Java - Viết chương trình sinh ra 3 số ngẫu nhiên có kiểu double và tìm số nhỏ nhất, lớn nhất trong 3 số đó.

Viết chương trình sinh ra 3 số ngẫu nhiên có kiểu double và tìm số nhỏ nhất, lớn nhất trong 3 số đó.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Ví dụ
public static void main(String[] args) {
	Random rd = new Random();
	double firstNumber, secondNumber, thirdNumber, max, min;
		
	firstNumber = rd.nextDouble();
	secondNumber = rd.nextDouble();
	thirdNumber = rd.nextDouble();
		
	System.out.println("Ba số vừa được sinh ra là " + firstNumber + ", " + secondNumber + 
		" và " + thirdNumber);
		
	// tìm số lớn nhất
	max = firstNumber;
	if (max < secondNumber) {
		max = secondNumber;
	} 
	if (max < thirdNumber) {
		max = thirdNumber;
	}
	System.out.println("Số lớn nhất trong 3 số là " + max);
		
	// tìm số nhỏ nhất
	min = firstNumber;
	if (min > secondNumber) {
		min = secondNumber;
	} 
	if (min > thirdNumber) {
		min = thirdNumber;
	}
	System.out.println("Số nhỏ nhất trong 3 số là "+ min);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Trở thành Android Developer chuyên nghiệp với 30h học
Bạn muốn trở thành một nhà phát triển mobile app trên nền tảng Android? Vậy thì đây là khóa học rất phù hợp với bạn, chi phí rẻ, học online tại nhà.
XEM NGAY

Nguồn: freetuts.net