Home > Học Java > Java core

Học Java core - từ cơ bản đến nâng cao

java jpg

Trong phần này bạn sẽ được học kiến thức liên quan đến Java core nằm trong chuyên mục Java, nếu có vấn đề thắc mắc thì hãy liên hệ admin để được hướng dẫn.

Các bài viết được cập nhật liên tục, vì vậy hãy bookmark lại trên trình duyệt web để sau này khỏi mất công tìm kiếm nhé.

Tổng quan
Java là gì? Giới thiệu ngôn ngữ Java
Hướng dẫn cài đặt, cấu hình và thiết lập biến môi trường cho Java
Hướng dẫn cài đặt, cấu hình và cách sử dụng Eclipse
Chương trình Java đầu tiên - HelloWorld
Cú pháp và quy tắc Java cơ bản
Các kiểu dữ liệu trong Java
Biến và hằng số trong Java
Các toán tử thường dùng trong Java
Cấu trúc điều khiển
Cấu trúc điều khiển if - else trong Java
Cấu trúc rẽ nhánh switch - case trong Java.
Vòng lặp
Vòng lặp while trong Java
Vòng lặp do - while trong Java
Vòng lặp for trong Java
Từ khóa break và continue trong Java
Chuỗi và Mảng
Chuỗi (String) trong Java
Mảng một chiều trong Java
Mảng hai chiều trong Java
Collections
Tổng quan về Collections trong Java.
List Interface trong Java
Set Interface trong Java
SortedSet Interface trong Java
Map Interface trong Java
SortedMap Interface trong Java
LinkedList (Danh sách liên kết) trong Java
ArrayList trong Java
HashSet trong Java
TreeSet trong Java
HashMap trong Java
TreeMap trong Java
Thư viện quan trọng
Thư viện xử lý ngày tháng trong Java
Thư viện xử lý dữ liệu số trong Java
Thư viện toán học Math trong Java
Thư viện xử lý số ngẫu nhiên Random trong Java
Thư viện xử lý chuỗi trong Java
Hướng đối tượng
Đối tượng, lớp và các thành phần của lớp trong Java
Thao tác trên đối tượng và phạm vi truy cập trong Java
Tính đóng gói (Encapsulation) trong Java
Tính kế thừa (Inheritance) trong Java
Tính đa hình (Polymorphism) trong Java
Tính trừu tượng (Abstraction) trong Java
Overriding và Overloading trong Java
alias và từ khóa static trong Java
Interface trong Java
Xử lý Luồng
Lập trình đa tiến trình (Multithreading) trong Java
Tạo và quản lý luồng trong Java
Đồng bộ hóa đa luồng trong Java
Hướng dẫn cách sử dụng sleep() và join()
Hướng dẫn tạo và sử dụng ThreadPool
Sử dụng CountDownLatch trong Java
Exception
Tổng quan về Exception trong Java
Try Catch trong Java - Xử lý Exception
Finally trong Java – Xử lí exception
Throw exception trong Java
Custom Exception trong Java
Các ví dụ về exception trong Java
Làm việc với File
Cách tạo một file trong Java
Cách đọc file trong Java
Cách ghi file trong Java
Cách ghi nối thêm nội dung vào file trong Java
Cách xóa file trong Java
Tham khảo

JAVA CORE là kiến thức nền tảng của ngôn ngữ lập trình JAVA, nó sẽ là bước khởi đầu để bạn có thể học những kiến thức nâng cao như: JSP- Servlet - Android.

Ngôn ngữ JAVA được thiết kế theo kiểu hướng đối tượng, vì vậy nếu bạn là người mới học lập trình thì sẽ rất khó để tiếp cận. Nhưng nếu bạn đã từng học qua C hay C++ thì nó rất đơn giản.

Trong series này mỗi bài học mình sẽ biên soạn bài tập thực hành kèm theo, vì vậy bạn có thể làm thêm những bài tập đó ở cuối mỗi bài học. Hãy cố gắng giải trước rồi hãy nhìn đáp án nhé. Chúc bạn thành công!

Các khóa học lập trình Java đang giảm 40%:


BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP