Home > Java > Java core > Java - Viết chương trình in ra các số ngẫu nhiên trong phạm vi [3...300] là bội số của 3.

Java - Viết chương trình in ra các số ngẫu nhiên trong phạm vi [3...300] là bội số của 3.

Viết chương trình in ra các số ngẫu nhiên trong phạm vi [3...300] là bội số của 3.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	int n, number;
	Random rd = new Random();
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
	
	System.out.println("Nhập số phần tử của arrList: ");
	n = scanner.nextInt();
	ArrayList<Integer> arrList = new ArrayList<>(n);
		
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		number = 3 + rd.nextInt(298);
		arrList.add(number);
	}
		
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		if (arrList.get(i) % 3 == 0) {
			System.out.print(arrList.get(i) + "\t");
		}
	}
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua bai tap tim so la boi so cua 3 random PNG

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - Viết chương trình sinh ra 2 số nguyên ngẫu nhiên trong phạm vi [-10...10] và tính trung bình 2 số đó.
Java - Viết chương trình sinh ra 3 số ngẫu nhiên có kiểu double và tìm số nhỏ nhất, lớn nhất trong 3 số đó.
Java - Viết chương trình sinh ra 20 số nguyên ngẫu nhiên [0...100]. Sau đó tìm số chẵn lẻ và tính tổng của 20 số đó.
Java - Viết chương trình in ra các số ngẫu nhiên trong phạm vi [3...300] là bội số của 3.
Java - Viết chương trình chơi game đoán số.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP