Java - Viết chương trình tính giai thừa của một số

Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên dương bất kỳ từ bàn phím. Sau đó tính và in ra giai thừa của số đó.

Yêu cầu: Chương trình phải kiểm tra và yêu cầu người dùng nhập vào n >= 0.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải.
package vong_lap_do_while;

import java.util.Scanner;

public class TinhGiaiThua {

	public static void main(String[] args) {
		int number, temp = 1;
		long giaiThua = 1;
		
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
		do {
			System.out.println("Nhập vào 1 số bất kỳ: ");
			number = scanner.nextInt();
		} while ((number <= 0) || (number > 10));
		
		/*
		 * Nếu giá trị biến temp còn nhỏ hơn hoặc bằng number
		 * thì còn thực hiện đoạn lệnh bên trong while
		 */
		while (temp <= number) {
			giaiThua *= temp;
			temp++;
		}
		
		System.out.println(number + "! = " + giaiThua);
	}

}
Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Trong chương trình trên, tôi sử dụng vòng lặp do - while để kiểm tra số nhập vào có thỏa mãn điều kiện là 1 số nguyên dương hay không. Nếu số người dùng nhập vào không phải là số nguyên dương thì chương trình sẽ yêu cầu người dùng phải nhập lại:

Trở thành Android Developer chuyên nghiệp với 30h học
Bạn muốn trở thành một nhà phát triển mobile app trên nền tảng Android? Vậy thì đây là khóa học rất phù hợp với bạn, chi phí rẻ, học online tại nhà.
XEM NGAY

Nguồn: freetuts.net