TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Vòng lặp do - while trong Java

Như đã nói trong bài trước, trong ngôn ngữ lập trình Java cũng như các ngôn ngữ lập trình khác thì chúng ta có 3 loại vòng lặp chính đó là while, do - whilefor. Trong bài trước, tôi đã giới thiệu về vòng lặp while bao gồm cú pháp, cách sử dụng và ví dụ, bài tập vận dụng. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu một loại vòng lặp khác đó là vòng lặp do - while, so sánh sự khác nhau của vòng lặp whiledo - while và sau đó tôi sẽ đưa ra ví dụ minh họa cho cấu trúc này.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Cú pháp, cách hoạt động và công dụng vòng lặp do - while.

Công dụng.

Vòng lặp do - while là cấu trúc điều khiển lặp được dùng để thực hiện một lệnh hay một khối lệnh với số lần lặp chưa xác định trước nhưng khác với while, cấu trúc do - while chỉ kiểm tra điều kiện lặp sau khi thân vòng lặp đã được thực hiện một lần.

Cú pháp.

do {
	// Các lệnh
} while (điều_kiện_lặp);
// Lệnh kế tiếp
trong đó:

  • điều_kiện_lặp là biểu thức để xác định điều kiện lặp. Biểu thức này phải trả về giá trị là đúng (truehoặc sai (false).
  • Các lệnh nằm trong cặp dấu {} là thân của vòng lặp.

Cách hoạt động.

Lưu đồ hoạt động của vòng lặp do - while như sau:

vonglapdowhile PNG

Đầu tiên, các lệnh nằm trong thân của vòng lặp do - while sẽ được thực hiện. Sau khi thực hiện xong các lệnh này thì biểu thức điều_kiện_lặp sẽ được kiểm tra: nếu biểu thức này có giá trị đúng (true) thì tiếp tục quay lại thực hiện các lệnh trong thân vòng lặp. Nếu đến một lúc nào đó biểu thức điều_kiện_lặp có giá trị sai (false) thì các lệnh trong thân vòng lặp sẽ không được thực hiện và vòng lặp do - while sẽ kết thúc.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Lưu ý: Vòng lặp do - while thực hiện các câu lệnh trong thân vòng lặp trước rồi mới kiểm tra điều kiện nên các câu lệnh nằm trong thân vòng lặp sẽ được thực hiện ít nhất là một lần. Sau đó, tùy theo kết quả của biểu thức điều kiện, chương trình sẽ tiếp tục thực hiện hoặc thoát ra khỏi vòng lặp và thực hiện các lệnh nằm ngoài vòng lặp. Nó hoàn toàn ngược với vòng lặp while: vòng lặp while kiểm tra trước rồi mới thực hiện, còn do - while thực hiện trước rồi mới kiểm tra (trong một số trường hợp thì kết quả của 2 vòng lặp này là giống nhau nên các bạn cố gắng nắm chắc 2 loại vòng lặp này để lựa chọn loại vòng lặp phù hợp với yêu cầu của chương trình).

2. Ví dụ.

Viết chương trình nhập vào các số nguyên và tính tổng các số đó, nếu tổng lớn hơn > 100 thì kết thúc vòng lặp và hiển thị thông báo tổng của các số đã nhập.

Ví dụ
package vong_lap_do_while;

import java.util.Scanner;

public class TinhTongCacSoNguyen {

	public static void main(String[] args) {
		int number, sum = 0;
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
		// bắt đầu vòng lặp
		// điều kiện sum < 100 chỉ được thực hiện sau khi thân vòng lặp đã được thực hiện.
		do {
			System.out.println("Nhập vào số nguyên bất kỳ: ");
			number = scanner.nextInt();
			sum += number;	// sum = sum + number;
		} while (sum < 100); 
		
		System.out.println("Tổng các số nguyên vừa nhập = " + sum);
	}

}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua vidudowhile PNG

Quá trình hoạt động của chương trình này như sau:

Bước 1:  Khởi tạo biến tổng sum = 0.

Bước 2: Nhập vào số nguyên number = 1 và thực hiện tính tổng, lúc này sum =  sum + number = 0 + 1 = 1.

Bước 3: Kiểm tra sum < 100 đúng nên nhập vào số 6 và thực hiện lệnh sum = sum + number = 1 + 6 = 7.

Bước 4: Kiểm tra sum < 100 đúng nên nhập vào số 9 và thực hiện lệnh sum = sum + number = 7+ 9 = 16.

Bước 5: Kiểm tra sum < 100 đúng nên nhập vào số 15 và thực hiện lệnh sum = sum + number = 16 + 15 = 31.

Bước 6: Kiểm tra sum < 100 đúng nên nhập vào số 18 và thực hiện lệnh sum = sum + number = 31 + 18 = 49.

Bước 7: Kiểm tra sum < 100 đúng nên nhập vào số 1 và thực hiện lệnh sum = sum + number = 49 + 1 = 50.

Bước 8: Kiểm tra sum < 100 đúng nên nhập vào số 20 và thực hiện lệnh sum = sum + number = 50 + 20 = 70.

Bước 9: Kiểm tra sum < 100 đúng nên nhập vào số 55 và thực hiện lệnh sum = sum + number = 70 + 55 = 125.

Bước 10: Kiểm tra sum < 100 sai nên kết thúc vòng lặp do - while và hiển thị tổng sum = 125 ra màn hình.

3. Lời kết.

Trong bài này tôi đã giới thiệu đến các bạn cấu trúc lặp đầu tiên đó là cấu trúc vòng lặp do - while bao gồm cú pháp, công dụng và ví dụ minh họa. Để các bạn có thể nắm rõ hơn về này, tôi có đưa ra một số các bài tập cho các bạn luyện tập. Sang bài sau, chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu trúc vòng lặp cuối cùng là vòng lặp for. Các bạn theo dõi nhé!

 

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top