TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Viết chương trình chơi game đoán số.

Viết chương trình chơi game đoán số, mô tả game như sau:

  • Khởi tạo ban đầu người chơi có 5 điểm. Máy tự động Random ngẫu nhiên 1 số từ 1 -> 5 (số này sẽ không xuất ra, chỉ dùng để so sánh với số số mà người chơi đoán).
  • Người chơi đoán số, nếu đoán đúng thì + 1 điểm vào điểm khởi tạo, ngược lại -1 điểm (chú ý là có xuất thông báo khi người chơi đoán trúng hay đoán sai).
  • Khi người chơi không còn điểm nào thì thông báo "Game Over!", Nếu người chơi tích lũy được 10 điểm thì thông báo "Congratulations! You Win!". 

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hướng dẫn: Để giải bài này, chúng ta sẽ sử dụng vòng lặp while với điều kiện lặp là true. Trong thân vòng lặp, chúng ta sẽ khởi tạo 1 đối tượng Random để sinh ra số cho người dùng đoán và chúng ta cũng sẽ dòng cấu trúc if... else để kiểm tra điều kiện dừng của vòng lặp: vòng lặp sẽ kết thúc nếu điểm của người chơi = 0 (thua) hoặc khi điểm = 10 (thắng).

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	int score = 5;	// điểm khởi tạo = 5
	int soCuaMay, soNguoiChoiDoan;
	String ketQua = "";
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
	
	// Nếu bạn để điều kiện lặp là true 
	// thì vòng lặp while sẽ chạy đến khi 
	// biểu thức if có từ khóa break được thực thi
	while (true) {
		Random rd = new Random();
		// số máy ra được random từ 1 đến 5
		soCuaMay = 1 + rd.nextInt(5);

		System.out.print("Mời bạn đoán số: ");
		soNguoiChoiDoan = scanner.nextInt();
			
		if (soNguoiChoiDoan != soCuaMay) {
			ketQua = "==> Bạn đoán sai!";
			System.out.println(ketQua);
			score--;
		} else {
			ketQua = "==> Bạn đoán đúng!";
			System.out.println(ketQua);
			score++;
		}

		if (score == 0) {
			System.out.println("Game Over!");
			break;
		} 
			
		if (score == 10) {
			System.out.println("Congratulations! You Win!");
			break;
		}
	}
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua bai tap game doan so random PNG

 

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring  Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top