TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách ghi file trong Java

Bài trước bạn đã biết cách tạo file trong Java. Trong bài này chúng ta sẽ xem cách ghi vào một tệp trong java bằng FileOutputStream. Chúng ta sẽ sử dụng phương thức write () của FileOutputStream để ghi nội dung vào file đã chỉ định. Đây là cú pháp của phương thức write ().

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
public void write(byte[] b) throws IOException

Nó ghi các byte b.length từ mảng byte của tham số đầu vào. Như bạn có thể thấy phương thức này cần truyền tham số định dạng byte để ghi chúng vào một file. Do đó, chúng ta sẽ cần phải chuyển đổi nội dung của mình thành mảng byte trước khi ghi nó vào file.

Mã hoàn chỉnh: Cách ghi file trong Java

Trong ví dụ dưới đây, chúng ta đang ghi một chuỗi vào một file. Để chuyển đổi chuỗi thành một mảng byte, chúng ta sử dụng phương thức getBytes () của lớp String.

import java.io.File;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;

public class WriteFileDemo {
  public static void main(String[] args) {
   FileOutputStream fos = null;
   File file;
   String mycontent = "This is my Data which needs" +
	   " to be written into the file";
   try {
     //Specify the file path here
	 file = new File("C:/myfile.txt");
	 fos = new FileOutputStream(file);

     /* This logic will check whether the file
	  * exists or not. If the file is not found
	  * at the specified location it would create
	  * a new file*/
	 if (!file.exists()) {
	   file.createNewFile();
	 }

	 /*String content cannot be directly written into
	  * a file. It needs to be converted into bytes
	  */
	 byte[] bytesArray = mycontent.getBytes();

	 fos.write(bytesArray);
	 fos.flush();
	 System.out.println("File Written Successfully");
    } 
    catch (IOException ioe) {
	 ioe.printStackTrace();
    } 
    finally {
	 try {
	   if (fos != null) 
	   {
		 fos.close();
	   }
     } 
	 catch (IOException ioe) {
	   System.out.println("Error in closing the Stream");
	 }
    }
  }
}

Kết quả:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

File Written Successfully

Để hiểu rõ hơn về cách ghi file trong Java thì bạn có thể đọc thêm tại đây.

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top