CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
COLLECTIONS
Ví dụ danh sách liên kết đơn Java Đếm số node trong Singly Linked List trong Java Đảo ngược thứ tự của Singly Linked List trong Java Xóa node đầu tiên của Singly Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Singly Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Singly Linked List trong Java Kiểm tra danh sách liên kết đơn palindrome trong Java Tìm giá trị lớn nhất của Singly Linked List trong Java Tìm giá trị nhỏ nhất của Singly Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Singly Linked List trong Java Tìm kiếm phần tử của Singly Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List Java và đảo ngược nó Xóa node đầu tiên của Circular Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Circular Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Circular Linked List trong Java Tìm giá trị lớn nhất trong Circular Linked List Java Tìm giá trị nhỏ nhất trong Circular Linked List Tìm kiếm phần tử của Circular Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Circular Linked List trong Java Sắp xếp các phần tử của Circular Linked List trong Java Chuyển đổi Binary Tree thành Double Linked List trong Java Tạo double linked list từ cây bậc ba (ternary tree) trong Java Cách chuyển đổi từ cây nhị phân thành cây nhị phân tìm kiếm trong Java Xác định các lá có cùng cấp trong Tree của Java Kiểm tra hai cây giống nhau trong Java Tìm chiều rộng tối đa của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử lớn nhất của cây nhị phân trong Java Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử nhỏ nhất của cây nhị phân trong Java Tính tổng giá trị của các node của cây nhị phân trong Java Tính tổng số cây nhị phân tìm kiếm có thể được tạo ra bởi N nodes trong Java Triển khai cây nhị phân từ danh sách liên kết trong Java Tìm kiếm node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Cách tạo ra Mirror Tree từ Binary Tree bằng ngôn ngữ Java Xác định các lá của binary tree sử dụng preoder trong Java Xác định đường biên(boundary traversal) của cây nhị phân trong Java Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước số của một số nguyên trong Java. Để làm được bài toán này ta cần sử dụng vòng lặp for và cấu trúc if else, vì vậy các bạn hãy tìm hiểu nó trước đã nhé.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ thực hiện hai chương trình một chương trình tìm các ước số của một số đã gán sẵn dữ liệu. Chương trình còn lại sẽ tìm ước số của số được nhập từ bàn phím.

1. Ước số là gì?

Trước tiên ta cần tìm hiểu xem ước số là gì đã nhé. Theo như chúng ta đã học ở môn toán cơ sở thì hiểu đơn giản là:

 • Một số b chia hết cho một số a, thì ta gọi a là ước của b và b là bội số của a.
 • Ví dụ: 6 chia hết cho 3, thì 3 được gọi là ước số và 6 được gọi là bội số. Số 6 có các ước số là: 6, 3, 2, 1.

Như vậy để tìm các ước số của một số, ta chỉ cần tìm các số mà nó chia hết là được.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

2. Thuật toán tìm ước số trong Java

Trong phần này mình sẽ viết một chương trình tìm các ước số của một số được khởi tạo giá trị sẵn.

Đầu tiên mình sẽ khai báo biến number là số cần tìm các ước số, sau đó khởi tạo giá trị cho nó là 50.

int number = 50;

Tiếp đến sử dụng vòng lặp for lặp từ 1 đến 50 với bước nhảy ++ để tìm các ước số của number. Nếu number % i == 0, tức là number chia hết cho i thì in i ra màn hình.

for(int i = 1; i <= number; i++){
 //nếu number chia hết cho i thì in i ra màn hình
 if(number % i == 0){
  System.out.print(i + "\t");
 }
}

Ví dụ: Mình sẽ viết chương trình hoàn chỉnh để tìm các ước số của number = 50.

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //khai báo biến number = 50
  int number = 50;
  System.out.println("\n\nCác ước số cửa 50 là: ");
  //sử dụng vòng lặp for lặp từ 1 đến number, với bước nhảy ++
  for(int i = 1; i <= number; i++){
   //nếu number chia hết cho i thì in i ra màn hình
   if(number % i == 0){
    System.out.print(i + "\t");
   }
  }

  System.out.println("\n----------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai6 01 PNG

3. Tìm các ước số của một số trong Java được nhập từ bàn phím

Trong phần này, thay vì khai báo và khởi tạo cho một biến. Mình sẽ sử dụng class Scanner để lấy dữ liệu từ bàn phím sau đó tìm các ước số của nó.

Về cơ bản thì tương tự như ví dụ ở trên, các bạn nhớ khai báo thư viện Scanner nhé: import java.util.Scanner;

Ví dụ: Tìm các ước số của số n được nhập từ bàn phím.

import java.util.Scanner;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //sử dụng class Scanner để lấy dữ liệu từ bàn phím
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  //khai báo biến n là số cần tìm ước số
  int n;
  //yêu cầu người dùng nhập vào số cần tìm ước số
  System.out.println("\n\nNhập vào số cần tìm ước số: ");
  n = sc.nextInt();
  System.out.printf("Các ước số của %d là: ",n);
  //sử dụng vòng lặp for lặp từ 1 đến n, với bước nhảy ++
  for(int i = 1; i <= n; i++){
   //nếu number chia hết cho i thì in i ra màn hình
   if(n % i == 0){
    System.out.print(i + "\t");
   }
  }

  System.out.println("\n----------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai6 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong cách tìm các ước số của một số dương trong Java. Các bạn có thể tham khảo các bài tập Java khác tại Bài tập Java, Chúc các bạn thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top