TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java core

Danh sách các bài viết trong chuyên mục Java core, đây là những bài viết mới nhất được cập nhật trong mục Java core.

JAVA CORE là kiến thức nền tảng của ngôn ngữ lập trình JAVA, nó sẽ là bước khởi đầu để bạn có thể học những kiến thức nâng cao như: JSP- Servlet - Android.

Ngôn ngữ JAVA được thiết kế theo kiểu hướng đối tượng, vì vậy nếu bạn là người mới học lập trình thì sẽ rất khó để tiếp cận. Nhưng nếu bạn đã từng học qua C hay C++ thì nó rất đơn giản.

Trong series này mỗi bài học mình sẽ biên soạn bài tập thực hành kèm theo, vì vậy bạn có thể làm thêm những bài tập đó ở cuối mỗi bài học. Hãy cố gắng giải trước rồi hãy nhìn đáp án nhé. Chúc bạn thành công!

+JAVA CORE
» Tổng quan
1 Java là gì? Giới thiệu ngôn ngữ Java
2 Hướng dẫn cài đặt, cấu hình và thiết lập biến môi trường cho Java
3 Hướng dẫn cài đặt, cấu hình và cách sử dụng Eclipse
4 Chương trình Java đầu tiên - HelloWorld
5 Cú pháp và quy tắc Java cơ bản
6 Các kiểu dữ liệu trong Java
7 Biến và hằng số trong Java
8 Các toán tử thường dùng trong Java
» Cấu trúc điều khiển
9 Cấu trúc điều khiển if - else trong Java
10 Cấu trúc rẽ nhánh switch - case trong Java.
» Vòng lặp
11 Vòng lặp while trong Java
12 Vòng lặp do - while trong Java
13 Vòng lặp for trong Java
14 Từ khóa break và continue trong Java
» Chuỗi và Mảng
15 Chuỗi (String) trong Java
16 Mảng một chiều trong Java
17 Mảng hai chiều trong Java
» Collections
18 Tổng quan về Collections trong Java.
19 List Interface trong Java
20 Set Interface trong Java
21 SortedSet Interface trong Java
22 Map Interface trong Java
23 SortedMap Interface trong Java
24 LinkedList (Danh sách liên kết) trong Java
25 ArrayList trong Java
26 HashSet trong Java
27 TreeSet trong Java
28 HashMap trong Java
29 TreeMap trong Java
» Thư viện quan trọng
30 Thư viện xử lý ngày tháng trong Java
31 Thư viện xử lý dữ liệu số trong Java
32 Thư viện toán học Math trong Java
33 Thư viện xử lý số ngẫu nhiên Random trong Java
34 Thư viện xử lý chuỗi trong Java
» Hướng đối tượng
35 Đối tượng, lớp và các thành phần của lớp trong Java
36 Thao tác trên đối tượng và phạm vi truy cập trong Java
37 Tính đóng gói (Encapsulation) trong Java
38 Tính kế thừa (Inheritance) trong Java
39 Tính đa hình (Polymorphism) trong Java
40 Tính trừu tượng (Abstraction) trong Java
41 Overriding và Overloading trong Java
42 alias và từ khóa static trong Java
43 Interface trong Java
» Xử lý Luồng
44 Lập trình đa tiến trình (Multithreading) trong Java
45 Tạo và quản lý luồng trong Java
46 Đồng bộ hóa đa luồng trong Java
47 Hướng dẫn cách sử dụng sleep() và join()
48 Hướng dẫn tạo và sử dụng ThreadPool
49 Sử dụng CountDownLatch trong Java
» Exception
50 Tổng quan về Exception trong Java
51 Try Catch trong Java - Xử lý Exception
52 Finally trong Java – Xử lí exception
53 Throw exception trong Java
54 Custom Exception trong Java
55 Các ví dụ về exception trong Java
» Làm việc với File
56 Cách tạo một file trong Java
57 Cách đọc file trong Java
58 Cách ghi file trong Java
59 Cách ghi nối thêm nội dung vào file trong Java
60 Cách xóa file trong Java
» Tham khảo

Bài xem nhiều

Các kiểu dữ liệu trong C ( int - float - double - char ...)

