TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

HashMap trong Java

Trong bài này, tôi sẽ hướng dẫn đến các bạn tìm hiểu loại Interface Collection tiếp theo - đó là HashMap trong Java. Nội dung của bài này sẽ mô tả đặc điểm, các phương thức thường dùng của Collection này. Với mỗi phương thức được liệt kê, tôi sẽ đưa ra ví dụ đơn giản để cho các bạn nắm bắt được.

1. Đặc điểm

HashMap là một lớp triển khai của Map Interface trong Collections Framework nên nó sẽ có một vài đặc điểm và phương thức tương đồng với Map. Giá trị của mỗi phần tử trong HashMap bao gồm 2 phần đó là khóa (key) và giá trị tương ứng của key đó (value) và khóa của các phần tử này là duy nhất. HashMap cho phép truy xuất trực tiếp dữ liệu bằng khóa duy nhất của nó. Thứ tự các phần tử trong HashMap không dựa theo thứ tự lúc thêm vào.

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

2. Các thao tác cơ bản trên HashMap

Tạo mới một HashMap

Để khai báo một HashMap, chúng ta cần phải import gói thư viện java.util.HashMap của Java. Cú pháp import như sau:

Cú pháp
// Khai báo HashMap
// thì import gói thư viện java.util.HashMap
import java.util.HashMap;
public class TênClass {
	// ...
}Sau đây là ví dụ cách tạo mới một HashMap trong Java:

Ví dụ
public static void main(String[] args) {
	// khai báo 1 HashMap tên hashMap1
	// mỗi phần tử trong hashMap1 bao gồm 2 phần
	// key (Integer) và value (Float)
	HashMap<Integer, Float> hashMap1 = new HashMap<>();
		
	// khai báo 1 HashMap tên hashMap2
	// mỗi phần tử trong hashMap2 bao gồm 2 phần
	// key (String) và value (String)
	// có kích thước khởi tạo = 10
	HashMap<String, String> hashMap2 = new HashMap<>(10);
		
	// khai báo 1 HashMap có kích thước khởi tạo = 4
	// và yếu tố tải = 0.75f (mặc định)
	// chi tiết về kích thước khởi tạo và yếu tố tải
	// các bạn xem lại bài HashSet
	HashMap<Double, Double> hashMap3 = new HashMap<>(4, 0.75f);
		
	// khai báo 1 HashMap được tạo thành từ 1 Collection khác
	HashMap<Float, Integer> hashMap4 = new HashMap<>(new TreeMap<>());
}
	

Hiển thị các phần tử có trong HashMap.

Để hiển thị các phần tử có trong HashMap, chúng ta có các cách như sau:

Sử dụng vòng lặp for cải tiến.

Hiển thị toàn bộ các entry của HashMap.

Để lấy toàn bộ các entry của HashMap (1 entry sẽ bao gồm key và value tương ứng với key đó), Java cung cấp cho chúng ta phương thức entrySet(). Phương thức này sẽ trả về 1 Set bao gồm các entry có trong HashMap. Ví dụ dưới đây sẽ minh họa cách sử dụng phương thức này.

Ví dụ
public static void main(String[] args) {
	// khai báo 1 HashMap có tên là hashMap
	// kiểu dữ liệu của key và value là String 
	HashMap<String, String> hashMap = new HashMap<>();
			
	// Thêm value vào trong hashMap với key tương ứng 
	// sử dụng phương thức put()
	// đối số thứ nhất trong put là key có kiểu là String
	// và đối số thứ hai là value có kiểu là String
	hashMap.put("CSLT", "Cơ sở lập trình");
	hashMap.put("C++", "C++");
	hashMap.put("C#", "C Sharp");
	hashMap.put("PHP", "PHP");
	hashMap.put("Java", "Java");
	 
	// tạo 1 Set có tên là setHashMap
	// chứa toàn bộ các entry (vừa key vừa value)
	// của hashMap
	Set<Map.Entry<String, String>> setHashMap = hashMap.entrySet();
		
	System.out.println("Các entry có trong setHashMap:");
	System.out.println(setHashMap);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình;

ketqua vi du hien thi entry HashMap PNG

Ngoài ra, kể từ Java 8 trở đi chúng ta có thể lấy toàn bộ các entry trong HashMap bằng cách sử dụng forEach() như sau:

Ví dụ
public static void main(String[] args) {
	HashMap<Integer, Integer> hashMap = new HashMap<>();
	hashMap.put(0, 1);
	hashMap.put(1, 2);
	hashMap.put(2, 3);
	hashMap.put(3, 4);
	hashMap.put(4, 5);
	hashMap.put(5, 6);
			
	// Cách duyệt HashMap với forEach() trong Java 8
	// đối số thứ nhất bên trong forEach là key
	// đối số thứ hai bên trong forEach là value
	System.out.println("Các entry có trong hashMap là: ");
	hashMap.forEach((keyInt, valueInt) -> System.out.println(
		"Key = " + keyInt + ", value = " + valueInt));
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua vi du hien thi HashMap su dung forEach PNG

Lấy toàn bộ key của HashMap.

