TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Throw exception trong Java

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng từ khóa throw trong Java.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Java đã định nghĩa sẵn các class exception như ArithaturesException, NullPulumException, hay ArrayIndexOutOfBound,..v..v.. Những exception này được dùng để catch các trường hợp khác nhau.

Ví dụ: khi chúng ta chia một số cho 0, exception ArithaturesException sẽ được ném ra (throw), hoặc là khi chúng ta cố gắng truy cập phần tử của mảng mà phần tử đó không nằm trong giới hạn của nó thì chúng ta sẽ nhận được exception ArrayIndexOutOfBoundException.

Chúng ta có thể ném một exception bằng cách sử dụng từ khóa throw.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ: chúng ta có thể throw exception ArithaturesException khi chúng ta chia số cho 5 hoặc bất kỳ số nào khác, bạn chỉ cần đặt điều kiện và throw bất cứ exception nào bạn thích.

1. Cú pháp của từ khóa throw trong Java

Bạn có thể ném một throw bằng cách sử dụng cú pháp dưới đây.

throw new exception_class("error message");

Ví dụ:

throw new ArithmeticException("dividing a number by 5 is not allowed in this program");

2. Ví dụ về từ khóa throw trong Java

Giả sử chúng ta đang cần chọn các học sinh có tuổi trên 12 hoặc cân nặng trên 40 để tham dự giải hội thao, nếu bất kỳ điều kiện nào kể trên không được đáp ứng thì từ chối học sinh đó, lúc đó ta sẽ throw ArithmeticException với cảnh báo "Student is not eligible for registration".

Chúng ta kiểm tra bằng method checkEligibilty(int stuage, int stuweight) bên dưới.

/* In this program we are checking the Student age
 * if the student age<12 and weight <40 then our program 
 * should return that the student is not eligible for registration.
 */
public class ThrowExample {
  static void checkEligibilty(int stuage, int stuweight){ 
   if(stuage<12 && stuweight<40) {
     throw new ArithmeticException("Student is not eligible for registration"); 
   }
   else {
     System.out.println("Student Entry is Valid!!"); 
   }
  } 

  public static void main(String args[]){ 
   System.out.println("Welcome to the Registration process!!");
   checkEligibilty(10, 39); 
   System.out.println("Have a nice day.."); 
 } 
}

Output:

Welcome to the Registration process!!Exception in thread "main" 
java.lang.ArithmeticException: Student is not eligible for registration
at beginnersbook.com.ThrowExample.checkEligibilty(ThrowExample.java:9)
at beginnersbook.com.ThrowExample.main(ThrowExample.java:18)

Trong ví dụ trên, chúng ta đã tự throw ra một unchecked exception, loại exception này được bỏ qua trong quá trình biên dịch, không bắt buộc ta phải xử lí nó. Bạn cũng có thể throw một user-defined exception bằng cách tương tự như ví dụ trên.

Trong trường hợp bạn chưa biết user-defined exception là gì, xin mời bạn đọc qua bài viết tiếp theo để hiểu rõ hơn.

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top