TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Viết chương trình cho phép người dùng chọn đáp án đúng (câu hỏi 2)

Viết chương trình cho phép người dùng chọn 1 trong 4 đáp án a, b, c, d cho câu hỏi dưới đây. Nếu người dùng chọn đúng thì thông báo "Kết quả đúng!", nếu người dùng chon sai thì thông báo "Bạn chọn không đúng!", còn nếu người dùng nhập câu trả lời ngoài 4 đáp án a, b, c, d thì thông báo "Câu trả lời phải nằm trong 4 lựa chọn a, b, c hoặc d". Ngoài ra, người dùng có thể đoán được nhiều lần cho đến khi chọn được đáp án đúng hoặc có thể kết thúc chương trình nếu muốn.

Sau đây là câu hỏi:

Cách nào cho phép người dùng khai báo 1 giá trị số nguyên trong 4 đáp án sau?

a. int number = 123;

b. int number = "123";

c. int number = '1';

d. boolean number = 1;

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
Bài giải.
package vong_lap_do_while;

import java.util.Scanner;

public class ChonDapAnDung {

	public static void main(String[] args) {
		char result, con = 'y';
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
		System.out.println("Cách nào cho phép người dùng khai báo "
				+ "1 giá trị số nguyên trong 4 đáp án sau?");
		// dấu \" sẽ được hiển thị ra màn hình là "
		System.out.println("a. int number = 123;");
		System.out.println("b. int number = \"123\";");
		System.out.println("c. int number = '1';");
		System.out.println("d. boolean number = 1;");
		
		do {
			System.out.println("Nhập vào câu trả lời: ");
			result = scanner.next().charAt(0);
			
			if (result == 'a') {
				System.out.println("Kết quả đúng!");
				break;	// thoát khỏi vòng lặp nếu chọn đáp án đúng
			} else if (result == 'q') {
				// nếu người dùng nhấn phím 'q' thì sẽ kết thúc chương trình
				System.out.println("Thoát chương trình!");
			} else if (result == 'b' || result == 'c' || result == 'd') {
				System.out.println("Bạn chọn không đúng!");
			} else {
				System.out.println("Câu trả lời phải nằm trong 4 lựa chọn a, b, c hoặc d.");
			}
			System.out.println("Đoán lại? Nhấn phím y để tiếp tục, nhấn q để thoát!");
			con = scanner.next().charAt(0);
			if (con == 'q') {
				System.out.println("Thoát chương trình!");
			}
			
		} while (con == 'y'); // nếu người dùng nhấn phím 'y' thì quay lại thực hiện vòng lặp
	}

}

Lưu ý: Trong bài tập này tôi có sử dụng từ khóa break để khi người dùng nhập vào đáp án đúng thì sẽ chương trình sẽ kết thúc vòng lặp và bỏ qua các lệnh bên dưới. Sang bài sau, tôi sẽ nói rõ hơn về từ khóa này.

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Nếu người dùng chọn a (đáp án đúng):

ketqua baitapchondapandung PNG

Nếu người dùng chọn 1 trong 3 đáp án b, c, d (đáp án sai) thì sẽ có 2 trường hợp xảy ra: nếu muốn đoán lại thì nhấn vào phím y, ngược lại nhấn phím q.

Trường hợp 1: Nhấn phím y để đoán lại.

ketqua baitapchondapansai1 PNG

Trường hợp 2: Nhấn phím q để thoát chương trình.

ketqua baitapchondapansai2 PNG

Nếu người dùng nhập câu trả lời ngoài 4 đáp án a, b, c, d. Đến đây người dùng có thể chọn trả lời tiếp hoặc không:

ketqua baitapchondapansai3 PNG

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring  Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top