TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách ghi nối thêm nội dung vào file trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách ghi nối thêm nội dung vào một file trong Java. Ví dụ bạn có file A đã có nội dung sẵn rồi, nhưng muốn ghi bổ sung thêm nữa thì có thể thực hiện bằng Java code rất đơn giản.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Có hai cách để nối thêm:

 • Sử dụng FileWriter và BufferedWriter: Trong cách này chúng ta sẽ có một hoặc nhiều chuỗi, và sẽ nối các chuỗi đó vào file. File có thể được ghi thêm chỉ bằng đối tượng FileWriter, tuy nhiên nếu sử dụng thêm BufferedWriter thì sẽ tăng tốc độ ghi file.
 • Sử dụng PrintWriter: Đây là một trong những cách tốt nhất để chắp thêm nội dung vào một file. Bất cứ điều gì bạn viết bằng cách sử dụng đối tượng PrintWriter sẽ được thêm vào file.

1. Ghi nối vào file bằng FileWriter và BufferedWriter

import java.io.File;
import java.io.FileWriter;
import java.io.BufferedWriter;
import java.io.IOException;

class AppendFileDemo
{
  public static void main( String[] args )
  {	
   try{
  	String content = "This is my content which would be appended " +
    	"at the end of the specified file";
    //Specify the file name and path here
  	File file =new File("C://myfile.txt");

  	/* This logic is to create the file if the
  	 * file is not already present
  	 */
  	if(!file.exists()){
  	  file.createNewFile();
  	}

  	//Here true is to append the content to file
  	FileWriter fw = new FileWriter(file,true);
  	//BufferedWriter writer give better performance
  	BufferedWriter bw = new BufferedWriter(fw);
  	bw.write(content);
  	//Closing BufferedWriter Stream
  	bw.close();

	System.out.println("Data successfully appended at the end of file");

   }catch(IOException ioe){
     System.out.println("Exception occurred:");
  	 ioe.printStackTrace();
    }
  }
}

Output:

Data successfully appended at the end of file

Giả sử ban đầu file myfile.txt có nội dung như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Lets say myfile.txt content was:

Sau khi chạy chương trình này thì file sẽ có nội dung là:

This is the already present content of my fileThis is my content which 
would be appended at the end of the specified file

2. Ghi nối vào file bằng PrintWriter

PrintWriter cho phép bạn sử dụng linh hoạt hơn. Sử dụng nó bạn có thể dễ dàng định dạng nội dung sẽ được thêm vào file.

import java.io.File;
import java.io.FileWriter;
import java.io.PrintWriter;
import java.io.BufferedWriter;
import java.io.IOException;

class AppendFileDemo2
{
  public static void main( String[] args )
  {	
   try{
     File file =new File("C://myfile.txt");
  	 if(!file.exists()){
  	 	file.createNewFile();
  	 }
  	 FileWriter fw = new FileWriter(file,true);
  	 BufferedWriter bw = new BufferedWriter(fw);
  	 PrintWriter pw = new PrintWriter(bw);
     //This will add a new line to the file content
  	 pw.println("");
     /* Below three statements would add three 
      * mentioned Strings to the file in new lines.
      */
  	 pw.println("This is first line");
  	 pw.println("This is the second line");
  	 pw.println("This is third line");
  	 pw.close();

	 System.out.println("Data successfully appended at the end of file");

    }catch(IOException ioe){
  	  System.out.println("Exception occurred:");
  	  ioe.printStackTrace();
   }
  }
}

Output:

Data successfully appended at the end of file

Giả sử ban đầu file có nội dung là:

This is the already present content of my file

Sau khi chạy chương trình thì file có nội dung như sau:

This is the already present content of my file
This is first line
This is the second line
This is third line

Trên là hai cách ghi nối thêm dữ liệu vào file bằng ngôn ngữ Java. Bạn nên sử dụng PrintWriter vì nó linh hoạt hơn rất nhiều trong việc định dạng nội dung sẽ được thêm vào.

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top