TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách đọc file trong Java

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đọc file trong Java bằng cách sử dụng BufferedInputStreamBufferedInputStream.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ thấy cách đọc một file trong Java bằng FileInputStream và BufferedInputStream. Dưới đây là các bước chi tiết mà tôi đã thực hiện trong đoạn mã dưới đây:

 1. Tạo một file bằng cách cung cấp đường dẫn đầy đủ của file (mà chúng ta sẽ đọc) File file = new File("C://myfile.txt");.
 2. Truyền đối tượng file làm tham số cho đối tượng FileInputStream fis = new FileInputStream(file);
 3. Truyền đối tượng FileInputStream cho BufferedInputStream để tạo BufferedInputStream.
 4. Sử dụng vòng lặp while để đọc file. Phương thức có available() được sử dụng để kiểm tra phần cuối của file vì nó trả về 0 khi con trỏ đến cuối file. Đọc nội dung của file bằng phương thức read () của FileInputStream.
package beginnersbook.com;
import java.io.*;
public class ReadFileDemo {
  public static void main(String[] args) {     
   //Specify the path of the file here
   File file = new File("C://myfile.txt");
   BufferedInputStream bis = null;
   FileInputStream fis= null;

   try
   {
     //FileInputStream to read the file
     fis = new FileInputStream(file);

     /*Passed the FileInputStream to BufferedInputStream
      *For Fast read using the buffer array.*/
     bis = new BufferedInputStream(fis);

     /*available() method of BufferedInputStream
      * returns 0 when there are no more bytes
      * present in the file to be read*/
     while( bis.available() > 0 ){       	
       System.out.print((char)bis.read());
     }

    }catch(FileNotFoundException fnfe)
    {
      System.out.println("The specified file not found" + fnfe);
    }
    catch(IOException ioe)
    {
      System.out.println("I/O Exception: " + ioe); 
    }
    finally
    {
      try{
        if(bis != null && fis!=null)
        {
    	     fis.close();
         bis.close();
        }   
       }catch(IOException ioe)
       {
         System.out.println("Error in InputStream close(): " + ioe);
       }     
    }
  }  
}

Trên là chương trình đọc file trong Java đơn giản nhất. Chúc bạn học tốt!

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top