TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thư viện xử lý số ngẫu nhiên Random trong Java

Trong bài trước, tôi đã đưa ra một bài tập sinh số ngẫu nhiên có kiểu dữ liệu là double bằng cách sử dụng phương thức Math.random(). Trong bài này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách sinh số ngẫu nhiên khác đó là sử dụng thư viện xử lý số ngẫu nhiên Random trong Java. Cuối bài này, tôi sẽ đưa ra một số bài tập để các bạn luyện tập!

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Tạo mới 1 Random

Như chúng ta đã biết, phương thức Math.random() của thư viện xử lý toán học Math chỉ được dùng để sinh số ngẫu nhiên có kiểu dữ liệu là double, thì đối với thư viện xử lý số ngẫu nhiên Random của Java chúng ta có thể sinh các giá trị ngẫu nhiên có kiểu dữ liệu là int, float, double, long, boolean.

Để khai báo 1 Random, chúng ta sẽ import gói thư viện java.util.Random của Java. Cú pháp tạo mới 1 đối tượng Random như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Cú pháp
// Khai báo Random
// thì import gói thư viện java.util.Random
import java.util.Random;
public class TênClass {
	// Tạo mới 1 đối tượng Random
	// sử dụng từ khóa new
	Random rd = new Random();
}

Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các phương thức phổ biến của thư viện này.

2. Các phương thức của Random

Phương thức nextInt()

Phương thức nextInt() sẽ trả về 1 số ngẫu nhiên có kiểu int.

Cú pháp
Random rd = new Random();
int number = rd.nextInt();	// trả về 1 số nguyên bất kỳ
int number1 = rd.nextInt(int n);	// trả về 1 số nguyên nằm trong phạm vi [0...n-1]

Ví dụ
public static void main(String[] args) {
	Random rd = new Random();	// khai báo 1 đối tượng Random
	int number = rd.nextInt();	// trả về 1 số nguyên bất kỳ
	System.out.println("Số vừa được sinh ra là " + number);
		
	int number1 = rd.nextInt(4);	// trả về 1 số nguyên nằm trong phạm vi [0...3)
	System.out.println("Số vừa được sinh ra là " + number1);
		
	// trả về 1 số nguyên nằm trong phạm vi [-4...-1]
	// đối với rd.nextInt(4) thì số lớn nhất là 3 và số nhỏ nhất là 0
	// ta có 3 - 4 = -1 và 0 - 4 = -4
	// nên các số được sinh ra sẽ nằm trong đoạn [-4...-1]
	int number2 = -4 + rd.nextInt(4);	
	System.out.println("Số vừa được sinh ra là " + number2);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình (kết quả của mỗi lần biên dịch chương trình sẽ khác nhau):

ketqua vi du sinh so ngau nhien co kieu int random PNG

Phương thức nextFloat()

Phương thức nextFloat() sẽ trả về 1 số ngẫu nhiên có kiểu float nằm trong phạm vi [0.0f...1.0f).

Cú pháp
Random rd = new Random();
float floatNumber = rd.nextFloat();	// trả về 1 số bất kỳ có kiểu là float

Ví dụ
public static void main(String[] args) {
	Random rd = new Random();	// khai báo 1 đối tượng Random
	float floatNumber = rd.nextFloat();	// trả về 1 số bất kỳ có kiểu là float
	System.out.println("Số vừa được sinh ra là " + floatNumber);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình (kết quả của mỗi lần biên dịch chương trình sẽ khác nhau):

ketqua vi du sinh so ngau nhien co kieu float random PNG

Phương thức nextDouble()

Phương thức nextDouble() sẽ trả về 1 số ngẫu nhiên có kiểu double nằm trong phạm vi [0.0d...1.0d).

Cú pháp
Random rd = new Random();
// trả về 1 số bất kỳ có kiểu là double
double doubleNumber = rd.nextDouble();	


Ví dụ
public static void main(String[] args) {
	Random rd = new Random();	// khai báo 1 đối tượng Random
		
	// trả về 1 số bất kỳ có kiểu là double
	double doubleNumber = rd.nextDouble();	
	System.out.println("Số vừa được sinh ra là " + doubleNumber);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình (kết quả của mỗi lần biên dịch chương trình sẽ khác nhau):

ketqua vi du sinh so ngau nhien co kieu double random PNG

Phương thức nextLong()

Phương thức nextLong() sẽ trả về 1 số ngẫu nhiên có kiểu long.

Cú pháp
Random rd = new Random();	// khai báo 1 đối tượng Random	
// trả về 1 số bất kỳ có kiểu long
long longNumber = rd.nextLong();


Ví dụ
public static void main(String[] args) {
	Random rd = new Random();	// khai báo 1 đối tượng Random
		
	// trả về 1 số bất kỳ có kiểu long
	long longNumber = rd.nextLong();
	System.out.println("Số vừa được sinh ra là " + longNumber);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình (kết quả của mỗi lần biên dịch chương trình sẽ khác nhau):

ketqua vi du sinh so ngau nhien co kieu long random PNG

Phương thức nextBoolean()

Phương thức nextBoolean() sẽ trả về 1 biến ngẫu nhiên có giá trị là true hoặc false.

Cú pháp
Random rd = new Random();	// khai báo 1 đối tượng Random	
// trả về 1 biến bool có giá trị là true hoặc false.
boolean bool = rd.nextBoolean();


Ví dụ
public static void main(String[] args) {
	Random rd = new Random();	// khai báo 1 đối tượng Random
		
	// trả về 1 biến bool có giá trị là true hoặc false.
	boolean bool = rd.nextBoolean();
	System.out.println("Giá trị của biến bool là " + bool);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua vi du sinh gia tri ngau nhien co kieu boolean random PNG

3. Lời kết

Trong bài này, tôi đã hướng dẫn các bạn tìm hiểu về thư viện xử lý số ngẫu nhiên Random trong Java và tôi cũng đã đưa ra một số ví dụ minh họa các phương thức của thư viện này. Sang bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu thư viện cuối cùng - đó là thư viện xử lý chuỗi trong Java. Các bạn theo dõi nhé!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top