TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Các ví dụ về exception trong Java

Chúng ta đã được học xong toàn bộ kiến thức về cách xử lý ngoại lệ Exception trong Java, vậy thì bài này mình sẽ đưa ra một vài ví dụ về các trường hợp gặp Exception phổ biến nhất khi làm việc với Java.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Ví dụ 1: Ngoại lệ số học (ArithmeticException)

Class: Java.lang.ArithmeticException

Đây là một class có sẵn trong gói java.lang. Exception này xảy ra khi ta chia một số nguyên với số 0.

class Example1
{
  public static void main(String args[])
  {
   try{
     int num1=30, num2=0;
     int output=num1/num2;
     System.out.println ("Result: "+output);
   }
   catch(ArithmeticException e){
     System.out.println ("You Shouldn't divide a number by zero");
   }
  }
}

Output:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

You Shouldn't divide a number by zero

Trong ví dụ trên, chúng ta đã chia một số nguyên cho số 0 vì vậy trình biên dịch sẽ throw ra ArithaturesException.

Ví dụ 2: Ngoại lệ ArrayIndexOutOfBound

Class: Java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException

Ngoại lệ này xảy ra khi bạn cố gắng truy cập đến bên ngoài kích thước của một mảng. Ví dụ: Nếu mảng chỉ có 5 phần tử và bạn cố gắng hiển thị phần tử thứ 7 thì nó sẽ ném ngoại lệ này.

class ExceptionDemo2
{
  public static void main(String args[])
  {
   try{
    int a[]=new int[10];
    //Array has only 10 elements
    a[11] = 9;
   }
   catch(ArrayIndexOutOfBoundsException e){
     System.out.println ("ArrayIndexOutOfBounds");
   }
  }
}

Output:

ArrayIndexOutOfBounds

Trong ví dụ trên, mảng được khởi tạo có 10 phần tử, index từ 0 đến 9. Vì chúng ta đang cố gắng truy cập phần tử có index là 11, vượt ra ngoài kích thước của mảng nên chương trình ném ra ngoại lệ này.

Ví dụ 3: NumberFormatException

Class: Java.lang.NumberFormatException

Ngoại lệ này xảy ra khi một string bị ép kiểu sang bất cứ kiểu dữ liệu số học nào.
Ví dụ: câu lệnh int num = Integer.parseInt ("XYZ"); sẽ throw NumberFormatException vì chuỗi "XYZ" không thể được ép kiểu thành int.

class ExceptionDemo3
{
  public static void main(String args[])
  {
   try{
	 int num=Integer.parseInt ("XYZ") ;
	 System.out.println(num);
   }catch(NumberFormatException e){
	 System.out.println("Number format exception occurred");
    }
  }
}

Output:

Number format exception occurred

Ví dụ 4: Ngoại lệ StringIndexOutOfBound

Class: Java.lang.NullPointer Exception
NullPointerException là lỗi ngoại lệ xảy ra khi bạn tham chiếu tới Object nhưng nó lại không có vị trí nào trên bộ nhớ (null). Gọi một method tham chiếu null hoặc cố gắng truy cập một trường tham chiếu null là một trong những nguyên nhân phổ biến gây ra lỗi NullPointerException.

class Exception2 
{
  public static void main(String args[])
  {
	try{
		String str=null;
		System.out.println (str.length());
	}
    catch(NullPointerException e){
		System.out.println("NullPointerException..");
	}
  }
}

Output:

NullPointerException..

Ở đây, length() là một hàm, nên phải được sử dụng trên một object nào đó. Tuy nhiên, trong ví dụ trên, object str là null nên NullPulumException xảy ra.

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top