TỔNG QUAN
CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
VÒNG LẶP
CHUỖI VÀ MẢNG
COLLECTIONS
THƯ VIỆN QUAN TRỌNG
HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
XỬ LÝ LUỒNG
EXCEPTION
LÀM VIỆC VỚI FILE
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Các ví dụ về exception trong Java

Chúng ta đã được học xong toàn bộ kiến thức về cách xử lý ngoại lệ Exception trong Java, vậy thì bài này mình sẽ đưa ra một vài ví dụ về các trường hợp gặp Exception phổ biến nhất khi làm việc với Java.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Ví dụ 1: Ngoại lệ số học (ArithmeticException)

Class: Java.lang.ArithmeticException

Đây là một class có sẵn trong gói java.lang. Exception này xảy ra khi ta chia một số nguyên với số 0.

class Example1
{
  public static void main(String args[])
  {
   try{
     int num1=30, num2=0;
     int output=num1/num2;
     System.out.println ("Result: "+output);
   }
   catch(ArithmeticException e){
     System.out.println ("You Shouldn't divide a number by zero");
   }
  }
}

Output:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

You Shouldn't divide a number by zero

Trong ví dụ trên, chúng ta đã chia một số nguyên cho số 0 vì vậy trình biên dịch sẽ throw ra ArithaturesException.

Ví dụ 2: Ngoại lệ ArrayIndexOutOfBound

Class: Java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException

Ngoại lệ này xảy ra khi bạn cố gắng truy cập đến bên ngoài kích thước của một mảng. Ví dụ: Nếu mảng chỉ có 5 phần tử và bạn cố gắng hiển thị phần tử thứ 7 thì nó sẽ ném ngoại lệ này.

class ExceptionDemo2
{
  public static void main(String args[])
  {
   try{
    int a[]=new int[10];
    //Array has only 10 elements
    a[11] = 9;
   }
   catch(ArrayIndexOutOfBoundsException e){
     System.out.println ("ArrayIndexOutOfBounds");
   }
  }
}

Output:

ArrayIndexOutOfBounds

Trong ví dụ trên, mảng được khởi tạo có 10 phần tử, index từ 0 đến 9. Vì chúng ta đang cố gắng truy cập phần tử có index là 11, vượt ra ngoài kích thước của mảng nên chương trình ném ra ngoại lệ này.

Ví dụ 3: NumberFormatException

Class: Java.lang.NumberFormatException

Ngoại lệ này xảy ra khi một string bị ép kiểu sang bất cứ kiểu dữ liệu số học nào.
Ví dụ: câu lệnh int num = Integer.parseInt ("XYZ"); sẽ throw NumberFormatException vì chuỗi "XYZ" không thể được ép kiểu thành int.

class ExceptionDemo3
{
  public static void main(String args[])
  {
   try{
	 int num=Integer.parseInt ("XYZ") ;
	 System.out.println(num);
   }catch(NumberFormatException e){
	 System.out.println("Number format exception occurred");
    }
  }
}

Output:

Number format exception occurred

Ví dụ 4: Ngoại lệ StringIndexOutOfBound

Class: Java.lang.NullPointer Exception
NullPointerException là lỗi ngoại lệ xảy ra khi bạn tham chiếu tới Object nhưng nó lại không có vị trí nào trên bộ nhớ (null). Gọi một method tham chiếu null hoặc cố gắng truy cập một trường tham chiếu null là một trong những nguyên nhân phổ biến gây ra lỗi NullPointerException.

class Exception2 
{
  public static void main(String args[])
  {
	try{
		String str=null;
		System.out.println (str.length());
	}
    catch(NullPointerException e){
		System.out.println("NullPointerException..");
	}
  }
}

Output:

NullPointerException..

Ở đây, length() là một hàm, nên phải được sử dụng trên một object nào đó. Tuy nhiên, trong ví dụ trên, object str là null nên NullPulumException xảy ra.

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top