CĂN BẢN
CHUỖI
VÒNG LẶP
NUMBER
INPUT / OUTPUT
COLLECTIONS
Ví dụ danh sách liên kết đơn Java Đếm số node trong Singly Linked List trong Java Đảo ngược thứ tự của Singly Linked List trong Java Xóa node đầu tiên của Singly Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Singly Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Singly Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Singly Linked List trong Java Kiểm tra danh sách liên kết đơn palindrome trong Java Tìm giá trị lớn nhất của Singly Linked List trong Java Tìm giá trị nhỏ nhất của Singly Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Singly Linked List trong Java Tìm kiếm phần tử của Singly Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List trong Java Tạo một Circular Linked List Java và đảo ngược nó Xóa node đầu tiên của Circular Linked List trong Java Xóa node cuối cùng của Circular Linked List trong Java Xóa node ở giữa của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí đầu tiên của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí cuối cùng của Circular Linked List trong Java Thêm node vào vị trí giữa của Circular Linked List trong Java Tìm giá trị lớn nhất trong Circular Linked List Java Tìm giá trị nhỏ nhất trong Circular Linked List Tìm kiếm phần tử của Circular Linked List trong Java Xóa phần tử trùng lặp khỏi Circular Linked List trong Java Sắp xếp các phần tử của Circular Linked List trong Java Chuyển đổi Binary Tree thành Double Linked List trong Java Tạo double linked list từ cây bậc ba (ternary tree) trong Java Cách chuyển đổi từ cây nhị phân thành cây nhị phân tìm kiếm trong Java Xác định các lá có cùng cấp trong Tree của Java Kiểm tra hai cây giống nhau trong Java Tìm chiều rộng tối đa của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử lớn nhất của cây nhị phân trong Java Tìm khoảng cách lớn nhất giữa các node của cây nhị phân trong Java Tìm phần tử nhỏ nhất của cây nhị phân trong Java Tính tổng giá trị của các node của cây nhị phân trong Java Tính tổng số cây nhị phân tìm kiếm có thể được tạo ra bởi N nodes trong Java Triển khai cây nhị phân từ danh sách liên kết trong Java Tìm kiếm node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Cách tạo ra Mirror Tree từ Binary Tree bằng ngôn ngữ Java Xác định các lá của binary tree sử dụng preoder trong Java Xác định đường biên(boundary traversal) của cây nhị phân trong Java Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java
CALCULATE
SẮP XẾP - TÌM KIẾM
KHÁC
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tính trung bình cộng các số trong mảng Java

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tính trung bình cộng các số trong mảng trong Java.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Đây là một dạng bài tập căn bản trong mảng, là tiền đề để các bạn làm các bài tập phức tạp hơn.

Dưới đây chúng ta sẽ thực hiện hai chương trình để tính trung bình cộng các số trong mảng. Chương trình thứ nhất sẽ tính trung bình của một mảng đã được gán giá trị sẵn cho các phần tử, chương trình thứ hai sẽ do chính người dùng nhập vào giá trị các phần tử của mảng bằng cách sử dụng Scanner.

Để hiểu được các chương trình dưới đây, bạn nên có kiến thức về vòng lặp For và Mảng trong java.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ 1: Tính trung bình cộng các số trong mảng trong java.

Ở ví dụ này chúng ta sẽ sử dụng vòng lặp For để cộng các phần tử trong mảng, sau đó thực hiện phép tính trung bình cộng kết quả vừa được tính ở vòng lặp For.

public class TinhTrungBinhCong {
  public static void main(String[] args) {
    double[] arr = {19, 12.89, 16.5, 200, 13.7};
    double total = 0;
    for(int i=0; i<arr.length; i++){
      total = total + arr[i];
    }
    double average = total / arr.length;
    System.out.format("Kết quả là: %.3f", average);
  }
}

Kết quả:

tinh trung binh cong JPG

Ví dụ 2: Tính trung bình cộng các số trong mảng sử dụng Scanner.

Trong ví dụ này chúng ta sẽ thực hiện chương trình yêu cầu người dùng nhập vào các phần tử của mản,g sau đó dùng vòng lặp For để tính tổng các phần tử trong mảng. Và cuối cùng là tính trung bình cộng kết quả vừa được tính ở vòng lặp For.

* Lưu ý: Để yêu cầu người dùng nhập vào giá trị cho các phần tử trong mảng thì chúng ta phải sử dụng Scanner, vì vậy hãy import nó vào bằng cách sử dụng câu lệnh import java.util.Scanner.

import java.util.Scanner;
public class TinhTrungBinhCong {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Nhập vào số phần tử trong mảng: ");
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    int n = scanner.nextInt();
    double[] arr = new double[n];
    double total = 0;
    for(int i=0; i<arr.length; i++){
      System.out.print("Nhập vào giá trị cho phần tử thứ "+(i+1)+": ");
      arr[i] = scanner.nextDouble();
    }
    scanner.close();
    for(int i=0; i<arr.length; i++){
      total = total + arr[i];
    }
    double average = total / arr.length;
    System.out.format("Kết quả là: %.3f", average);
  }
}

Kết quả:

tinh trung binh cong1 JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong hai chương trình tính trung bình cộng các số trong mảng trong Java. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top