TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Viết chương trình tính giai thừa của một số

Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên dương bất kỳ từ bàn phím. Sau đó tính và in ra giai thừa của số đó.

Yêu cầu: Chương trình phải kiểm tra và yêu cầu người dùng nhập vào n >= 0.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải.
package vong_lap_do_while;

import java.util.Scanner;

public class TinhGiaiThua {

	public static void main(String[] args) {
		int number, temp = 1;
		long giaiThua = 1;
		
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
		do {
			System.out.println("Nhập vào 1 số bất kỳ: ");
			number = scanner.nextInt();
		} while ((number <= 0) || (number > 10));
		
		/*
		 * Nếu giá trị biến temp còn nhỏ hơn hoặc bằng number
		 * thì còn thực hiện đoạn lệnh bên trong while
		 */
		while (temp <= number) {
			giaiThua *= temp;
			temp++;
		}
		
		System.out.println(number + "! = " + giaiThua);
	}

}
Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua tinhgiaithua PNG

Trong chương trình trên, tôi sử dụng vòng lặp do - while để kiểm tra số nhập vào có thỏa mãn điều kiện là 1 số nguyên dương hay không. Nếu số người dùng nhập vào không phải là số nguyên dương thì chương trình sẽ yêu cầu người dùng phải nhập lại:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

ketqua tinhgiaithuaerror PNG

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring  Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top