Để lấy toàn bộ key của HashMap, Java cung cấp cho chúng ta phương thức keySet(). Phương thức này sẽ trả về 1 Set bao gồm các key có trong HashMap. Ví dụ dưới đây sẽ minh họa cách sử dụng phương thức này.

Ví dụ
public static void main(String[] args) {
	HashMap<Integer, String> hashMap = new HashMap<>();
	hashMap.put(2, "Thứ hai");
	hashMap.put(3, "Thứ ba");
	hashMap.put(4, "Thứ tư");
	hashMap.put(5, "Thứ năm");
	hashMap.put(6, "Thứ sáu");
	hashMap.put(7, "Thứ bảy");
	hashMap.put(8, "Chủ nhật");
			
	// phương thức keySet()
	// sẽ trả về 1 Set chứa key có trong hashMap
	System.out.println("Key của các entry trong hashMap: ");
	for (int key : hashMap.keySet()) {
		System.out.println("Key = " + key);
	}
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua vi du hien thi key HashMap PNG

Lấy toàn bộ value của HashMap.

Để lấy toàn bộ value của HashMap, Java cung cấp cho chúng ta phương thức values(). Phương thức này sẽ trả về 1 tập hợp bao gồm các value có trong HashMap. Ví dụ dưới đây sẽ minh họa cách sử dụng phương thức này.

Ví dụ
public static void main(String[] args) {
	HashMap<String, String> hashMap = new HashMap<>();
	hashMap.put("January", "Tháng 1");
	hashMap.put("February", "Tháng 2");
	hashMap.put("March", "Tháng 3");
	hashMap.put("April", "Tháng 4");
	hashMap.put("May", "Tháng 5");
	hashMap.put("June", "Tháng 6");
	hashMap.put("July", "Tháng 7");
			
	// phương thức values() sẽ trả về 
	// một tập hợp gồm các value có trong hashMap
	System.out.println("Các value có trong hashMap là: ");
	for (String value : hashMap.values()) {
		System.out.println("Value = " + value);
	}
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua vi du hien thi value HashMap PNG

Sử dụng Iterator.

Để sử dụng được Iterator chúng ta cần phải import gói thư viện java.util.Iterator của Java.

Lấy toàn bộ các entry của HashMap.

Ví dụ
public static void main(String[] args) {
	Map<String, String> hashMap = new HashMap<>();
	hashMap.put("Apple", "Táo");
	hashMap.put("Banana", "Chuối");
	hashMap.put("Orange", "Cam");
			
	// sử dụng Iterator để lấy toàn bộ entry của hashMap
	// vì 1 entry bao gồm key và value
	// nên kiểu dữ liệu của Iterator sẽ bao gồm
	// kiểu dữ liệu của cả key và value
	Iterator<Map.Entry<String, String>> iterator = hashMap.entrySet().iterator();
			
	System.out.println("Các entry có trong hashMap là: ");
	while (iterator.hasNext()) {
		System.out.println(iterator.next());
	}
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua vi du hien thi entry HashMap su dung iterator PNG

Lấy toàn bộ key của HashMap.

Ví dụ
public static void main(String[] args) {
	Map<String, String> hashMap = new HashMap<>();
	hashMap.put("Apple", "Táo");
	hashMap.put("Banana", "Chuối");
	hashMap.put("Orange", "Cam");
			
	// sử dụng Iterator để lấy toàn bộ key của hashMap
	// thông qua phương thức keySet()
	// vì các key có kiểu là String
	// nên iterator cũng có kiểu là String
	Iterator<String> iterator = hashMap.keySet().iterator();
			
	System.out.println("Key có trong hashMap là: ");
	while (iterator.hasNext()) {
		System.out.println(iterator.next());
	}
}
	

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua vi du hien thi key HashMap su dung iterator PNG

Lấy toàn bộ value của HashMap.

Ví dụ
public static void main(String[] args) {
	Map<String, String> hashMap = new HashMap<>();
	hashMap.put("Apple", "Táo");
	hashMap.put("Banana", "Chuối");
	hashMap.put("Orange", "Cam");
			
	// sử dụng Iterator để lấy toàn bộ value của HashMap
	// thông qua phương thức values()
	// vì các value có kiểu là String
	// nên iterator cũng có kiểu là String
	Iterator<String> iterator = hashMap.values().iterator();
			
	System.out.println("Value có trong hashMap là: ");
	while (iterator.hasNext()) {
		System.out.println(iterator.next());
	}
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua vi du hien thi value HashMap su dung iterator PNG

Thêm dữ liệu vào trong HashMap

Để thêm dữ liệu vào trong HashMap, Java cung cấp cho chúng ta phương thức put().