Các kiểu dữ liệu trong C ( int - float - double - char ...)

C là ngôn ngữ rất khó tính, bạn không thể gán dữ liệu kiểu float…

Thuật toán tìm ước chung lớn nhất trong C/C++

Thuật toán tìm ước chung lớn nhất trong C/C++

Đề bài: Nhập vào 2 số nguyên A và B, viết chương trình tìm ứng…

Thuật toán tính lũy thừa nhanh trong C/C++

Thuật toán tính lũy thừa nhanh trong C/C++

Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về thuật toán tính…

Cấu trúc lệnh switch case trong C++ (có bài tập thực hành)

Cấu trúc lệnh switch case trong C++ (có bài tập thực hành)

Lệnh switch case cũng tương tự như lệnh if else if mà chúng ta đã…

Lệnh cin và cout trong C++

Lệnh cin và cout trong C++

Thư viện nhập xuất trong C cũng như rong C++ có tên là iostream.h, vì…

Random trong Python: Tạo số random ngẫu nhiên

Random trong Python: Tạo số random ngẫu nhiên

Random number generator (RNG) là một số được tạo ra ngẫu nhiên từ máy tính,…

ComboBox - ListBox trong lập trình C# winforms

ComboBox - ListBox trong lập trình C# winforms

Chúng ta sẽ cùng nhau tim hiểu về các khai niệm cũng như các sự…

Thuật toán kiếm tra số nguyên tố

Thuật toán kiếm tra số nguyên tố

Trong bài này mình sẽ trình bày thuật toán để kiểm tra một số có…

Cách kết nối SQL Server trong C# Winforms

Cách kết nối SQL Server trong C# Winforms

Mỗi loại cơ sở dữ liệu sẽ sử dụng một namespace tương ứng, trong trường…

Mảng hai chiều trong Java

Mảng hai chiều trong Java

Trong bài trước, các bạn đã được tìm hiểu về mảng một chiều trong Java.…

Cách viết hàm và cách gọi hàm trong C++ (function)

Cách viết hàm và cách gọi hàm trong C++ (function)

Hàm trong C++ là tập hợp nhiều câu lệnh để thực hiện một chức năng…

Bài tập Java OOP: Chương trình nhập xuất thông tin sinh viên

Bài tập Java OOP: Chương trình nhập xuất thông tin sinh viên

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Khai báo thư viện và hàm main trong C++

Khai báo thư viện và hàm main trong C++

Để bắt đầu tìm hiểu C++ thì bắt buộc bạn phải hiểu hai khái niệm…

Thêm, sửa, xóa học sinh trong C# Winforms

Thêm, sửa, xóa học sinh trong C# Winforms

Việc đầu tiên chúng ta cần tạo form thêm, sửa ...

Quản lý sinh viên sử dụng danh sách liên kết đơn

Quản lý sinh viên sử dụng danh sách liên kết đơn

Chúng ta sẽ quản lý sinh viên với các thông tin cần thiết và các…

Duyệt cây nhị phân tìm kiếm

Duyệt cây nhị phân tìm kiếm

Chúng ta sẽ tìm hiểu lần lượt 6 cách duyệt cây nhị phân tìm kiếm:

Bài tập Java OOP: Chương trình quản lý sinh viên Java

Bài tập Java OOP: Chương trình quản lý sinh viên Java

Tính tổng các phần tử trong mảng C++ sử dụng hàm và con trỏ

Tính tổng các phần tử trong mảng C++ sử dụng hàm và con trỏ

Tạo form đăng nhập với SQL Server trong C# Winforms

Tạo form đăng nhập với SQL Server trong C# Winforms

Để hiểu được bài này các bạn cần nắm vững kiến thức trong Winforms và…

Top