TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thư viện toán học Math trong Java

Trong chương này, tôi đã giới thiệu đến các bạn 2 loại thư viện đó là thư viện xử lý ngày tháng và thư viện xử lý dữ liệu số trong Java. Sang bài này, tôi sẽ giới thiệu đến loại thư viện tiếp theo đó là thư viện toán học Math trong Java. Cuối bài này, tôi sẽ đưa ra một số bài tập để các bạn luyện tập!

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Tổng quát

Thư viện toán học Math là thư viện cung cấp các phương thức có sẵn để giải quyết các vấn đề về số học. Các phương thức này phần lớn trả về giá trị kiểu double. Bảng dưới đây sẽ liệt kê tên và công dụng của các phương thức có trong thư viện này.

Tên phương thức Công dụng
PI Trả về giá trị PI.
abs(a) Trả về giá trị tuyệt đối của số a.
max(a,b) Trả về giá trị lớn nhất giữa 2 số a và b.
min(a,b) Trả về giá trị nhỏ nhất giữa 2 số a và b.
sqrt(a) Trả về căn bậc 2 của số a.
pow(x,y) Tính lũy thừa xy.
sin(radian) Tính sin, với radian = Math.PI * góc / 180.
cos(radian) Tính cos.
tan(radian) Tính tan.

Để sử dụng các phương thức trên, chúng ta sẽ thực hiện theo cú pháp sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Cú pháp
Math.[Tên_phương_thức];

Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu về các loại phương thức này.

2. Các phương thức của Math

Math.PI

Math.PI là phương thức trả về giá trị số PI.

Ví dụ
public static void main(String[] args) {
	System.out.println(Math.PI);	// 3.141592653589793
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua vi du math pi PNG

Math.abs(a)

Math.abs(a) là phương thức trả về giá trị tuyệt đối của số a. Số a này có thể có kiểu dữ liệu là int, double, float hoặc long.

Ví dụ
public static void main(String[] args) {
	float floatNumber = Math.abs(-11.03f);
	System.out.println("|-11.03| = " + floatNumber);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua vi du math abs PNG

Math.max(a,b)

Math.max(a,b) là phương thức trả về giá trị lớn nhất giữa 2 số ab.

Ví dụ
public static void main(String[] args) {
	int firstNumber, secondNumber;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
	
	System.out.print("Nhập vào số thứ nhất: ");
	firstNumber = scanner.nextInt();
	System.out.print("Nhập vào số thứ hai: ");
	secondNumber = scanner.nextInt();
		
	// tìm số lớn nhất giữa 2 số firstNumber và secondNumber
	// sử dụng phương thức Math.max()
	int maxNumber = Math.max(firstNumber, secondNumber);
	System.out.println("Số lớn nhất trong 2 số " + firstNumber + " và " + secondNumber +
		" là " + maxNumber);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua vi du Math max PNG

Math.min(a,b)

Math.min(a,b) là phương thức trả về giá trị nhỏ nhất giữa 2 số ab.

Ví dụ
public static void main(String[] args) {
	double firstNumber, secondNumber;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
	System.out.print("Nhập vào số thứ nhất: ");
	firstNumber = scanner.nextDouble();
	System.out.print("Nhập vào số thứ hai: ");
	secondNumber = scanner.nextDouble();
		
	// tìm số nhỏ nhất giữa 2 số firstNumber và secondNumber
	// sử dụng phương thức Math.min()
	double minNumber = Math.min(firstNumber, secondNumber);
	System.out.println("Số nhỏ nhất trong 2 số " + firstNumber + " và " + secondNumber +
		" là " + minNumber);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua vi du math min PNG

Math.sqrt(a)

Math.sqrt(double a) là phương thức trả về căn bậc 2 của số a. Kết quả của phương thức này sẽ trả về số căn bậc hai của số a có kiểu double.

Ví dụ
public static void main(String[] args) {
	double number = 26;
	double canBacHai = Math.sqrt(number);
	System.out.println("Căn bậc hai của " + number + " = " + canBacHai);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua vi du math sqrt PNG

Math.pow(x,y)

Math.pow(x,y) là phương thức dùng để tính tính lũy thừa xy (x là cơ số và y là số mũ).

Ví dụ
public static void main(String[] args) {
	double x = 2, y = 3, z;
	z = Math.pow(x, y);
	System.out.println(x + "^" + y + " = " + z);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua vi du math pow PNG

Math.sin(radian)

Math.sin(double radian) là phương thức dùng để tính sin, với số radian = Math.PI * góc / 180.

Ví dụ
public static void main(String[] args) {
	System.out.println("Ví dụ tính sin góc 90 độ.");
	int goc = 90;

	// đưa 1 góc về radian
	double radian = Math.PI * goc / 180;
	System.out.println("sin(" + goc +") = " + Math.sin(radian));
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua vi du math sin PNG

Math.cos(radian)

Math.cos(double radian) là phương thức dùng để tính cos, với số radian = Math.PI * góc / 180.

Ví dụ
public static void main(String[] args) {
	System.out.println("Ví dụ tính cos góc 45 độ.");
	int goc = 45;

	// đưa 1 góc về radian
	double radian = Math.PI * goc / 180;
	System.out.println("cos(" + goc +") = " + Math.cos(radian));
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua vi du math cos PNG

Math.tan(radian)

Math.tan(double radian) là phương thức dùng để tính tan, với số radian = Math.PI * góc / 180.

Ví dụ
public static void main(String[] args) {
	System.out.println("Ví dụ tính tan góc 45 độ.");
	int goc = 45;
		
	// đưa 1 góc về radian
	double radian = Math.PI * goc / 180;
	System.out.println("tan(" + goc +") = " + Math.tan(radian));
		
	// ngoài ra chúng ta có thể tính tan = sin/cos
	double tan = Math.sin(radian) / Math.cos(radian);
	System.out.println("tan(" + goc +") = " + tan);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua vi du math tan PNG

3. Lời kết

Trong bài này, tôi đã hướng dẫn các bạn tìm hiểu về thư viện toán học Math trong Java và tôi cũng đã đưa ra một số ví dụ minh họa các phương thức của thư viện này. Sang bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu thư viện tiếp theo - đó là thư viện xử lý số ngẫu nhiên trong Java. Các bạn theo dõi nhé!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top