Home > Java > Java core > Cách đọc file trong Java
Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Cách đọc file trong Java

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đọc file trong Java bằng cách sử dụng BufferedInputStreamBufferedInputStream.

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ thấy cách đọc một file trong Java bằng FileInputStream và BufferedInputStream. Dưới đây là các bước chi tiết mà tôi đã thực hiện trong đoạn mã dưới đây:

 1. Tạo một file bằng cách cung cấp đường dẫn đầy đủ của file (mà chúng ta sẽ đọc) File file = new File("C://myfile.txt");.
 2. Truyền đối tượng file làm tham số cho đối tượng FileInputStream fis = new FileInputStream(file);
 3. Truyền đối tượng FileInputStream cho BufferedInputStream để tạo BufferedInputStream.
 4. Sử dụng vòng lặp while để đọc file. Phương thức có available() được sử dụng để kiểm tra phần cuối của file vì nó trả về 0 khi con trỏ đến cuối file. Đọc nội dung của file bằng phương thức read () của FileInputStream.
package beginnersbook.com;
import java.io.*;
public class ReadFileDemo {
  public static void main(String[] args) {     
   //Specify the path of the file here
   File file = new File("C://myfile.txt");
   BufferedInputStream bis = null;
   FileInputStream fis= null;

   try
   {
     //FileInputStream to read the file
     fis = new FileInputStream(file);

     /*Passed the FileInputStream to BufferedInputStream
      *For Fast read using the buffer array.*/
     bis = new BufferedInputStream(fis);

     /*available() method of BufferedInputStream
      * returns 0 when there are no more bytes
      * present in the file to be read*/
     while( bis.available() > 0 ){       	
       System.out.print((char)bis.read());
     }

    }catch(FileNotFoundException fnfe)
    {
      System.out.println("The specified file not found" + fnfe);
    }
    catch(IOException ioe)
    {
      System.out.println("I/O Exception: " + ioe); 
    }
    finally
    {
      try{
        if(bis != null && fis!=null)
        {
    	     fis.close();
         bis.close();
        }   
       }catch(IOException ioe)
       {
         System.out.println("Error in InputStream close(): " + ioe);
       }     
    }
  }  
}

Trên là chương trình đọc file trong Java đơn giản nhất. Chúc bạn học tốt!

-------------------#####-------------------

Các khóa học lập trình Java đang giảm 40%:

Profile photo of adminTheHalfHeart

TheHalfHeart

Có sở thích viết tuts nên đã từng tham gia viết ở một số diễn đàn, đến năm 2014 mới có điều kiện sáng lập ra freetuts.net.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP