JAVA core - JAVA căn bản

Trong phần này bạn sẽ được học kiến thức liên quan đến JAVA core nằm trong chuyên mục Học JAVA, nếu có vấn đề thắc mắc thì hãy liên hệ admin để được hướng dẫn.

Tổng quan
Java là gì? Giới thiệu ngôn ngữ Java
Hướng dẫn cài đặt, cấu hình và thiết lập biến môi trường cho Java
Hướng dẫn cài đặt, cấu hình và cách sử dụng Eclipse
Chương trình Java đầu tiên - HelloWorld
Cú pháp và quy tắc Java cơ bản
Các kiểu dữ liệu trong Java
Biến và hằng số trong Java
Các toán tử thường dùng trong Java
Cấu trúc điều khiển
Cấu trúc điều khiển if - else trong Java
Cấu trúc rẽ nhánh switch - case trong Java.
Vòng lặp
Vòng lặp while trong Java
Vòng lặp do - while trong Java
Vòng lặp for trong Java
Từ khóa break và continue trong Java
Chuỗi và Mảng
Chuỗi (String) trong Java
Mảng một chiều trong Java
Mảng hai chiều trong Java
Collections
Tổng quan về Collections trong Java.
List Interface trong Java
Set Interface trong Java
SortedSet Interface trong Java
Map Interface trong Java
SortedMap Interface trong Java
LinkedList (Danh sách liên kết) trong Java
ArrayList trong Java
HashSet trong Java
TreeSet trong Java
HashMap trong Java
TreeMap trong Java
Thư viện quan trọng
Thư viện xử lý ngày tháng trong Java
Thư viện xử lý dữ liệu số trong Java
Thư viện toán học Math trong Java
Thư viện xử lý số ngẫu nhiên Random trong Java
Thư viện xử lý chuỗi trong Java
Hướng đối tượng
Đối tượng, lớp và các thành phần của lớp trong Java
Thao tác trên đối tượng và phạm vi truy cập trong Java
Tính đóng gói (Encapsulation) trong Java
Tính kế thừa (Inheritance) trong Java
Tính đa hình (Polymorphism) trong Java
Tính trừu tượng (Abstraction) trong Java
Overriding và Overloading trong Java
alias và từ khóa static trong Java
Interface trong Java
Xử lý Luồng
Lập trình đa tiến trình (Multithreading) trong Java
Tạo và quản lý luồng trong Java
Đồng bộ hóa đa luồng trong Java
Hướng dẫn cách sử dụng sleep() và join()
Hướng dẫn tạo và sử dụng ThreadPool
Sử dụng CountDownLatch trong Java
Exception
Tổng quan về Exception trong Java
Làm việc với File
Tham khảo

Nếu bạn đang đọc bài này thì mình tin là bạn đang học lập trình JAVA phải không nào? Chắc chắn rồi vì không ai tự dưng vào đọc một bài viết vô bổ thế này cả :)

Mình sẽ không  nói nhiều về các phần lý thuyết như lịch sử ra đời của JAVA, ai sáng chế ra JAVA mà sẽ tập trung về cách học lập trình JAVA CORE hiệu quả, thông qua các bài viết step by step rất cụ thể, mỗi bài sẽ có các bài tập thực hành giúp bạn nhớ sâu hơn. 

Đây là series được một bạn đang tự học JAVA viết, kiến thức bạn ấy có thể chưa đủ nên nếu có gì sai sót rất mong các bạn bỏ qua nhé. Cuối cùng xin chúc các bạn học JAVA CORE hiệu quả.