CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
COLLECTIONS
Ví dụ danh sách liên kết đơn Java Đếm số node trong Singly Linked List trong Java Đảo ngược thứ tự của Singly Linked List trong Java Xóa node đầu tiên của Singly Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Singly Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Singly Linked List trong Java Kiểm tra danh sách liên kết đơn palindrome trong Java Tìm giá trị lớn nhất của Singly Linked List trong Java Tìm giá trị nhỏ nhất của Singly Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Singly Linked List trong Java Tìm kiếm phần tử của Singly Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List Java và đảo ngược nó Xóa node đầu tiên của Circular Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Circular Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Circular Linked List trong Java Tìm giá trị lớn nhất trong Circular Linked List Java Tìm giá trị nhỏ nhất trong Circular Linked List Tìm kiếm phần tử của Circular Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Circular Linked List trong Java Sắp xếp các phần tử của Circular Linked List trong Java Chuyển đổi Binary Tree thành Double Linked List trong Java Tạo double linked list từ cây bậc ba (ternary tree) trong Java Cách chuyển đổi từ cây nhị phân thành cây nhị phân tìm kiếm trong Java Xác định các lá có cùng cấp trong Tree của Java Kiểm tra hai cây giống nhau trong Java Tìm chiều rộng tối đa của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử lớn nhất của cây nhị phân trong Java Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử nhỏ nhất của cây nhị phân trong Java Tính tổng giá trị của các node của cây nhị phân trong Java Tính tổng số cây nhị phân tìm kiếm có thể được tạo ra bởi N nodes trong Java Triển khai cây nhị phân từ danh sách liên kết trong Java Tìm kiếm node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Cách tạo ra Mirror Tree từ Binary Tree bằng ngôn ngữ Java Xác định các lá của binary tree sử dụng preoder trong Java Xác định đường biên(boundary traversal) của cây nhị phân trong Java Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi một ArrayList thành một mảng và ngược lại trong Java, tức là chuyển đổi từ mảng thành ArrayList.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng và class ArrayList trong Java.

Chuyển đổi ArrayList thành mảng trong Java

Để sử dụng được ArrayList, ta cần khai báo thư viện java.util.ArrayList: import java.util.ArrayList;

Bây giờ tạo một ArrayList languages rồi sử dụng phương thức add() để thêm các phần tử cho nó.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 ArrayList<String> languages= new ArrayList<>();
 languages.add("Java");
 languages.add("Python");
 languages.add("JavaScript");

Tiếp đến cần tạo một mảng string arr[] với độ dài bằng với độ dài của ArrayList languages.

String[] arr = new String[languages.size()];

Sử dụng phương thức toArray() trong ArrayList để chuyển đổi languages thành mảng arr.

languages.toArray(arr);

Và cuối cùng chỉ cần dùng vòng lặp for để in các phần tử trong mảng arr ra màn hình.

System.out.print("Các phần tử trong mảng array: ");
  for(String item:arr) {
   System.out.print(item+", ");
  }

Full code:

import java.util.ArrayList;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // khai báo một ArrayList languages
  ArrayList<String> languages= new ArrayList<>();
  //Sử dụng phương thức add() để thêm các phần tử cho languages
  languages.add("Java");
  languages.add("Python");
  languages.add("JavaScript");
  System.out.println("\n\nCác phần tử trong ArrayList: " + languages);
  // khai báo một mảng arr với độ dài bằng độ dài của languages
  String[] arr = new String[languages.size()];
  //Sử dụng phương thức toArray() để chuyển đổi languages thành mảng arr
  languages.toArray(arr);
  //dung vòng lặp for để in các phần tử trong mảng arr ra màn hỉnh
  System.out.print("Các phần tử trong mảng array: ");
  for(String item:arr) {
   System.out.print(item+", ");
  }

  System.out.println("\n------------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai11 01 PNG

Chuyển đổi mảng thành ArrayList trong Java

Ở đây mình cần khai báo hai thư viện đó là Arrays và ArrayList trong Java:

import java.util.Arrays;
import java.util.ArrayList;

Khai báo và khởi tạo các giá trị cho các phần tử trong mảng array.

String[] array = {"Java", "Python", "C"};

Chuyển đổi mảng array thành ArrayList languages, sau đó hiển thị languages ra màn hình.

ArrayList<String> languages= new ArrayList<>(Arrays.asList(array));
System.out.println("Các phần tử trong ArrayList: " + languages);

Full code:

import java.util.Arrays;
import java.util.ArrayList;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // khai báo và khởi tạo giá trị cho các phần tử trong mảng array
  String[] array = {"Java", "Python", "C"};
  //hiển thị các phần tử trong mảng bằng phương thức toString()
  System.out.println("\n\nCác phần tử trong Array: " + Arrays.toString(array));
  //chuyển đổi mảng array thành ArrayList languages
  ArrayList<String> languages= new ArrayList<>(Arrays.asList(array));
  //hiển thị ArrayList ra màn hình
  System.out.println("Các phần tử trong ArrayList: " + languages);

  System.out.println("\n------------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai11 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hai chương trình chuyển đổi từ ArrayList thành mảng và ngược lại. Các bạn có thể tìm hiểu về các bài tập Java khác tại đây, chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top