Home > Java > Java core > Java - Viết chương trình kiểm tra username và password.
Tuyển 1 bạn nữ CNTT dịch bài javascript tiếng Anh sang tiếng Việt (kiến thức căn bản), 1 bài 100 - 400 từ, nhuận bút 10k -> 20k. Liên hệ Zalo: 0979306603.

Java - Viết chương trình kiểm tra username và password.

Chương trình yêu cầu bạn nhập username và password từ bàn phím. Nếu người dùng nhập đúng thì hiển thị thông báo "Welcome" + username, nếu người dùng nhập sai thì yêu cầu nhập lại.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hướng dẫn: Vì chúng ta không biết được khi nào người dùng sẽ nhập đúng username và password nên sẽ không biết được số lần lặp, vì vậy chúng ta sử dụng vòng lặp do - while.

Bài giải
package vong_lap_do_while;

import java.util.Scanner;

public class KiemTraUsernamePassword {

	public static void main(String[] args) {
		int username = 123, password = 123456;
		int guessUser, guessPass;
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
		do {
			System.out.println("Nhập vào username: ");
			guessUser = scanner.nextInt();
			System.out.println("Nhập vào password: ");
			guessPass = scanner.nextInt();
		} while((username != guessUser) || (password != guessPass));
	
		System.out.println("Welcome " + guessUser);
	}
}
Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua doanuserpass PNG

Lưu ý: Vì đến bài này, các bạn chưa học qua về cách so sánh 2 chuỗi nên tạm thời tôi sử dụng kiểu dữ liệu nhập vào là kiểu số nguyên. Sang các bài sau khi đã học đến chuỗi, tôi sẽ đề cập đến vấn đề so sánh 2 chuỗi trong Java.

 

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Java - Tìm số nguyên m lớn nhất sao cho 1 + 2 + 3 + ... + m < n (n nhập từ bàn phím).
Java - Viết chương trình tính giai thừa của một số
Java - Viết chương trình kiểm tra username và password.
Java - Viết chương trình cho phép người dùng chọn đáp án đúng (câu hỏi 2)

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP