Home > Java > Java core > Java - Viết chương trình sinh ra 3 số ngẫu nhiên có kiểu double và tìm số nhỏ nhất, lớn nhất trong 3 số đó.
Tuyển 1 bạn nữ CNTT dịch bài javascript tiếng Anh sang tiếng Việt (kiến thức căn bản), 1 bài 100 - 400 từ, nhuận bút 10k -> 20k. Liên hệ Zalo: 0979306603.

Java - Viết chương trình sinh ra 3 số ngẫu nhiên có kiểu double và tìm số nhỏ nhất, lớn nhất trong 3 số đó.

Viết chương trình sinh ra 3 số ngẫu nhiên có kiểu double và tìm số nhỏ nhất, lớn nhất trong 3 số đó.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Ví dụ
public static void main(String[] args) {
	Random rd = new Random();
	double firstNumber, secondNumber, thirdNumber, max, min;
		
	firstNumber = rd.nextDouble();
	secondNumber = rd.nextDouble();
	thirdNumber = rd.nextDouble();
		
	System.out.println("Ba số vừa được sinh ra là " + firstNumber + ", " + secondNumber + 
		" và " + thirdNumber);
		
	// tìm số lớn nhất
	max = firstNumber;
	if (max < secondNumber) {
		max = secondNumber;
	} 
	if (max < thirdNumber) {
		max = thirdNumber;
	}
	System.out.println("Số lớn nhất trong 3 số là " + max);
		
	// tìm số nhỏ nhất
	min = firstNumber;
	if (min > secondNumber) {
		min = secondNumber;
	} 
	if (min > thirdNumber) {
		min = thirdNumber;
	}
	System.out.println("Số nhỏ nhất trong 3 số là "+ min);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua bai tap tim so nho nhat lon nhat trong 3 so random PNG

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - Viết chương trình sinh ra 2 số nguyên ngẫu nhiên trong phạm vi [-10...10] và tính trung bình 2 số đó.
Java - Viết chương trình sinh ra 3 số ngẫu nhiên có kiểu double và tìm số nhỏ nhất, lớn nhất trong 3 số đó.
Java - Viết chương trình sinh ra 20 số nguyên ngẫu nhiên [0...100]. Sau đó tìm số chẵn lẻ và tính tổng của 20 số đó.
Java - Viết chương trình in ra các số ngẫu nhiên trong phạm vi [3...300] là bội số của 3.
Java - Viết chương trình chơi game đoán số.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP