TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách ghi file trong Java

Bài trước bạn đã biết cách tạo file trong Java. Trong bài này chúng ta sẽ xem cách ghi vào một tệp trong java bằng FileOutputStream. Chúng ta sẽ sử dụng phương thức write () của FileOutputStream để ghi nội dung vào file đã chỉ định. Đây là cú pháp của phương thức write ().

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
public void write(byte[] b) throws IOException

Nó ghi các byte b.length từ mảng byte của tham số đầu vào. Như bạn có thể thấy phương thức này cần truyền tham số định dạng byte để ghi chúng vào một file. Do đó, chúng ta sẽ cần phải chuyển đổi nội dung của mình thành mảng byte trước khi ghi nó vào file.

Mã hoàn chỉnh: Cách ghi file trong Java

Trong ví dụ dưới đây, chúng ta đang ghi một chuỗi vào một file. Để chuyển đổi chuỗi thành một mảng byte, chúng ta sử dụng phương thức getBytes () của lớp String.

import java.io.File;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;

public class WriteFileDemo {
  public static void main(String[] args) {
   FileOutputStream fos = null;
   File file;
   String mycontent = "This is my Data which needs" +
	   " to be written into the file";
   try {
     //Specify the file path here
	 file = new File("C:/myfile.txt");
	 fos = new FileOutputStream(file);

     /* This logic will check whether the file
	  * exists or not. If the file is not found
	  * at the specified location it would create
	  * a new file*/
	 if (!file.exists()) {
	   file.createNewFile();
	 }

	 /*String content cannot be directly written into
	  * a file. It needs to be converted into bytes
	  */
	 byte[] bytesArray = mycontent.getBytes();

	 fos.write(bytesArray);
	 fos.flush();
	 System.out.println("File Written Successfully");
    } 
    catch (IOException ioe) {
	 ioe.printStackTrace();
    } 
    finally {
	 try {
	   if (fos != null) 
	   {
		 fos.close();
	   }
     } 
	 catch (IOException ioe) {
	   System.out.println("Error in closing the Stream");
	 }
    }
  }
}

Kết quả:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

File Written Successfully

Để hiểu rõ hơn về cách ghi file trong Java thì bạn có thể đọc thêm tại đây.

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top