Java - Viết chương trình giải phương trình bậc 2 2 ẩn.

Viết chương trình giải phương trình bậc 2 2 ẩn ax2 + bx + c = 0. 

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	double a, b, c, x1, x2, delta;
	String ketQua = "";
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
	
	System.out.println("Giải phương trình ax^2 + bx + c = 0");
		
	do {
		System.out.print("Nhập a (a # 0): ");
		a = scanner.nextDouble();
	} while (a == 0);
	System.out.print("Nhập b: ");
	b = scanner.nextDouble();
	System.out.print("Nhập c: ");
	c = scanner.nextDouble();
		
	// tính delta = b * b - 4 * a * c;
	delta = Math.pow(b, 2) - 4 * a * c;
		
	// kiểm tra nếu delta < 0 thì phương trình vô nghiệm
	// delta = 0 thì phương trình có nghiệm kép
	// delta > 0 thì phương trình có 2 nghiệm phân biệt
	if (delta < 0) {
		ketQua = "Phương trình vô nghiệm!";
	} else if (delta == 0) {
		x1 = x2 = -b/ (2*a);
	} else {
		x1 = (-b + Math.sqrt(delta)) / (2 * a);
		x2 = (-b - Math.sqrt(delta)) / (2 * a);
		ketQua = "Phương trình có 2 nghiệm x1 = " + x1 + " và x2 = " + x2;
	}
		
	System.out.println(ketQua);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Trở thành Android Developer chuyên nghiệp với 30h học
Bạn muốn trở thành một nhà phát triển mobile app trên nền tảng Android? Vậy thì đây là khóa học rất phù hợp với bạn, chi phí rẻ, học online tại nhà.
XEM NGAY

Nguồn: freetuts.net