Java - Viết chương trình giải phương trình bậc 2 2 ẩn.

Viết chương trình giải phương trình bậc 2 2 ẩn ax2 + bx + c = 0.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	double a, b, c, x1, x2, delta;
	String ketQua = "";
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
	
	System.out.println("Giải phương trình ax^2 + bx + c = 0");
		
	do {
		System.out.print("Nhập a (a # 0): ");
		a = scanner.nextDouble();
	} while (a == 0);
	System.out.print("Nhập b: ");
	b = scanner.nextDouble();
	System.out.print("Nhập c: ");
	c = scanner.nextDouble();
		
	// tính delta = b * b - 4 * a * c;
	delta = Math.pow(b, 2) - 4 * a * c;
		
	// kiểm tra nếu delta < 0 thì phương trình vô nghiệm
	// delta = 0 thì phương trình có nghiệm kép
	// delta > 0 thì phương trình có 2 nghiệm phân biệt
	if (delta < 0) {
		ketQua = "Phương trình vô nghiệm!";
	} else if (delta == 0) {
		x1 = x2 = -b/ (2*a);
	} else {
		x1 = (-b + Math.sqrt(delta)) / (2 * a);
		x2 = (-b - Math.sqrt(delta)) / (2 * a);
		ketQua = "Phương trình có 2 nghiệm x1 = " + x1 + " và x2 = " + x2;
	}
		
	System.out.println(ketQua);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua bai tap giai phuong trinh bac 2 2 an PNG

Nguồn: freetuts.net

Freetuts sử dụng theme GoodNews, code trên nền tảng Codeigniter, VPS mua tại Tinohost.
Sử dụng mã TINO30_2020 để được giảm 30% khi mua Hosting / VPS tại Tinohost.

TIN MỚI

menu png MENU notice png NEWS home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP