TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách ghi nối thêm nội dung vào file trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách ghi nối thêm nội dung vào một file trong Java. Ví dụ bạn có file A đã có nội dung sẵn rồi, nhưng muốn ghi bổ sung thêm nữa thì có thể thực hiện bằng Java code rất đơn giản.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Có hai cách để nối thêm:

 • Sử dụng FileWriter và BufferedWriter: Trong cách này chúng ta sẽ có một hoặc nhiều chuỗi, và sẽ nối các chuỗi đó vào file. File có thể được ghi thêm chỉ bằng đối tượng FileWriter, tuy nhiên nếu sử dụng thêm BufferedWriter thì sẽ tăng tốc độ ghi file.
 • Sử dụng PrintWriter: Đây là một trong những cách tốt nhất để chắp thêm nội dung vào một file. Bất cứ điều gì bạn viết bằng cách sử dụng đối tượng PrintWriter sẽ được thêm vào file.

1. Ghi nối vào file bằng FileWriter và BufferedWriter

import java.io.File;
import java.io.FileWriter;
import java.io.BufferedWriter;
import java.io.IOException;

class AppendFileDemo
{
  public static void main( String[] args )
  {	
   try{
  	String content = "This is my content which would be appended " +
    	"at the end of the specified file";
    //Specify the file name and path here
  	File file =new File("C://myfile.txt");

  	/* This logic is to create the file if the
  	 * file is not already present
  	 */
  	if(!file.exists()){
  	  file.createNewFile();
  	}

  	//Here true is to append the content to file
  	FileWriter fw = new FileWriter(file,true);
  	//BufferedWriter writer give better performance
  	BufferedWriter bw = new BufferedWriter(fw);
  	bw.write(content);
  	//Closing BufferedWriter Stream
  	bw.close();

	System.out.println("Data successfully appended at the end of file");

   }catch(IOException ioe){
     System.out.println("Exception occurred:");
  	 ioe.printStackTrace();
    }
  }
}

Output:

Data successfully appended at the end of file

Giả sử ban đầu file myfile.txt có nội dung như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Lets say myfile.txt content was:

Sau khi chạy chương trình này thì file sẽ có nội dung là:

This is the already present content of my fileThis is my content which 
would be appended at the end of the specified file

2. Ghi nối vào file bằng PrintWriter

PrintWriter cho phép bạn sử dụng linh hoạt hơn. Sử dụng nó bạn có thể dễ dàng định dạng nội dung sẽ được thêm vào file.

import java.io.File;
import java.io.FileWriter;
import java.io.PrintWriter;
import java.io.BufferedWriter;
import java.io.IOException;

class AppendFileDemo2
{
  public static void main( String[] args )
  {	
   try{
     File file =new File("C://myfile.txt");
  	 if(!file.exists()){
  	 	file.createNewFile();
  	 }
  	 FileWriter fw = new FileWriter(file,true);
  	 BufferedWriter bw = new BufferedWriter(fw);
  	 PrintWriter pw = new PrintWriter(bw);
     //This will add a new line to the file content
  	 pw.println("");
     /* Below three statements would add three 
      * mentioned Strings to the file in new lines.
      */
  	 pw.println("This is first line");
  	 pw.println("This is the second line");
  	 pw.println("This is third line");
  	 pw.close();

	 System.out.println("Data successfully appended at the end of file");

    }catch(IOException ioe){
  	  System.out.println("Exception occurred:");
  	  ioe.printStackTrace();
   }
  }
}

Output:

Data successfully appended at the end of file

Giả sử ban đầu file có nội dung là:

This is the already present content of my file

Sau khi chạy chương trình thì file có nội dung như sau:

This is the already present content of my file
This is first line
This is the second line
This is third line

Trên là hai cách ghi nối thêm dữ liệu vào file bằng ngôn ngữ Java. Bạn nên sử dụng PrintWriter vì nó linh hoạt hơn rất nhiều trong việc định dạng nội dung sẽ được thêm vào.

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top