TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Viết chương trình chơi game đoán số.

Viết chương trình chơi game đoán số, mô tả game như sau:

  • Khởi tạo ban đầu người chơi có 5 điểm. Máy tự động Random ngẫu nhiên 1 số từ 1 -> 5 (số này sẽ không xuất ra, chỉ dùng để so sánh với số số mà người chơi đoán).
  • Người chơi đoán số, nếu đoán đúng thì + 1 điểm vào điểm khởi tạo, ngược lại -1 điểm (chú ý là có xuất thông báo khi người chơi đoán trúng hay đoán sai).
  • Khi người chơi không còn điểm nào thì thông báo "Game Over!", Nếu người chơi tích lũy được 10 điểm thì thông báo "Congratulations! You Win!". 

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hướng dẫn: Để giải bài này, chúng ta sẽ sử dụng vòng lặp while với điều kiện lặp là true. Trong thân vòng lặp, chúng ta sẽ khởi tạo 1 đối tượng Random để sinh ra số cho người dùng đoán và chúng ta cũng sẽ dòng cấu trúc if... else để kiểm tra điều kiện dừng của vòng lặp: vòng lặp sẽ kết thúc nếu điểm của người chơi = 0 (thua) hoặc khi điểm = 10 (thắng).

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	int score = 5;	// điểm khởi tạo = 5
	int soCuaMay, soNguoiChoiDoan;
	String ketQua = "";
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
	
	// Nếu bạn để điều kiện lặp là true 
	// thì vòng lặp while sẽ chạy đến khi 
	// biểu thức if có từ khóa break được thực thi
	while (true) {
		Random rd = new Random();
		// số máy ra được random từ 1 đến 5
		soCuaMay = 1 + rd.nextInt(5);

		System.out.print("Mời bạn đoán số: ");
		soNguoiChoiDoan = scanner.nextInt();
			
		if (soNguoiChoiDoan != soCuaMay) {
			ketQua = "==> Bạn đoán sai!";
			System.out.println(ketQua);
			score--;
		} else {
			ketQua = "==> Bạn đoán đúng!";
			System.out.println(ketQua);
			score++;
		}

		if (score == 0) {
			System.out.println("Game Over!");
			break;
		} 
			
		if (score == 10) {
			System.out.println("Congratulations! You Win!");
			break;
		}
	}
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua bai tap game doan so random PNG

 

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top Tải app , bet, tải