CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi một ArrayList thành một mảng và ngược lại trong Java, tức là chuyển đổi từ mảng thành ArrayList.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng và class ArrayList trong Java.

Chuyển đổi ArrayList thành mảng trong Java

Để sử dụng được ArrayList, ta cần khai báo thư viện java.util.ArrayList: import java.util.ArrayList;

Bây giờ tạo một ArrayList languages rồi sử dụng phương thức add() để thêm các phần tử cho nó.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 ArrayList<String> languages= new ArrayList<>();
 languages.add("Java");
 languages.add("Python");
 languages.add("JavaScript");

Tiếp đến cần tạo một mảng string arr[] với độ dài bằng với độ dài của ArrayList languages.

String[] arr = new String[languages.size()];

Sử dụng phương thức toArray() trong ArrayList để chuyển đổi languages thành mảng arr.

languages.toArray(arr);

Và cuối cùng chỉ cần dùng vòng lặp for để in các phần tử trong mảng arr ra màn hình.

System.out.print("Các phần tử trong mảng array: ");
  for(String item:arr) {
   System.out.print(item+", ");
  }

Full code:

import java.util.ArrayList;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // khai báo một ArrayList languages
  ArrayList<String> languages= new ArrayList<>();
  //Sử dụng phương thức add() để thêm các phần tử cho languages
  languages.add("Java");
  languages.add("Python");
  languages.add("JavaScript");
  System.out.println("\n\nCác phần tử trong ArrayList: " + languages);
  // khai báo một mảng arr với độ dài bằng độ dài của languages
  String[] arr = new String[languages.size()];
  //Sử dụng phương thức toArray() để chuyển đổi languages thành mảng arr
  languages.toArray(arr);
  //dung vòng lặp for để in các phần tử trong mảng arr ra màn hỉnh
  System.out.print("Các phần tử trong mảng array: ");
  for(String item:arr) {
   System.out.print(item+", ");
  }

  System.out.println("\n------------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai11 01 PNG

Chuyển đổi mảng thành ArrayList trong Java

Ở đây mình cần khai báo hai thư viện đó là Arrays và ArrayList trong Java:

import java.util.Arrays;
import java.util.ArrayList;

Khai báo và khởi tạo các giá trị cho các phần tử trong mảng array.

String[] array = {"Java", "Python", "C"};

Chuyển đổi mảng array thành ArrayList languages, sau đó hiển thị languages ra màn hình.

ArrayList<String> languages= new ArrayList<>(Arrays.asList(array));
System.out.println("Các phần tử trong ArrayList: " + languages);

Full code:

import java.util.Arrays;
import java.util.ArrayList;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // khai báo và khởi tạo giá trị cho các phần tử trong mảng array
  String[] array = {"Java", "Python", "C"};
  //hiển thị các phần tử trong mảng bằng phương thức toString()
  System.out.println("\n\nCác phần tử trong Array: " + Arrays.toString(array));
  //chuyển đổi mảng array thành ArrayList languages
  ArrayList<String> languages= new ArrayList<>(Arrays.asList(array));
  //hiển thị ArrayList ra màn hình
  System.out.println("Các phần tử trong ArrayList: " + languages);

  System.out.println("\n------------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai11 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hai chương trình chuyển đổi từ ArrayList thành mảng và ngược lại. Các bạn có thể tìm hiểu về các bài tập Java khác tại đây, chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Các phương thức xử lý Object trong Java

Các phương thức xử lý Object trong Java

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu các phương thức xử lý Object trong…

Top Tải app , bet, tải