Cú pháp
put(K key, V value);

, trong đó: key là khóa, value là giá trị. Mỗi key sẽ tương ứng với một value cụ thể.

Ví dụ
public static void main(String[] args) {
	int soSanPham = 2;
	HashMap<String, String> hashMapProducts = new HashMap<>();
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
	String maSanPham, tenSanPham;
		
	// thêm thông tin của 2 sản phẩm
	// vào trong hashMapProducts
	// trong đó key là mã sản phẩm, còn value là tên của sản phẩm đó
	for (int i = 1; i <= soSanPham; i++) {
		System.out.println("Nhập thông tin của sản phẩm thứ " + i);
		System.out.println("Nhập mã sản phẩm: ");
		maSanPham = scanner.nextLine();
		System.out.println("Nhập tên sản phẩm: ");
		tenSanPham = scanner.nextLine();
		hashMapProducts.put(maSanPham, tenSanPham);
	}
			
	// hiển thị danh sách sản phẩm sử dụng Iterator
	System.out.println("Danh sách các sản phẩm vừa nhập: ");
	System.out.println("Mã sản phẩm\tTên sản phẩm");
	Iterator<Map.Entry<String, String>> iterator = hashMapProducts.entrySet().iterator();
	while (iterator.hasNext()) {
		// tạo 1 entry
		Map.Entry<String, String> entry = iterator.next();
		System.out.println(entry.getKey() + "\t\t" + entry.getValue());
	}
			
	// thêm 1 sản phẩm mới vào trong hashMapProducts
	// nếu mã sản phẩm đó đã tồn tại thì thông báo mã đã tồn tại
	// ngược lại thì mới nhập tên sản phẩm
	// và thêm vào bình thường sau đó thông báo "Thêm thành công"
	// tăng số sản phẩm lên 1
	System.out.println("Nhập mã sản phẩm cần thêm: ");
	String maSanPhamMoi = scanner.nextLine();
	
	// phương thức containsKey() sẽ kiểm tra mã sản phẩm mới nhập vào
	// có tồn tại trong hashMapProducts hay chưa
	if (hashMapProducts.containsKey(maSanPhamMoi)) {
		System.out.println("Mã sản phẩm = " + maSanPhamMoi + " đã tồn tại!");
	} else {
		System.out.println("Nhập tên sản phẩm cần thêm: ");
		String tenSanPhamMoi = scanner.nextLine();
		
		hashMapProducts.put(maSanPhamMoi, tenSanPhamMoi);
		soSanPham++;
		System.out.println("Danh sách các sản phẩm sau khi thêm: ");
		System.out.println("Số sản phẩm = " + soSanPham);
		System.out.println("Mã sản phẩm\tTên sản phẩm");
		iterator = hashMapProducts.entrySet().iterator();
		while (iterator.hasNext()) {
			// tạo 1 entry
			Map.Entry<String, String> entry = iterator.next();
			System.out.println(entry.getKey() + "\t\t" + entry.getValue());
		}
	}
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Thêm dữ liệu thành công:

ketqua vi du them du lieu HashMap thanh cong PNG

Thêm dữ liệu thất bại:

ketqua vi du them du lieu HashMap that bai PNG

Lấy dữ liệu value trong HashMap khi biết được key

Để lấy dữ liệu value trong HashMap khi biết được key liên kết với value đó, Java cung cấp cho chúng ta phương thức get(). Phương thức này sẽ trả về giá trị (value) tương ứng với key đó, nếu trong HashMap không có key đó thì phương thức này sẽ trả về giá trị null.

Ví dụ
public static void main(String[] args) {
	HashMap<String, String> hashMapCity = new HashMap<>();
	hashMapCity.put("QNg", "Quảng Ngãi");
	hashMapCity.put("QN", "Quảng Nam");
	// trong trường hợp này ta thấy
	// key của Quảng Nam và Quảng Ninh
	// đều là QN nên chương trình sẽ thêm 
	// vào trong hashMapCity value đứng sau (tức là Quảng Ninh)
	hashMapCity.put("QN", "Quảng Ninh");
	hashMapCity.put("HCM", "Thành phố Hồ Chí Minh");
			
	System.out.println("Danh sách các thành phố trong hashMapCity: ");
	Set<Map.Entry<String, String>> setCity = hashMapCity.entrySet();
	System.out.println(setCity);
			
	// lấy thành phố có mã là QNg
	// và hiển thị tên thành phố 
	System.out.println("QNg: " + hashMapCity.get("QNg"));
			
	// lấy thành phố có mã là NT
	// vì trong hashMapCity không có thành phố nào có mã là NT
	// nên sẽ hiển thị giá trị null
	System.out.println("NT: " + hashMapCity.get("NT"));
			
	// Để kiểm tra xem 1 value có trong HashMap hay không
	// chúng ta sẽ dùng phương thức containsValue()
	if (hashMapCity.containsValue("Thành phố Hồ Chí Minh")) {
		System.out.println("Có Thành phố Hồ Chí Minh trong hashMapCity");
	}
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua vi du lay value HashMap khi biet key PNG

Xóa 1 entry trong HashMap

Để xóa 1 entry trong HashMap, Java cung cấp cho chúng ta phương thức remove().

