TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Java - Viết chương trình kiểm tra username và password.

Chương trình yêu cầu bạn nhập username và password từ bàn phím. Nếu người dùng nhập đúng thì hiển thị thông báo "Welcome" + username, nếu người dùng nhập sai thì yêu cầu nhập lại.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hướng dẫn: Vì chúng ta không biết được khi nào người dùng sẽ nhập đúng username và password nên sẽ không biết được số lần lặp, vì vậy chúng ta sử dụng vòng lặp do - while.

Bài giải
package vong_lap_do_while;

import java.util.Scanner;

public class KiemTraUsernamePassword {

	public static void main(String[] args) {
		int username = 123, password = 123456;
		int guessUser, guessPass;
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
		do {
			System.out.println("Nhập vào username: ");
			guessUser = scanner.nextInt();
			System.out.println("Nhập vào password: ");
			guessPass = scanner.nextInt();
		} while((username != guessUser) || (password != guessPass));
	
		System.out.println("Welcome " + guessUser);
	}
}
Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

ketqua doanuserpass PNG

Lưu ý: Vì đến bài này, các bạn chưa học qua về cách so sánh 2 chuỗi nên tạm thời tôi sử dụng kiểu dữ liệu nhập vào là kiểu số nguyên. Sang các bài sau khi đã học đến chuỗi, tôi sẽ đề cập đến vấn đề so sánh 2 chuỗi trong Java.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

 

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring  Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top