi Binary Tree thành Double Linked List trong Java Tạo double linked list từ cây bậc ba (ternary tree) trong Java Cách chuyển đổi từ cây nhị phân thành cây nhị phân tìm kiếm trong Java Xác định các lá có cùng cấp trong Tree của Java Kiểm tra hai cây giống nhau trong Java Tìm chiều rộng tối đa của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử lớn nhất của cây nhị phân trong Java Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử nhỏ nhất của cây nhị phân trong Java Tính tổng giá trị của các node của cây nhị phân trong Java Tính tổng số cây nhị phân tìm kiếm có thể được tạo ra bởi N nodes trong Java Triển khai cây nhị phân từ danh sách liên kết trong Java Tìm kiếm node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Cách tạo ra Mirror Tree từ Binary Tree bằng ngôn ngữ Java Xác định các lá của binary tree sử dụng preoder trong Java Xác định đường biên(boundary traversal) của cây nhị phân trong Java Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số đối xứng hay không. Một số là số đối xứng khi số đảo ngược của nó cũng bằng chính nó (ví dụ: 1234321, khi đảo ngược cũng bằng chính nó).

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ giới thiệu cách kiểm tra số đối xứng bằng vòng lặp while và vòng lặp for. Vì vậy các bạn hãy tìm hiểu hai vòng lặp này trước khi thực hiện nhé.

Kiểm tra số đối xứng bằng vòng lặp while trong Java.

Trong phần này mình sẽ kiểm tra một số có phải là số đối xứng hay không bằng cách sử dụng vòng lặp while.

Thực chất số đối xứng là một hệ quả của số đảo ngược, ta sẽ áp dụng nó để kiểm tra số đối xứng.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

while(num1 != 0) {
   int digit = num1 % 10;
   reversed = reversed * 10 + digit;
   num1 /= 10;
  }

Nếu số đảo ngược của nó bằng chính nó thì số đó chính là số đối xứng. Để tìm hiểu về số đảo ngược các bạn có thể tham khảo tại đây.

Ví dụ: Mình sẽ áp dụng thuật toán trên để viết một chương trình kiểm tra số đối xứng.

import java.util.Scanner;
public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //sử dụng class Scanner để lấy dữ liệu từ bàn phím
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  //khai báo biến num1 là số cần kiểm tra đối xứng
  //reversed là số sau khi đảo ngược
  //original là biến để lưu lại số cần kiểm tra
  int num1, reversed = 0, original;
  System.out.println("\n\nNhập vào số cần kiểm tra: ");
  num1 = sc.nextInt();
  //gán giá trị vừa nhập vào cho biến original để so sánh với reversed
  original = num1;
  //sử dụng vòng lặp while để đảo ngược num1
  while(num1 != 0) {
   int digit = num1 % 10;
   reversed = reversed * 10 + digit;
   num1 /= 10;
  }
  //so sánh reversed (số đảo ngược) với original (số ban đầu)
  //nếu bằng thì là số đối xứng
  if(reversed == original){
   System.out.println(original+ " là số đối xứng!!");
  }
  //không bằng thì không phải số đối xứng
  else{
   System.out.println(original+ " không phải là số đối xứng!!");
  }

  System.out.println("\n------------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai4 01 PNG

Kiểm tra số đối xứng bằng vòng lặp for trong Java.

Tương tự như ở phần trên, ta chỉ cần thay vòng lặp for cho vòng lặp while để kiểm tra số đối xứng.

for(;num1 != 0; num1 /= 10) {
   int digit = num1 % 10;
   reversed = reversed * 10 + digit;
  }

Ví dụ: Mình sử dụng vòng lặp for để viết một chương trình kiểm tra số đối xứng hoàn chỉnh bằng ngôn ngữ Java.

import java.util.Scanner;
public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //sử dụng class Scanner để lấy dữ liệu từ bàn phím
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  //khai báo biến num1 là số cần kiểm tra đối xứng
  //reversed là số sau khi đảo ngược
  //original là biến để lưu lại số cần kiểm tra
  int num1, reversed = 0, original;
  System.out.println("\n\nNhập vào số cần kiểm tra: ");
  num1 = sc.nextInt();
  //gán giá trị vừa nhập vào cho biến original để so sánh với reversed
  original = num1;
  //sử dụng vòng lặp for để đảo ngược num1
  for(;num1 != 0; num1 /= 10) {
   int digit = num1 % 10;
   reversed = reversed * 10 + digit;
  }
  //so sánh reversed (số đảo ngược) với original (số ban đầu)
  //nếu bằng thì là số đối xứng
  if(reversed == original){
   System.out.println(original+ " là số đối xứng!!");
  }
  //không bằng thì không phải số đối xứng
  else{
   System.out.println(original+ " không phải là số đối xứng!!");
  }

  System.out.println("\n------------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai4 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong cách cách kiểm tra một số có phải là số đối xứng hay không. Các bạn có thể tham khảo các bài tập Java khác tại Bài tập Java, Chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top