Ví dụ
remove(K key);

, trong đó key là khóa của entry cần xóa.

Ví dụ
public static void main(String[] args) {
	HashMap<Integer, Integer> hashMap = new HashMap<>();
	hashMap.put(1, 9);
	hashMap.put(4, 10);
	hashMap.put(2, 7);
	hashMap.put(8, 20);
		
	System.out.println("Các phần tử có trong hashMap: ");
	Set<Map.Entry<Integer, Integer>> setMap = hashMap.entrySet();
	System.out.println(setMap);
			
	// xóa entry có khóa bằng 2 ra khỏi hashMap
	// sử dụng phương thức remove()
	hashMap.remove(2);
		
	System.out.println("Các phần tử có trong hashMap sau khi xóa: ");
	System.out.println(hashMap);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua vi du xoa entry HashMap PNG

Thay thế value của 1 entry trong HashMap

Để thay thế value của 1 entry trong HashMap, Java cung cấp cho chúng ta 2 dạng của phương thức replace() như sau:

Cú pháp
replace(K key, V value);

,trong đó key là khóa của entry cần thay thế, value là giá trị mới được thay thế.

Cú pháp
replace(K key, V oldValue, V newValue);

, trong đó key là khóa của entry cần thay thế, oldValue là giá trị cần thay thế, newValue là giá trị mới được thay thế.

Ví dụ
public static void main(String[] args) {
	HashMap<Integer, Double> hashMap = new HashMap<>();
	hashMap.put(1, 9d);
	hashMap.put(4, 10.1d);
	hashMap.put(2, 7.2d);
	hashMap.put(8, 20.28d);
		
	System.out.println("Các phần tử có trong hashMap: ");
	Set<Map.Entry<Integer, Double>> setMap = hashMap.entrySet();
	System.out.println(setMap);
			
	// thay thế value của entry có khóa là 4
	// thành 10.11d
	hashMap.replace(4, 10.11d);
		
	// ngoài ra chúng ta có thế thay thế như sau
	// câu lệnh bên dưới sẽ thay thế entry 
	// có key là 2, value là 7.2d thành 2.7d
	hashMap.replace(2, 7.2d, 2.7d);
			
	System.out.println("Các phần tử có trong hashMap sau khi thay thế: ");
	setMap = hashMap.entrySet();
	System.out.println(setMap);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua vi du thay the value HashMap PNG

Sao chép HashMap

Để sao chép các entry có trong HashMap này vào trong 1 HashMap khác, Java cung cấp cho chúng ta phương thức putAll().

Cú pháp
putAll(HashMap m);

, trong đó m là tên của HashMap được sao chép.

Ví dụ
public static void main(String[] args) {
	HashMap<String, String> hashMap = new HashMap<>();
	hashMap.put("VN", "Việt Nam");
	hashMap.put("Laos", "Lào");
	hashMap.put("Korea", "Hàn Quốc");
	hashMap.put("US", "Mỹ");
			
	System.out.println("Các phần tử có trong hashMap: ");
	Set<Map.Entry<String, String>> setHashMap = hashMap.entrySet();
	System.out.println(setHashMap);
			
	// tạo 1 HashMap rỗng
	HashMap<String, String> hashMapCopy = new HashMap<>();
		
	// phương thức size() sẽ trả về số lượng entry có trong hashMapCopy
	System.out.println("Số lượng các entry có trong hashMapCopy "
		+ "trước khi sao chép = " + (hashMapCopy.size()));
			
	// sao chép các entry của hashMap
	// vào trong hashMapCopy
	hashMapCopy.putAll(hashMap);
			
	System.out.println("Số lượng các entry có trong hashMapCopy "
		+ "sau khi sao chép = " + (hashMapCopy.size()));
	System.out.println("Các phần tử có trong hashMapCopy: ");
	Set<Map.Entry<String, String>> setHashMapCopy = hashMapCopy.entrySet();
	System.out.println(setHashMapCopy);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua vi du sao chep HashMap PNG

3. Lời kết

Trong bài này, tôi đã giới thiệu cho các bạn đặc điểm, các phương thức thường dùng đối với HashMap trong Java. Sang bài sau tôi sẽ giới thiệu đến các bạn dạng Class Collection cuối cùng, đó là TreeMap trong Java. Các bạn theo dõi nhé!

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top