Java - Viết chương trình chơi game đoán số.

Viết chương trình chơi game đoán số, mô tả game như sau:

  • Khởi tạo ban đầu người chơi có 5 điểm. Máy tự động Random ngẫu nhiên 1 số từ 1 -> 5 (số này sẽ không xuất ra, chỉ dùng để so sánh với số số mà người chơi đoán).
  • Người chơi đoán số, nếu đoán đúng thì + 1 điểm vào điểm khởi tạo, ngược lại -1 điểm (chú ý là có xuất thông báo khi người chơi đoán trúng hay đoán sai).
  • Khi người chơi không còn điểm nào thì thông báo "Game Over!", Nếu người chơi tích lũy được 10 điểm thì thông báo "Congratulations! You Win!". 

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hướng dẫn: Để giải bài này, chúng ta sẽ sử dụng vòng lặp while với điều kiện lặp là true. Trong thân vòng lặp, chúng ta sẽ khởi tạo 1 đối tượng Random để sinh ra số cho người dùng đoán và chúng ta cũng sẽ dòng cấu trúc if... else để kiểm tra điều kiện dừng của vòng lặp: vòng lặp sẽ kết thúc nếu điểm của người chơi = 0 (thua) hoặc khi điểm = 10 (thắng).

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	int score = 5;	// điểm khởi tạo = 5
	int soCuaMay, soNguoiChoiDoan;
	String ketQua = "";
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
	
	// Nếu bạn để điều kiện lặp là true 
	// thì vòng lặp while sẽ chạy đến khi 
	// biểu thức if có từ khóa break được thực thi
	while (true) {
		Random rd = new Random();
		// số máy ra được random từ 1 đến 5
		soCuaMay = 1 + rd.nextInt(5);

		System.out.print("Mời bạn đoán số: ");
		soNguoiChoiDoan = scanner.nextInt();
			
		if (soNguoiChoiDoan != soCuaMay) {
			ketQua = "==> Bạn đoán sai!";
			System.out.println(ketQua);
			score--;
		} else {
			ketQua = "==> Bạn đoán đúng!";
			System.out.println(ketQua);
			score++;
		}

		if (score == 0) {
			System.out.println("Game Over!");
			break;
		} 
			
		if (score == 10) {
			System.out.println("Congratulations! You Win!");
			break;
		}
	}
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

 

Trở thành Android Developer chuyên nghiệp với 30h học
Bạn muốn trở thành một nhà phát triển mobile app trên nền tảng Android? Vậy thì đây là khóa học rất phù hợp với bạn, chi phí rẻ, học online tại nhà.
XEM NGAY

Nguồn: freetuts.net