TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thư viện toán học Math trong Java

Trong chương này, tôi đã giới thiệu đến các bạn 2 loại thư viện đó là thư viện xử lý ngày tháng và thư viện xử lý dữ liệu số trong Java. Sang bài này, tôi sẽ giới thiệu đến loại thư viện tiếp theo đó là thư viện toán học Math trong Java. Cuối bài này, tôi sẽ đưa ra một số bài tập để các bạn luyện tập!

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Tổng quát

Thư viện toán học Math là thư viện cung cấp các phương thức có sẵn để giải quyết các vấn đề về số học. Các phương thức này phần lớn trả về giá trị kiểu double. Bảng dưới đây sẽ liệt kê tên và công dụng của các phương thức có trong thư viện này.

Tên phương thức Công dụng
PI Trả về giá trị PI.
abs(a) Trả về giá trị tuyệt đối của số a.
max(a,b) Trả về giá trị lớn nhất giữa 2 số a và b.
min(a,b) Trả về giá trị nhỏ nhất giữa 2 số a và b.
sqrt(a) Trả về căn bậc 2 của số a.
pow(x,y) Tính lũy thừa xy.
sin(radian) Tính sin, với radian = Math.PI * góc / 180.
cos(radian) Tính cos.
tan(radian) Tính tan.

Để sử dụng các phương thức trên, chúng ta sẽ thực hiện theo cú pháp sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Cú pháp
Math.[Tên_phương_thức];

Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu về các loại phương thức này.

2. Các phương thức của Math

Math.PI

Math.PI là phương thức trả về giá trị số PI.

Ví dụ
public static void main(String[] args) {
	System.out.println(Math.PI);	// 3.141592653589793
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua vi du math pi PNG

Math.abs(a)

Math.abs(a) là phương thức trả về giá trị tuyệt đối của số a. Số a này có thể có kiểu dữ liệu là int, double, float hoặc long.

Ví dụ
public static void main(String[] args) {
	float floatNumber = Math.abs(-11.03f);
	System.out.println("|-11.03| = " + floatNumber);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua vi du math abs PNG

Math.max(a,b)

Math.max(a,b) là phương thức trả về giá trị lớn nhất giữa 2 số ab.

Ví dụ
public static void main(String[] args) {
	int firstNumber, secondNumber;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
	
	System.out.print("Nhập vào số thứ nhất: ");
	firstNumber = scanner.nextInt();
	System.out.print("Nhập vào số thứ hai: ");
	secondNumber = scanner.nextInt();
		
	// tìm số lớn nhất giữa 2 số firstNumber và secondNumber
	// sử dụng phương thức Math.max()
	int maxNumber = Math.max(firstNumber, secondNumber);
	System.out.println("Số lớn nhất trong 2 số " + firstNumber + " và " + secondNumber +
		" là " + maxNumber);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua vi du Math max PNG

Math.min(a,b)

Math.min(a,b) là phương thức trả về giá trị nhỏ nhất giữa 2 số ab.

Ví dụ
public static void main(String[] args) {
	double firstNumber, secondNumber;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	System.out.print("Nhập vào số thứ nhất: ");
	firstNumber = scanner.nextDouble();
	System.out.print("Nhập vào số thứ hai: ");
	secondNumber = scanner.nextDouble();
		
	// tìm số nhỏ nhất giữa 2 số firstNumber và secondNumber
	// sử dụng phương thức Math.min()
	double minNumber = Math.min(firstNumber, secondNumber);
	System.out.println("Số nhỏ nhất trong 2 số " + firstNumber + " và " + secondNumber +
		" là " + minNumber);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua vi du math min PNG

Math.sqrt(a)

Math.sqrt(double a) là phương thức trả về căn bậc 2 của số a. Kết quả của phương thức này sẽ trả về số căn bậc hai của số a có kiểu double.

Ví dụ
public static void main(String[] args) {
	double number = 26;
	double canBacHai = Math.sqrt(number);
	System.out.println("Căn bậc hai của " + number + " = " + canBacHai);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua vi du math sqrt PNG

Math.pow(x,y)

Math.pow(x,y) là phương thức dùng để tính tính lũy thừa xy (x là cơ số và y là số mũ).

Ví dụ
public static void main(String[] args) {
	double x = 2, y = 3, z;
	z = Math.pow(x, y);
	System.out.println(x + "^" + y + " = " + z);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua vi du math pow PNG

Math.sin(radian)

Math.sin(double radian) là phương thức dùng để tính sin, với số radian = Math.PI * góc / 180.

Ví dụ
public static void main(String[] args) {
	System.out.println("Ví dụ tính sin góc 90 độ.");
	int goc = 90;

	// đưa 1 góc về radian
	double radian = Math.PI * goc / 180;
	System.out.println("sin(" + goc +") = " + Math.sin(radian));
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua vi du math sin PNG

Math.cos(radian)

Math.cos(double radian) là phương thức dùng để tính cos, với số radian = Math.PI * góc / 180.

Ví dụ
public static void main(String[] args) {
	System.out.println("Ví dụ tính cos góc 45 độ.");
	int goc = 45;

	// đưa 1 góc về radian
	double radian = Math.PI * goc / 180;
	System.out.println("cos(" + goc +") = " + Math.cos(radian));
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua vi du math cos PNG

Math.tan(radian)

Math.tan(double radian) là phương thức dùng để tính tan, với số radian = Math.PI * góc / 180.

Ví dụ
public static void main(String[] args) {
	System.out.println("Ví dụ tính tan góc 45 độ.");
	int goc = 45;
		
	// đưa 1 góc về radian
	double radian = Math.PI * goc / 180;
	System.out.println("tan(" + goc +") = " + Math.tan(radian));
		
	// ngoài ra chúng ta có thể tính tan = sin/cos
	double tan = Math.sin(radian) / Math.cos(radian);
	System.out.println("tan(" + goc +") = " + tan);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua vi du math tan PNG

3. Lời kết

Trong bài này, tôi đã hướng dẫn các bạn tìm hiểu về thư viện toán học Math trong Java và tôi cũng đã đưa ra một số ví dụ minh họa các phương thức của thư viện này. Sang bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu thư viện tiếp theo - đó là thư viện xử lý số ngẫu nhiên trong Java. Các bạn theo dõi nhé!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring  Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top