Java - Viết chương trình sinh ra 3 số ngẫu nhiên có kiểu double và tìm số nhỏ nhất, lớn nhất trong 3 số đó.

Viết chương trình sinh ra 3 số ngẫu nhiên có kiểu double và tìm số nhỏ nhất, lớn nhất trong 3 số đó.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Ví dụ
public static void main(String[] args) {
	Random rd = new Random();
	double firstNumber, secondNumber, thirdNumber, max, min;
		
	firstNumber = rd.nextDouble();
	secondNumber = rd.nextDouble();
	thirdNumber = rd.nextDouble();
		
	System.out.println("Ba số vừa được sinh ra là " + firstNumber + ", " + secondNumber + 
		" và " + thirdNumber);
		
	// tìm số lớn nhất
	max = firstNumber;
	if (max < secondNumber) {
		max = secondNumber;
	} 
	if (max < thirdNumber) {
		max = thirdNumber;
	}
	System.out.println("Số lớn nhất trong 3 số là " + max);
		
	// tìm số nhỏ nhất
	min = firstNumber;
	if (min > secondNumber) {
		min = secondNumber;
	} 
	if (min > thirdNumber) {
		min = thirdNumber;
	}
	System.out.println("Số nhỏ nhất trong 3 số là "+ min);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Nguồn: freetuts.net